Обука за директори на установа за деца

Комисијата за лиценцирање на стручни лица во системот за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст и на директори на установи за деца објавува оглас за обука за директори на установа за деца, која ќе се одржи на 12 и 13 февруари со почеток во 9.30 часот во просториите на Клуб на пратеници, Скопје.

Истовремено, Ве известуваме дека секое лице кое е заинтересирано за посета на обука за директори на установа за деца може да ја поднесе потребната документација до Комисијата за лиценцирање на стручни лица во системот за згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст и на директори на установи за деца објавува оглас за обука за директори на установа за деца, најдоцна до 11 февруари 2018 година.

 

 Список за обука на кандидати за директори на установа за деца

1.      Габриела  Алабашовска
2.      Верица Малечкова-Стојилкова
3.      Зоран Димов -
4.      Снежана Иваноска
5.      Соња Илиевска
6.      Снежана Тодоровска
7.      Турќан Јаус Ивковска 
8.      Маргарита Бакев
9.      Билјана Караманолевска
10.    Марија Трифуновска
11.    Резарта Дервиши
12.    Бранислава Нацева
13.    Неврие Далипи
14.    Јана Коцева
15.    Снежана Златановска
16.    Билјана Симовска
17.    Татјана Божиновска-Миладиновска
18.    Маја Ристовска
19.    Елена Устамитова
20.    Лидија Тфирст Митревска
21.    Славица Ристеска
22.    Софка Атанасова
23.    Добре Стојковски