Проверка на примената на стручното знаење

Комисијата за лиценцирање на директори на установи за деца, стручни работници, стручни соработници, воспитувачи и негуватели во системот на згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст ги информира сите директори, стручни работници, стручни соработници, воспитувачи и негуватели заинтересирани за стекнување на соодветна лиценца, дека теоретски /практичниот дел од испитот ќе се одржи на на 01.12. 2017 година на просторија бр.2 (прва група) со почеток во 12:00 часот и просторија бр. 2 (втора група) со почеток во 14:00 часот.

Полагањето ќе се одржи во просториите на компјутерскиот центар на Правен факултет при УКИМ-Скопје на Бул. Гоце Делчев бр.9Б 1000 Скопје. (Види мапа)

 

Просторија бр.2  од 12:00 часот (прва група)

 • Мевлан Ајдиновиќ- неговател-практичен дел

 • Валентина Ѓорѓиевска- неговател-практичен дел

 • Наташа Андреева- неговател- практичен дел

 • Далибор Ристовски- неговател- практичен дел

 • Панче Тофиловски- неговател- практичен дел

 • Ѓорѓи Симов- неговател- практичен дел

 • Наталија Анчевска- воспитувач- практичен дел

 • Марија Христовска-Зефиќ- воспитувач- практичен дел

 • Ангела Спиркоска- воспитувач- практичен дел

 • Гордана Марковска-воспитувач- практичен дел

 • Маја Томиќ- неговател-практичен дел- практичен дел

 • Симона Лековска- стручен работник- практичен дел

 • Маја Лозаноски- стручен работник- практичен дел

 • Нертила Лена-стручен работник- практичен дел

 • Никана Кузмановска- неговател-практичен дел

 • Маре Илоска-неговател- практичен дел

 • Кети Јованоска- неговател- практичен дел

 • Драгана Отовиќ Стојановска- неговател- практичен дел

 • Маргарита Ставрова- стручен работник- практичен дел

 • Оливера Дамјаноска- воспитувач-практичен дел

 • ЃоргинаХристова- неговател- практичен дел

 • Љубица Диндева- воспитувач-практичен дел

 • Зорица Лазарова- воспитувач-практичен дел

 • Биљана Нацкова- неговател- практичен дел

 • Снежана Цветковска- воспитувач-практичен дел

 • Ана Димитрова- стручен работник- практичен дел

 • Габриела Макрешанска- неговател- практичен дел

 • Моника Манева- неговател- практичен дел

 

Просторија бр.2 од 14:00 часот (втора група)

 • Соња Јанева- неговател- практичен дел

 • Гордана Левковска- неговател- практичен дел

 • Анита Стошиќ- неговател- практичен дел

 • Дубравка Мицевска- воспитувач-практичен дел

 • Софија Аризанова-неговател-теоретски дел

 • Нина Тодороска-Кричевска- воспитувач-теоретски дел

 • Милена Богдановска- неговател-теоретски дел

 • Аљбина Нуредини- неговател-теоретски дел

 • Хирмизе Шабани Алија- воспитувач-теоретски дел

 • Снежана Коцова- воспитувач-теоретски дел

 • Даниела Пешиќ- неговател-теоретски дел

 • Оливера Ванѓеловска- неговател-теоретски дел

 • Сања Митровска- неговател-теоретски дел

 • Сања Митровска- стручен работник- теоретски дел

 • Наде Јандреска- неговател-теоретски дел

 • Симона Стојкова- воспитувач-теоретски дел

 • Жаклина Шутарова- неговател-теоретски дел

 • Елизабета Темелковска- неговател-теоретски дел

 • Маја Цветкоска- воспитувач-теоретски дел

 • Лидија Цветковска- неговател-теоретски дел

 • Светлана Трпковска- неговател-теоретски дел

 • Билјана Трајковска Трајкова- неговател-теоретски дел

 • Елена Спасова- неговател-теоретски дел

 • Тамара Блажевска-стручен работник-теоретски дел

 • Јасминка Пармачка-неговател-теоретски дел

 • Калина Коцева-воспитувач-теоретски дел

 • Марија Арсиќ-неговател-теоретски дел

 • Ивана Митреска-воспитувач-теоретски дел