Завод за социјални дејности

Директор: Татјана Ристова Димова
Тел: 02/ 3 230 401
        02/ 3 165 943

Заводот за социјални дејности е стручна и развојна установа во рамките на системот на социјалната заштита, чии активности се одредени со Законот за социјална заштита. Основан е во 1961 година, од страна на Собранието на Република Македонија, под име Републички Завод за социјални прашања. Денес, оваа институција функционира под името Завод за социјални дејности.  

Делокруг на работа 

Во делокругот на работење, согласно Законот за социјална заштита спаѓа:

 • Следење и проучување на социјалните појави и проблеми со остварување на научно-истражувачка работа;
 • Вршење надзор над стручната работа на центрите за социјална работа и установите за социјална заштита и вработените во нив;
 • Давање стручна помош на установите и вработените во социјалната заштита;
 • Приготвување соодветни методолошки упатства и прирачници и врз основа на нив да организира семинари за едукација на стручњаците за воведување на модерни методи за третман на социјалната патологија;
 • Заводот ја обединува и статистички ја обработува севкупната евиденција во овој систем;
 • На долгорочен план ќе се одвива приватизација на државните средства користени да ги обезбедат јавните установи, но се јавува и приватна иницијатива за пружање услуги во социјалниот сектор. Во овој домен, Заводот ќе дава стручна помо ш во подготовка на програми и планови, нормативи и стандарди за работа, обука, стручен надзор и евалуација;
 • Издава публикации, прирачници, информации, упатства;
 • Остварувајќи ги своите функции и задачи, Заводот соработува со ресорното Министерство за труд и социјална политика, центрите за социјална работа и сите установи за социјална заштита. Заводот соработува и со сите други сектори и институции во општеството (здравство, образование, полиција, суд, факултети) како и со голем број меѓународни и меѓувладини организации и институции.Домени на делување  

Заводот за социјални дејности ги следи, пред се, следните ранливи групи население:

 • Деца без родители и родителска грижа
 • Деца со воспитно социјални проблеми и малолетни деликвенти
 • Деца со посебни потреби
 • Стари лица
 • Лица со конфликти во брачните и семејните односи
 • Сиромашни семејства

Во поново време, домените на работа се пове ќе се прошируваат на социјалните проблеми чии што појавни облици добиваат во обем и интензитет како на пример:

 • Дезорганизација на бракот и семејството со сите негативни реперкусии врз членовите на семејството, а особено на децата;
 • Постојаното зголемување на бројот на лицата жртви на семејно насилство, лицата кои злоупотребуваат дроги, деца на улица, бездомни лица;
 • Проблеми на одделни населби, региони, субкултури.Кадри 

Со оглед на комплексноста на појавите и проблемите кои се предмет на работа, во Заводот се застапени следните профили: социјален работник, педагог, психолог, правник, статистичар и административно-технички персонал.  

На овој начин обезбедено е тимско интердисциплинарно работење.  

Тимовите ги обавуваат сите фази на научно - истражувачката работа, од надзорот до пишувањето на научните студии.  

За одделните проекти Заводот ангажира познати стручњаци и експерти како надворешни соработници што е исклучително рационално, бидејќи не е можно за сите видови проблеми да има сопствени кадри.

 

Издадени трудови на Заводот  

 • Концепт на стручна работа на Центар за социјална работа во постапката за мирење на брачните другари
 • Концепт на стручна работа во спроведување на посвојувањето
 • Концепт за работа со малолетници воспитно запуштени и сторители на кривични дела
 • Прирачник за спроведување на институтот вр шење на родителско право
 • Прирачник за спроведување на институтот надзор на родителско право
 • Прирачник за краткорочна интервенција во криза за работа со деца во стрес и траума
 • Прирачник за идентификација, комуникација и адаптација на деца во стрес и траума
 • Прирачник за развој на формата сместување на деца во други семејства
 • Прирачник за работа со деца и негуватели за примена на Меѓународната програма за развој на децата (ИЦДП)
 • Прирачник за работа со деца со посебни потреби - "Следниот чекор на скалилото", преведено од Британскиот институт за едукација на лица со пречки во развојот
 • Социјална политика во периодот на транзиција, Зборник на трудови, Скопје, 1995 година
 • Проституција во Македонија, Скопје, 1996 година
 • "Староста и стареењето во Република Македонија", Зборник на трудови, Скопје 2001 година
 • Деца на улица/улични деца во Република Македонија, Извештај од емпириско истражување, Скопје, 2001 година
 • Заштита на деца без родители и родителска грижа преку формата сместување во друго семејство, Извештај од спроведено емпириско истражување, 2003 година.