Проверка на примената на стручното знаење-Јуни 2017

Комисијата за лиценцирање ги информира стручните лица, од установите за социјална заштита, кои треба да полагаат стручен испит за проверка на имплементација на стручното знаење, за обновување/стекнување на лиценца дека испитот ќе се одржи во просториите на Испитниот центар, кој се наоѓа на следната локација: ул. „Христо Смирненскиˮ бр. 30 ламела 1.

Термините за полагање на стручниот испит за кандидатите кои имаат одобрено барање се:

Практичен дел:01.06.2017 година Време: 10:00-12:00

Просторија бр.1

 • Тони Спасевски
 • Жанета Николовска
 • Исен Фетаи
 • Даниела Стерјева
 • Загорка Димовска
 • Даниела Наумова
 • Ленче Пенев
 • Тода Диманоска
 • Сашка Дончева
 • Драгица Ристовска
 • Мери Кузманова
 • Сашка Карајанова
 • Ангелинка Петкова
 • Верица Ѓурова Делева
 • Викторија Хусеновска
 • Ангелка Шуклева
 • Ефросима Диновска
 • Ивица Симоски
 • Горан Николовски
 • Надица Ристоска Лазаров
 • Наталија Анѓелкова
 • Гордана Анѓушева
 • Елисавета Јајналиева
 • Наташа Котева
 • Каљопи Влахова
 • Ристо Стаменов
 • Танка Шаламанова
 • Зоран Манев
 • Христина Малова


Практичен дел: 01.06.2017 година Време: 10:00 – 12:00

Просторија бр.2

 • Гордана Србиноска
 • Лулјета Ајрулаи
 • Ариан Имери
 • Божица Трајкоска
 • Драгица Наумоска
 • Наташа Дамјаноска
 • Агрон Османи
 • Арзије Хасани
 • Шабан Рушити
 • Аќиф Селмани
 • Стојан Грујоски
 • Марија Гицова
 • Фимка Андонова
 • Јулија Цоневска
 • Мирјанка Коцева
 • Васка Николова
 • Зага Андонова
 • Васка Анастасова
 • Сонја Андоновска
 • Лиле Мишевска
 • Ката Стефановска
 • Мирослава Сеневска
 • Милка Павловска
 • Невенка Јовановска
 • Зорица Иванова
 • Кристина Пановска
 • Емилија Заревска
 • Елена Кекенова
 • Перо Грнчаровски
 • Насер Садики

Теоретски дел: 01.06.2017 Време: 12:00-14:00 Просторија бр.1
Практичен дел: 14.06.2017 Време: 10:00 -12:00 Просторија бр.1

 • Хрисула Кузманоска
 • Христо Бојчиноски
 • Живка Талевска
 • Љупче Гјоргиевска
 • Анкица Маркоска
 • Олга Витанска
 • Васка Доновска Чоневска
 • Сељфие Мехмети
 • Емилија Арнаудовски
 • Весна Стојчевска
 • Мери Ганиевска
 • Александра Радевска Кадинска
 • Бојана Транталовска
 • Атли Шерифи
 • Сали Насуфи
 • Мира Наумовска
 • Мугни Далипи
 • Кармен Матоска
 • Ѓулшен Хуло
 • Беким Баута
 • Даниела Несторова
 • Маријана Коркут
 • Башким Башкими
 • Анита Жаку Мустафа

Теоретски дел: 01.06.2017 Време: 12:00-14:00 Просторија бр.2

Практичен дел: 14.06.2017 Време: 10:00 -12:00 Просторија бр.2

 

 • Марија Николова
 • Дејанчо Здравков
 • Татјана Вељковиќ
 • Виктор Горгиевски
 • Ванчо Иванов
 • Гордица Данилова
 • Гордана Кожухарова
 • Зорица Богданова
 • Наталија Панова
 • Викторија Папарова
 • Жана Донева
 • Соња Атанасова
 • Грозданка Миловски
 • Сузана Демјанска Чакиевска
 • Маја Николова
 • Милка Атанасова
 • Катерина Пајантовска Трајановска
 • Катерина Бошнаковска
 • Ема Чибанска
 • Сафет Цупески
 • Маре Коловска
 • Даниелка Станоевска
 • Роза Пајантова
 • Рагми Исуфи

 

Теоретски дел: 01.06.2017 Време: 14:00-16:00 Просторија бр.1

Практичен дел: 14.06.2017 Време: 12:00 -14:00 Просторија бр.1


 • Линдмира Реџепи
 • Мимоза Илијоска
 • Лила Никодиноска
 • Михаил Трајкоски
 • Садик Ахмети
 • Стојанка Изова
 • Ванчо Новаков
 • Петранка Ризова Василева
 • Миропка Златаноска
 • Олга Губериниќ
 • Џемиље Фазлија
 • Соња Ангелова
 • Габриела Јовановска
 • Верица Марковиќ
 • Сузана Кузмановска
 • Оливера Јовиќевиќ
 • Бети Илиевска Гаврилова
 • Розетка Влаховиќ
 • Ангелина Миткова
 • Розалија Секулоска Пендевска
 • Ирена Алексовска
 • Гордана Пановска
 • Владимир Керамичиев
 • Васо Ѓорчески
 • Стевчо Соколовски

Теоретски дел: 01.06.2017 Време: 14:00-16:00 Просторија бр.2

Практичен дел: 14.06.2017 Време: 12:00 -14:00 Просторија бр.2

 

 • Радица Стојчева
 • Веселка Стојановска
 • Весна Милосављевиќ
 • Соња Богоевска
 • Мирјана Геговска Грујоска
 • Амир Јашари
 • Татјана Трајкова
 • Мишко Трпковски
 • Петре Николов
 • Валентина Крстевска
 • Борче Андреевски
 • Офелија Коруноска
 • Марика Ѓеорѓиевска
 • Гордана Велјаноска
 • Нада Сираковска
 • Светлана Велеска
 • Крстана Велјаноска
 • Мирјана Јакоимоска
 • Кадри Кадриу
 • Елеонора Дуровска
 • Елизабета Талеска
 • Илинка Ристевска
 • Дуди Јаја
 • Томе Цветковски
 • Арта Елмазова

 

Просторија бр. 1 08.06.2017 година Време: 10:00 – 12:00

 • Садик Емроја – теоретски дел
 • Розетка Влаховиќ – теоретски дел
 • Арлинд Џемаили – теоретски дел
 • Светлана Велеска – практичен дел
 • Драган Милошевски - теоретски дел

Се информираат кандидатите кои ќе го полагаат стручниот испит дека:

 • За да може да започнат со полагање на стручниот испит задолжително со себе треба да имате лична карта, за увид и утврдување на идентитетот. 

 • Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од првиот односно од вториот дел од испитот, изнесува 120 минути.

Се смета дека испитот го положил оној кандидат, кој со точни одговори на прашањата постигнал најмалку 70% од вкупниот број на предвидени позитивни поени. Начинот на бодирањето е уреден со Правилник за начинот на бодирање на првиот (теоретски дел) и на вториот (практичен пример) на стручниот испит за издавање и обновување на лиценца за работа на стручен работник во установа за социјална заштита („Сл весник на РМˮ 167/14). 

 

 • Постапката за лиценцирање на стручните работници се спроведува согласно Законот за социјалната заштита и Правилник за начинот и постапката за издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на стручните лица во установите за социјална заштита, висината на трошокот за издавање на лиценца, формата, содржината и образецот на лиценцата за работа („Сл. весник на РМˮ број 4/12, 6/15), Деловникот за  работа на Комисијата за лиценцирање и Програма за проверка на примената на стручното знаење во постапката за издавање и обновување на лиценца за работа на стручен работник во установите за социјална заштита. 
 • На кандидадот за време на полагањето на првиот дел од испитот не му се дозволува користење на закони, закони со коментар и објаснување, мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени предмети и слично. 
 • На кандидатот за време на полагање на вториот дел од испитот, му се дозволува користење единствено на закони (без коментари и објаснувања) кои во електронска верзија се наоѓаат на компјутерот на кој кандидатот го полага испитот. 
 • На кандидатот за време на полагањето на првиот и вториот дел од испитот не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица, освен со информатичарот, доколку има технички проблем со компјутерот.
 • Ако техничките проблеми со компјутерот бидат отстранети за 5 минути, испитот продолжува, а доколку не бидат отстранети во рок, иситот само за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од прекинувањето на испитот.
 • Ако има проблеми на повеќе од пет компјутери и ако тие не бидат отстранети во рок од 5 минути, испитот се прекинува за сите кандидати кои го полагаат испитот и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинување на испитот. 
 • Доколку кандидатот при полагање на првиот и вториот дел од испитот постапува спротивно од горенаведените ставови, нема да му се дозволи натамошно полагање на испитот во тој утврден термин и ќе се смета дека не го положил испитот, а истото ќе се констатира во записник за полагање на испит. 
 • Овластените преставници од Комисијата за лиценцирање и еден информатичар, за време на полагање на испитот не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна близина на кандидатот кој го полага испитот, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не смеат да се задржат подолго од 5 минути. 
 • Во случај на спреченост на спроведување на првиот или вториот дел од испитот, поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем, полагањето на испитот се прекинува.
 • Доколку причините се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на испитот, истиот продолжува веднаш по нивното отстранување.
 • Доколку причините не се отстранат во рок од 60 минути, испитот се презакажува за друг термин.