Правилници од Законот за социјална заштита

Упатства од областа на социјалната заштита

 

Правилници од Законот за еднократно отпишување на долговите на граѓаните

Правилници од Законот за за превенција, спречување и заштита од семејно насилство 

Правилници од Законот за семејство

Правилници од Законот за заштита на децата   


Правилници од Законот за безбедност и здравје

 

Програма за полагање на стручен испит за безбедност при работа

 

Правилници од Законот за работните односи

Правилници од Законот за агенции за привремени вработувања

Правилници од Законот за вработување и работа на странци

Правилници од Законот за исплата на платите во Република Македонија

Правилници од Законот за евиденциите во областа на трудот

Правилници од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност

Правилници од Закон за вработување на инвалидни лица

Правилници од Законот за минимална плата

Правилници од Законот за мирно решавање на работните спорови

Правилници од Законот за волонтерство

Правилници од Законот за еднакви можности на жените и мажите

Правилници од Законот за пензиско и инвалидско осигурување

Правилници од Законот за отпишување на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување


Правилници од Законот за инвалидски организации

Други значајни правилници и упатства