Инфо средби со млади

Во почетокот на 2014 година со цел за поголема информираност со можностите за вработување и мотивираноста на младите лица за барање на работа и (до)школување се отпочна со реализацијата на Проектот "Инфо средби со млади".

На информативните средби со невработените млади лица во девет поголеми единици на локалната самоуправа и во Градот Скопје се промовираа трите главни теми: Активните програми и мерки за вработување, мобилната апликација и отворањето на инфоклубовите.

Во 2014 година се продолжи со имплементација на проектот и во втората половина се посетија уште 30 општини со што се информираа 1.170 млади лица. Во 2015 година ќе се продолжи со имплементација на проектот.