Проверка на примената на стручното знаење

Комисијата за лиценцирање на директори на установи за деца, стручни работници, стручни соработници, воспитувачи и негуватели во системот на згрижување и воспитание на деца од предучилишна возраст ги информира сите директори, стручни работници, стручни соработници, воспитувачи и негуватели заинтересирани за стекнување на соодветна лиценца, дека теоретски /практичниот дел од испитот ќе се одржи на 1.11. 2017 година со почеток во 13,00 часот.

Полагањето ќе се одржи во просториите на компјутерскиот центар на Правен факултет при УКИМ-Скопје на Бул. Гоце Делчев бр.9Б 1000 Скопје. (Види мапа)

 

Просторија бр.1

 • Мукадес Алими- неговател - теоретски дел
 • Ханифе Зибери-стручен работник-практичен дел
 • Александра Ивановски-неговател- практичен дел
 • Василија Стојанова- неговател- практичен дел
 • Данче Трпеска- неговател- практичен дел
 • Зенеп Мелани- неговател- практичен дел
 • Катица Токова- неговател- практичен дел
 • Тања Далческа- неговател- практичен дел
 • Анкица Симоновска- неговател- практичен дел
 • Билјана Петковска- неговател- практичен дел
 • Зорица Младеновска- неговател- практичен дел
 • Марина Стојаноска- неговател- практичен дел
 • Слаѓана Гулова- неговател- практичен дел
 • Ивана Данилова- неговател- практичен дел
 • Емилија Блажевска- неговател- практичен дел
 • Кристина Станкова- неговател- практичен дел
 • Жаклина Галевска- неговател- практичен дел
 • Сабине Јакимова- неговател- практичен дел
 • Елизабета Митева- неговател- практичен дел
 • Весна Зафировска-воспитувач- практичен дел
 • Весна Зифовска- воспитувач- практичен дел
 • Милена Цоцева- воспитувач- практичен дел
 • Васка Толева- воспитувач- практичен дел
 • Александра Стојановска- воспитувач- практичен дел
 • Ана Вуловска- воспитувач- практичен дел
 • Насере Арифи-Љатифи-воспитувач-теоретски дел
 • Маја Томиќ- неговател- практичен дел
 • Христина Велковска Величковска- воспитувач-теоретски делПросторија бр.2

 • Наџије Асани-неговател - теоретски дел
 • Мевлан Ајдиновиќ- неговател - теоретски дел
 • Валентина Ѓорѓиевска- неговател - теоретски дел
 • Елизабета Темелковска- неговател - теоретски дел
 • Христина Неделковска- неговател - теоретски дел
 • Емељ Таир- неговател - теоретски дел
 • Катерина Басароска- неговател - теоретски дел
 • Ана Чанкуловска- неговател - теоретски дел
 • Биљана Павловска-стручен работник-теоретски дел
 • Марија Костадинова-воспитувач-теоретски дел
 • Наталија Анчевска- воспитувач-теоретски дел
 • Марија Христовска-Зефиќ- воспитувач-теоретски дел
 • Катерина Талимџиоска- воспитувач-теоретски дел
 • Елена Сусулески Рајчиноски- воспитувач-теоретски дел
 • Снежана Цветковска -воспитувач-теоретски дел
 • Биљана Нацкова - воспитувач-теоретски дел
 • Анета Петрова- воспитувач-теоретски дел
 • Мирјана Николовска-неговател - теоретски дел
 • Сунчица Китановска- воспитувач-теоретски дел
 • Снежана Каревска- неговател - теоретски дел
 • Славица Соколова- неговател-теоретски дел 
 • Гордана Степановиќ- неговател - теоретски дел
 • Емилија Пуздерлиска Јакимовска- воспитувач-теоретски дел
 • Виолета Микулец- неговател - теоретски дел
 • Ана Димитрова- неговател - теоретски дел
 • Виолета Стефановска- воспитувач-теоретски дел
 • Јелена Радојичиќ- неговател - теоретски дел
 • Љубенка Митревска- воспитувач-теоретски дел