Проверка на примената на стручното знаење

 

Комисијата за лиценцирање ги информира стручните лица, од установите за социјална заштита, кои треба да полагаат стручен испит за проверка на имплементација на стручното знаење, за обновување/стекнување на лиценца дека испитот ќе се одржи во просториите на Испитниот центар, кој се наоѓа во просториите на Правен факултет во Скопје.

 

Термините за полагање на стручниот испит за кандидатите кои имаат одобрено барање се:

 

Теоретски дел:  17.01.2019 година            Време: 09:00 – 11:00      Просторија бр.1     

Практичен дел:  23.01.2019 година            Време: 09:00 – 11:00      Просторија бр.1     

 

 • Билјана Стојановска
 • Соња Стамевска
 • Елена Несторовска
 • Лилијана Јованова
 • Вера Петровска
 • Татјана Настовска
 • Билјана Калајџиевска
 • Ѓорѓи Миновски
 • Маја Стојаноска
 • Драгана Ристовска
 • Зоран Апостоловски
 • Атина Тасевска
 • Мухамер Муртези
 • Перица Волчевски
 • Илчо Бадаров
 • Љупчо Трифуновски
 • Јане Петровски
 • Кевсер Љимај
 • Александра Ѓорѓиоска Марчевски
 • Анета Маневска
 • Надица Диздаревиќ Јованоски
 • Билјана Диновска

 

Теоретски дел:  17.01.2019 година            Време: 11:30 – 13:30      Просторија бр.1     

Практичен дел:  23.01.2019 година            Време: 11:30 – 13:30      Просторија бр.1     


 •  Биљана Петровиќ
 •  Ружица Маткова Гоцева
 •  Ружица Насковска
 •  Александар Филев
 •  Тања Димова
 •  Наташа Ѓорчев
 •  Катица Николова
 •  Роберт Донев
 •  Тања Манева
 •  Билјана Атанасова
 •  Виолета Масалковска
 •  Елена Дамјанска
 •  Снежана Тасева
 •  Јулија Гошева
 •  Звонко Ангелов
 •  Златка Иванова
 •  Петранка Костуранова
 •  Јорданка Накова
 •  Софија Кончалиева
 •  Гонца Гоџирова
 •  Милица Поцева
 •  Ружица Чонеска
 •  Хаџи Маљиќи
 •  Макфире Шабедини
 •  Рами Бајрами
 •  Неим Сулејман
 •  Марика Чанева
 •  Горѓи Пиљафов
 •  Ивана Гиновска
 •  Петар Александров     
 • Благица Ѓеорѓиева     
 • Василика Чавкароска     
 • Ангелина Давчевска     
 • Љупка Костовска    
 • Десанка Мирчева

Се информираат кандидатите кои ќе го полагаат стручниот испит дека:

 • За да може да започнат со полагање на стручниот испит задолжително со себе треба да имате лична карта, за увид и утврдување на идентитетот. 
 • Вкупното траење на времето определено за одговарање на прашањата од првиот односно од вториот дел од испитот, изнесува 120 минути.

Се смета дека испитот го положил оној кандидат, кој со точни одговори на прашањата постигнал најмалку 70% од вкупниот број на предвидени позитивни поени. Начинот на бодирањето е уреден со Правилник за начинот на бодирање на првиот (теоретски дел) и на вториот (практичен пример) на стручниот испит за издавање и обновување на лиценца за работа на стручен работник во установа за социјална заштита („Сл весник на РМˮ 167/14). 

 • На кандидадот за време на полагањето на првиот дел од испитот не му се дозволува користење на закони, закони со коментар и објаснување, мобилен телефон, преносни компјутерски уреди и други технички и информатички средства, претходно подготвени предмети и слично. 
 • На кандидатот за време на полагање на вториот дел од испитот, му се дозволува користење единствено на закони (без коментари и објаснувања) кои во електронска верзија се наоѓаат на компјутерот на кој кандидатот го полага испитот. 
 • На кандидатот за време на полагањето на првиот и вториот дел од испитот не му се дозволува да контактира со други кандидати или лица, освен со информатичарот, доколку има технички проблем со компјутерот.
 • Ако техничките проблеми со компјутерот бидат отстранети за 5 минути, испитот продолжува, а доколку не бидат отстранети во рок, иситот само за тој кандидат се прекинува и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од прекинувањето на испитот.
 • Ако има проблеми на повеќе од пет компјутери и ако тие не бидат отстранети во рок од 5 минути, испитот се прекинува за сите кандидати кои го полагаат испитот и ќе се одржи во рок од најмногу три дена од денот на прекинување на испитот. 
 • Доколку кандидатот при полагање на првиот и вториот дел од испитот постапува спротивно од горенаведените ставови, нема да му се дозволи натамошно полагање на испитот во тој утврден термин и ќе се смета дека не го положил испитот, а истото ќе се констатира во записник за полагање на испит. 
 • Овластените преставници од Комисијата за лиценцирање и еден информатичар, за време на полагање на испитот не смеат да се задржуваат подолго од пет секунди во непосредна близина на кандидатот кој го полага испитот, освен во случај на отстранување на технички проблем кога не смеат да се задржат подолго од 5 минути. 
 • Во случај на спреченост на спроведување на првиот или вториот дел од испитот, поради причини што доведуваат до техничка неможност на функционирање на електронскиот систем, полагањето на испитот се прекинува.
 • Доколку причините се отстранат во рок од 60 минути од прекинувањето на испитот, истиот продолжува веднаш по нивното отстранување.
 • Доколку причините не се отстранат во рок од 60 минути, испитот се презакажува за друг термин. 

 Преглед на прашањата и практичните примери за полагање на стручниот испит 

- Испит за проверка на имплементација на стручното знаење - теоретски дел (прашања)

- Испит за проверка на имплементација на стручното знаење - практичен дел (студии на случај)

 

Лице за контакт: Даниела Станојковска  тел. 02/3230-401 моб. 075/242-953 e-mail: juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Преглед на прашањата и практичните примери за полагање на стручниот испит

Преглед на прашањата и практичните примери за полагање на стручниот испит

- Испит за проверка на имплементација на стручното знаење - теоретски дел (прашања)

- Испит за проверка на имплементација на стручното знаење - практичен дел (студии на случај)

 

Информација од Комисија за лиценцирање на стручни работници вработени во установи за социјална заштита од 12.11.2018


Почитувани, 

Комисијата  за лиценцирање на стручни работници објавува: 


1. Сесија за аплицирање за обновување на лиценца за работа (19.11.2018 – 23.11.2018):

Комисијата за лиценцирање на стручните работници вработени во установи за социјална заштита, ги информира стручните работници, на кои во февруари 2019 година, им истекува лиценцата за работа, дека барањата за обновување на лиценца треба да ги поднесат во период од (19.11.2018 – 23.11.2018), доколку во периодот на важноста на лиценцата посетиле најмалку 20 часа континуирана едукација во текот на една календарска година.

Стручните работници кои од оправдани причини (болест, породилно отсуство, платено или неплатено отсуство и слично), не ги исполнуваат условите за обновување на лиценца, треба да поднесат барање за продолжување на лиценца за наредните 6 месеци по враќање на работа, во кој период треба успешно да ја завршат задолжителната едукција. Сесијата за продолжување на лиценца е отворена во текот на целата година.

Сите заинтересирани кандидати барањето за аплицирање, заедно со другите потребни документи во овој рок треба да ги достават на адресата на ЈУ Завод за социјални дејности, ул. 11 Октомври 42 - а, со назнака за Комисија за лиценцирање, по пошта или лично.

Потребни документи за аплицирање:

 • барањето за аплицирање на образец;
 • потврда за помината едукација, во траење од најмалку 20 часа континуирана едукација во текот на една календарска година, спроведена согласно со Програмата за континуирана едукација на стручните работници во установите за социјална заштита на ЈУ Завод за социјални дејности;
 • доказ дека стручниот работник е вработен во установа за социјална заштита (фотокопија од решение за распоредување на работно место) и
 • доказ за платен надоместок за трошоците за обновување/продолжување на лиценца за работа.
 • за стручните работници кои бараат продолжување на лиценца и доказ за спреченоста за вршење на работа.
ВАЖНО: Се информираат стручните работници дека доколку иммат промена на лични податоци се должни да ја известат Комисијата (теефон, адреса, презиме и слично), заради ажурирање на Регистар за издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци на стручни лица од установите за социјалната заштита. 

2. Сесија за аплицирање за стекнување на лиценца за работа (26.11.2018–30.11.2018): 

Комисијата за лиценцирање на стручните работници вработени во установи за социјална заштита, ги информира стручните работници, кои треба да се стекнат со лиценца дека сесијата за аплицирање за лиценцирање ќе се реализира во период од (26.11.2018–30.11.2018)

Сите заинтересирани кандидати барањето за аплицирање, заедно со другите потребни документи во овој рок треба да ги достават на адресата на ЈУ Завод за социјални дејности, ул. 11 Октомври 42 - а, со назнака за Комисија за лиценцирање, по пошта или лично. 

Потребни документи за аплицирање: 

 • барањето за аплицирање на образец;
 • диплома или уверение за завршено високо образование со стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1степен;
 • доказ за државјанство на Република Македонија;
 • доказ за живеалиште во Република Македонија;
 • доказ дека со правосилна одлука не му е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност;
 • кратка биографија;
 • потврда за помината едукација, во траење од најмалку 40 часа, спроведена согласно со Програмата за континуирана едукација на стручните работници во установите за социјална заштита на ЈУ Завод за социјални дејности;
 • доказ дека стручниот работник е давател на јавни услуги во установа за социјална заштита (за приватните установи дека е вработен во установа за социјална заштита) и
 • доказ за платен надоместок за трошоците за издавање на лиценца за работа.

Потребните документи се доставуваат во оригинал или копија заверена на нотар.

Лице за контакт: Даниела Станојковска (ЈУ Завод за социјални дејности Скопје) телефон 02/3230-401  075/242 953  e-mail:juzsd-sk@mtsp.gov.mk.


Напомена: Лицата кои аплицираат за лиценца, да внимаваат за каква лиценца аплицираат и каде ги уплаќаат средствата. Погоре објавените податоци се однесуваат на лицата вработени во установи за социјална заштита. Овие податоци не се однесуваат на лица кои сакаат да извадат лиценца за работа во градинки. 

 

3. Термини за полагање на стручен испит

 
Сите кандидати кои се наоѓаат во постапка за обновување/продолжување на лиценца, како и кандидатите кои ќе аплицираат во погоренаведените сесии (19.11.2018 – 23.11.2018) и (26.11.2018–30.11.2018), се информираат дека термините за полагање на стручен испит се закажани на:

 • 17 јануари 2019 година (09:00 - 11:00 часот; 11:30 - 13:30 часот) – теоретски дел
 • 18 јануари 2019 година (09:00 - 11:00 часот)  - теоретски дел
 • 23 јануари 2019 година (09:00 - 11:00 часот; 11:30 - 13:30 часот; 14:00 – 16:00 часот) – практичен дел. 
За времето и местото на полагање на стручен испит, како и точниот распоред на кандидати на кои ќе им биде одобрено полагање на стручен испит, кандидатите ќе бидат дополнително информирани. 


Информации за лиценцирање на стручни работници вработени во установи за социјална заштита 

Информација од Комисија за лиценцирање на стручни работници вработени во установи за социјална заштита од 09.03.2018 

Ве информираме дека од 21.12.2017 година, формиране е Комисијата за лиценцирање на стручните работници вработени во установи за социјална заштита, во состав: 

1. проф. д-р Сунчица Димитријоска;

2. проф. д-р Сузана Борнарова; 

3. проф. д-р Наташа Богоевска;

4. Елка Тодорова, правник;

5. Дијана Димкоска, правник; 

6. Зоранчо Стојанов, социјален работник;

7. Соња Кипровска, правник;

8. Емилија Размоска, правник;

9. м-р Климентина Спасовска, социолог;

10. м-р Томислав Цветковски, педагог;

11. Аленка Бинчки Арсеновски, социјален работник.

Стручна литература и прашања за полагање на испит


Закони од областа на социјалната заштита и семејно-правната заштита


СТРИМИНГ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ

КАМЕРА 1

КАМЕРА 2