Форуми со работодавачи

Министерството за труд и социјална политика во насока на зголемување на информираноста на работодавачите за активните програми и мерки за вработување, на дијагностицирање на бариерите со кои се соочуваат работодавачите во креирање на работни места и јакнење на социјалниот дијалог помеѓу работодавачите, единиците на локална самоуправа и државните институции на локално ниво го имплементираше Проектот – Форуми со работодавачи.

Со Проектот – Форуми со работодавачи се опфати целата територија на Република Македонија и со непосреден контакт се информираа 683 работодавачи за можностите за учество во активните програми и мерки за вработување и се дискутираше за бариерите со кои се соочуваат при тековното работење во областа на трудот.

Во 2014 година се продолжи со имплементација на проектот и во втората половина се посетија уште 30 општини со 667 работодавачи. Во 2015 година ќе се продолжи со имплементација на проектот.