С О О П Ш Т Е Н И Е

Обука за директори во установи за деца

Комисијата за лиценцирање на директори на установи за деца, стручни работници, стручни соработници, воспитувачи и негуватели во системот на згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст ги информира сите кандидати за директори, дека  обуката за директори ќе се одржи со почеток од 09,00 часот на 10.05.2018 година (четврток) и 11.05.2018 година (петок).

Обуката ќе се одржи во просториите на Министерството за труд и социјална политика. IV кат (сала).

 

  • Марија Трифуновска

  • Наташа Анакиева Димитрова

  • Аница Бораниева-Атанасова

  • Турќан Салији

  • Едита Миткова

  • Љупка Јаневска

  • Ердуан Осман

  • Фериде Дервиши

  • Павлинка Топузоска

 

Кандидатите кои се заинтересирани за присуство на обуката, а сеуште немат доставено пријава, истите најдоцна до 09.05.2018 година може да достават и да присустуваат на обуката.