Информација од Комисија за лиценцирање на стручни работници вработени во установи за социјална заштита од 12.11.2018


Почитувани, 

Комисијата  за лиценцирање на стручни работници објавува: 


1. Сесија за аплицирање за обновување на лиценца за работа (19.11.2018 – 23.11.2018):

Комисијата за лиценцирање на стручните работници вработени во установи за социјална заштита, ги информира стручните работници, на кои во февруари 2019 година, им истекува лиценцата за работа, дека барањата за обновување на лиценца треба да ги поднесат во период од (19.11.2018 – 23.11.2018), доколку во периодот на важноста на лиценцата посетиле најмалку 20 часа континуирана едукација во текот на една календарска година.

Стручните работници кои од оправдани причини (болест, породилно отсуство, платено или неплатено отсуство и слично), не ги исполнуваат условите за обновување на лиценца, треба да поднесат барање за продолжување на лиценца за наредните 6 месеци по враќање на работа, во кој период треба успешно да ја завршат задолжителната едукција. Сесијата за продолжување на лиценца е отворена во текот на целата година.

Сите заинтересирани кандидати барањето за аплицирање, заедно со другите потребни документи во овој рок треба да ги достават на адресата на ЈУ Завод за социјални дејности, ул. 11 Октомври 42 - а, со назнака за Комисија за лиценцирање, по пошта или лично.

Потребни документи за аплицирање:

 • барањето за аплицирање на образец;
 • потврда за помината едукација, во траење од најмалку 20 часа континуирана едукација во текот на една календарска година, спроведена согласно со Програмата за континуирана едукација на стручните работници во установите за социјална заштита на ЈУ Завод за социјални дејности;
 • доказ дека стручниот работник е вработен во установа за социјална заштита (фотокопија од решение за распоредување на работно место) и
 • доказ за платен надоместок за трошоците за обновување/продолжување на лиценца за работа.
 • за стручните работници кои бараат продолжување на лиценца и доказ за спреченоста за вршење на работа.
ВАЖНО: Се информираат стручните работници дека доколку иммат промена на лични податоци се должни да ја известат Комисијата (теефон, адреса, презиме и слично), заради ажурирање на Регистар за издадени, обновени, продолжени и одземени лиценци на стручни лица од установите за социјалната заштита. 

2. Сесија за аплицирање за стекнување на лиценца за работа (26.11.2018–30.11.2018): 

Комисијата за лиценцирање на стручните работници вработени во установи за социјална заштита, ги информира стручните работници, кои треба да се стекнат со лиценца дека сесијата за аплицирање за лиценцирање ќе се реализира во период од (26.11.2018–30.11.2018)

Сите заинтересирани кандидати барањето за аплицирање, заедно со другите потребни документи во овој рок треба да ги достават на адресата на ЈУ Завод за социјални дејности, ул. 11 Октомври 42 - а, со назнака за Комисија за лиценцирање, по пошта или лично. 

Потребни документи за аплицирање: 

 • барањето за аплицирање на образец;
 • диплома или уверение за завршено високо образование со стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1степен;
 • доказ за државјанство на Република Македонија;
 • доказ за живеалиште во Република Македонија;
 • доказ дека со правосилна одлука не му е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност;
 • кратка биографија;
 • потврда за помината едукација, во траење од најмалку 40 часа, спроведена согласно со Програмата за континуирана едукација на стручните работници во установите за социјална заштита на ЈУ Завод за социјални дејности;
 • доказ дека стручниот работник е давател на јавни услуги во установа за социјална заштита (за приватните установи дека е вработен во установа за социјална заштита) и
 • доказ за платен надоместок за трошоците за издавање на лиценца за работа.

Потребните документи се доставуваат во оригинал или копија заверена на нотар.

Лице за контакт: Даниела Станојковска (ЈУ Завод за социјални дејности Скопје) телефон 02/3230-401  075/242 953  e-mail:juzsd-sk@mtsp.gov.mk.


Напомена: Лицата кои аплицираат за лиценца, да внимаваат за каква лиценца аплицираат и каде ги уплаќаат средствата. Погоре објавените податоци се однесуваат на лицата вработени во установи за социјална заштита. Овие податоци не се однесуваат на лица кои сакаат да извадат лиценца за работа во градинки. 

 

3. Термини за полагање на стручен испит

 
Сите кандидати кои се наоѓаат во постапка за обновување/продолжување на лиценца, како и кандидатите кои ќе аплицираат во погоренаведените сесии (19.11.2018 – 23.11.2018) и (26.11.2018–30.11.2018), се информираат дека термините за полагање на стручен испит се закажани на:

 • 17 јануари 2019 година (09:00 - 11:00 часот; 11:30 - 13:30 часот) – теоретски дел
 • 18 јануари 2019 година (09:00 - 11:00 часот)  - теоретски дел
 • 23 јануари 2019 година (09:00 - 11:00 часот; 11:30 - 13:30 часот; 14:00 – 16:00 часот) – практичен дел. 
За времето и местото на полагање на стручен испит, како и точниот распоред на кандидати на кои ќе им биде одобрено полагање на стручен испит, кандидатите ќе бидат дополнително информирани. 


Информации за лиценцирање на стручни работници вработени во установи за социјална заштита 

Информација од Комисија за лиценцирање на стручни работници вработени во установи за социјална заштита од 09.03.2018 

Ве информираме дека од 21.12.2017 година, формиране е Комисијата за лиценцирање на стручните работници вработени во установи за социјална заштита, во состав: 

1. проф. д-р Сунчица Димитријоска;

2. проф. д-р Сузана Борнарова; 

3. проф. д-р Наташа Богоевска;

4. Елка Тодорова, правник;

5. Дијана Димкоска, правник; 

6. Зоранчо Стојанов, социјален работник;

7. Соња Кипровска, правник;

8. Емилија Размоска, правник;

9. м-р Климентина Спасовска, социолог;

10. м-р Томислав Цветковски, педагог;

11. Аленка Бинчки Арсеновски, социјален работник.

Стручна литература и прашања за полагање на испит


Закони од областа на социјалната заштита и семејно-правната заштита


СТРИМИНГ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ

КАМЕРА 1

КАМЕРА 2