Информација од Комисија за лиценцирање на стручни работници вработени во установи за социјална заштита од 26.04.2018 


Почитувани, 

Комисијата  за лиценцирање на стручни работници објавува: 


1. Сесија за аплицирање за обновување на лиценца за работа (30.04.2018 – 07.05.2018):

Комисијата за лиценцирање на стручните работници вработени во установи за социјална заштита, ги информира стручните работници, на кои во ноември 2017 година, март 2018 година, мај 2018 година и јули 2018 година им истекува лиценцата за работа, дека барањата за обновување на лиценца треба да ги поднесат во период од (30.04.2018 – 07.05.2018), доколку во периодот на важноста на лиценцата посетиле најмалку 20 часа континуирана едукација во текот на една календарска година .

Стручните работници кои од оправдани причини (болест, породилно отсуство, платено или неплатено отсуство и слично), не ги исполнуваат условите за обновување на лиценца, треба да поднесат барање за продолжување на лиценца за наредните 6 месеци по враќање на работа, во кој период треба успешно да ја завршат задолжителната едукција. Сесијата за продолжување на лиценца е отворена во текот на целата година.

Сите заинтересирани кандидати барањето за аплицирање, заедно со другите потребни документи во овој рок треба да ги достават на адресата на ЈУ Завод за социјални дејности, ул. 11 Октомври 42 - а, со назнака за Комисија за лиценцирање, по пошта или лично.

Потребни документи за аплицирање:

 • барањето за аплицирање на образец;
 • потврда за помината едукација, во траење од најмалку 20 часа континуирана едукација во текот на една календарска година, спроведена согласно со Програмата за континуирана едукација на стручните работници во установите за социјална заштита на ЈУ Завод за социјални дејности;
 • доказ дека стручниот работник е вработен во установа за социјална заштита (фотокопија од решение за распоредување на работно место) и
 • доказ за платен надоместок за трошоците за обновување/продолжување на лиценца за работа.
 • за стручните работници кои бараат продолжување на лиценца и доказ за спреченоста за вршење на работа. 


2. Сесија за аплицирање за стекнување на лиценца за работа (08.05.2018–15.05.2018): 

Комисијата за лиценцирање на стручните работници вработени во установи за социјална заштита, ги информира стручните работници, кои треба да се стекнат со лиценца дека сесијата за аплицирање за лиценцирање ќе се реализира во период од (08.05.2018–15.05.2018)

Сите заинтересирани кандидати барањето за аплицирање, заедно со другите потребни документи во овој рок треба да ги достават на адресата на ЈУ Завод за социјални дејности, ул. 11 Октомври 42 - а, со назнака за Комисија за лиценцирање, по пошта или лично. 

Потребни документи за аплицирање: 

 • барањето за аплицирање на образец;
 • диплома или уверение за завршено високо образование со стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1степен;
 • доказ за државјанство на Република Македонија;
 • доказ за живеалиште во Република Македонија;
 • доказ дека со правосилна одлука не му е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност;
 • кратка биографија;
 • потврда за помината едукација, во траење од најмалку 40 часа, спроведена согласно со Програмата за континуирана едукација на стручните работници во установите за социјална заштита на ЈУ Завод за социјални дејности;
 • доказ дека стручниот работник е давател на јавни услуги во установа за социјална заштита (за приватните установи дека е вработен во установа за социјална заштита) и
 • доказ за платен надоместок за трошоците за издавање на лиценца за работа.

Потребните документи се доставуваат во оригинал или копија заверена на нотар.

Лице за контакт: Даниела Станојковска (ЈУ Завод за социјални дејности Скопје) телефон 02/3230-401  075/242 953  e-mail:juzsd-sk@mtsp.gov.mk.


Напомена: Лицата кои аплицираат за лиценца, да внимаваат за каква лиценца аплицираат и каде ги уплаќаат средствата. Погоре објавените податоци се однесуваат на лицата вработени во установи за социјална заштита. Овие податоци не се однесуваат на лица кои сакаат да извадат лиценца за работа во градинки. 

 

3. Термини за полагање на стручен испит

 
Сите кандидати кои се наоѓаат во постапка за обновување/продолжување на лиценца, како и кандидатите кои ќе аплицираат во погоренаведените сесии (30.04.2018 – 07.05.2018) и (08.05.2018–15.05.2018), се информираат дека термините за полагање на стручен испит се закажани на:

 • 12.06.2018 година – теоретски дел од стручен испит
 • 20.06.2018 година – практичен дел од стручен испит. 

За времето и местото на полагање на стручен испит, како и точниот распоред на кандидати на кои ќе им биде одобрено полагање на стручен испит, кандидатите ќе бидат дополнително информирани. 


Информации за лиценцирање на стручни работници вработени во установи за социјална заштита 

Информација од Комисија за лиценцирање на стручни работници вработени во установи за социјална заштита од 09.03.2018 

Ве информираме дека од 21.12.2017 година, формиране е Комисијата за лиценцирање на стручните работници вработени во установи за социјална заштита, во состав: 

1. проф. д-р Сунчица Димитријоска;

2. проф. д-р Сузана Борнарова; 

3. проф. д-р Наташа Богоевска;

4. Елка Тодорова, правник;

5. Дијана Димкоска, правник; 

6. Зоранчо Стојанов, социјален работник;

7. Соња Кипровска, правник;

8. Емилија Размоска, правник;

9. м-р Климентина Спасовска, социолог;

10. м-р Томислав Цветковски, педагог;

11. Аленка Бинчки Арсеновски, социјален работник.


  Комисијата  за лиценцирање на стручни работници донесе:

Деловник за работа на Комисијата за лиценцирање

Програма за проверка на примената на стручното знаење во постапката за издавање и обновување на лиценца за работа на стручен работник во установите за социјална заштита

Програма за полагање на испит

Комисијата ги информира сите стручни работници, на кои им е продолжена лиценцата за работа, кои во ноември 2017 година, март 2018 година и мај 2018 година, треба да ја обноват лиценцата за работа, дека штом ќе биде ставен во функција системот за електонско полагање на стручен испит, ќе биде објавана сесија за обновување на лиценца. Стручните работници, кои треба да полагаат стручен испит, прашањата за теоретскиот и практичниот дел на стручниот испит можат да ги најдат на следниот линк http://prasanja.mk 

Лице за контакт: Даниела Станојковска  тел. 02/3230-401 моб. 075/242-953 e-mail: juzsd-sk@mtsp.gov.mk

Потребни документи за аплицирање за стекнување на лиценца: 

 • барањето за аплицирање на образец;
 • диплома или уверение за завршено високо образование со стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1степен;
 • доказ за државјанство на Република Македонија;
 • доказ за живеалиште во Република Македонија;
 • доказ дека со правосилна одлука не му е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност;
 • кратка биографија;
 • потврда за помината едукација, во траење од најмалку 40 часа, спроведена согласно со Програмата за континуирана едукација на стручните работници во установите за социјална заштита на ЈУ Завод за социјални дејности;
 • доказ дека стручниот работник е давател на јавни услуги во установа за социјална заштита (за приватните установи дека е вработен во установа за социјална заштита) и
 • доказ за платен надоместок за трошоците за издавање на лиценца за работа.

Потребните документи се доставуваат во оригинал или копија заверена на нотар.

Напомена: Лицата кои аплицираат за лиценца, да внимаваат за каква лиценца аплицираат и каде ги уплаќаат средствата. Погоре објавените податоци се однесуваат на лицата вработени во установи за социјална заштита. Овие податоци не се однесуваат на лица кои сакаат да извадат лиценца за работа во градинки. 

Стручна литература и прашања за полагање на испит


Закони од областа на социјалната заштита и семејно-правната заштита


СТРИМИНГ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ

КАМЕРА 1

КАМЕРА 2