Членови на Комисија за лиценцирање на стручни лица во установи за социјална заштита

Список на стручни работници кои го имаат положено теоретскиот дел од стручниот испит за стекнување со лиценца

Распоред за полагање на практичен дел од стручен испит за стручните работници кои го имаат положено теоретскиот дел од стручниот испит 

18.08.2020 година  

1 група

Сала 1 / ДХО Даре Џамбаз

Александра Досевска

социјален работник

(ЈУ ЦСР Пробиштип)

09:00

Каролина Кузева  

дефектолог  

 (ЈУ ЦСР Пробиштип) 

09:20

Габриела Кркачева 

социјален работник  

 (ЈУ МЦСР Скопје) 

09:40

Наум Јамовски 

правник  

 (ЈУ МЦСР Скопје) 

10:00

Љупка Љубиновска 

психолог  

 (ЈУ МЦСР Скопје) 

10:20

Даниела Ѓорѓиевска  

дефектолог  

 (ЈУ МЦСР Велес) 

10:40

Маре Амбаркова  

педагог  

 (ЈУ МЦСР Велес) 

12:00

Александра Ристова  

социјален работник  

(ЈУ МЦСР Велес) 

12:20

Самир Зумбери

социјален работник

 (ЈУ МЦСР Куманово)

12:40

Наиље Фејзулаи

правник

(ЈУ МЦСР Куманово)

13:00

Сања Јовановска

психолог

 (ЈУ МЦСР Куманово)

13:20

Елена Петрушевска  

социјален работник

 (ЈУ МЦСР Куманово)

13:40

 

18.08.2020 година

2 група

Сала 5 / ДХО Даре Џамбаз

Ирина Ризова

социјален работник

 (ЈУМЦСР Кавадарци)

09:00

Александра Маркова

социјален работник

 (ЈУМЦСР Кавадарци)

09:20

Смиља Малинкова

социјален работник

 (ЈУ МЦСР Кавадарци)

09:40

Митко Михов

социјален работник

 (ЈУ МЦСР Кавадарци)

10:00

Благица Симовска

социјален работник

 (ЈУ МЦСР Тетово)

10:20

Ѓилсиме Реџепи

социјален работник

(ЈУ МЦСР Тетово)

10:40

Глигорије Стојановски

социјален работник

(ЈУ МЦСР Тетово)

12:00

Ељез Рамадани

социјален работник

(ЈУ МЦСР Тетово)

12:20

Емилија Богдановска

социјален работник

 (ЈУ МЦСР Штип)

12:40

Љупка Богатиновска

социјален работник

 (ЈУ МЦСР Штип)

13:00

Верица Мазгански

социјален работник

 (ЈУ МЦСР Штип)

13:20

Наталија Митрева Митев

психолог

 (ЈУ МЦСР Штип)

13:40

 

18.08.2020 година

3 група

Тренинг Центар/ ЈУ Завод за социјални дејности

Милена Урдаревиќ Цуциќ

социјален работник

 (ЈУ Детски дом 11 Октомври  Скопје)

09:00

Мишо Божиновски

дефектолог

(ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје)

09:20

Елизабета Младеновска

дефектолог

 (ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје)

09:40

Наташа Денчевска Ѓоргиева

дефектолог

(ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје)

10:00

Билјана Миленковска

дефектолог

(ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје)

10:20

Панче Тофиловски

педагог

 (СОС Детско Село – Скопје)

10:40

Стојка Станческа

педагог

 (СОС Детско Село – Скопје)

12:00

Ивана Божиновска

социјален работник

(СОС Детско Село – Скопје)

12:20

Александра Мирковска

дефектолог

(СОС Детско Село – Скопје)

12:40

Александра Миновска

социјален работник

 (СОС Детско Село – Скопје)

13:00

Даниела Насева Смилеска

социолог

(ЈУ Детски дом 11 Октомври – Скопје)

13:20

Слаѓана Јордановска

социјален работник

(ЈУ Детски дом 11 Октомври – Скопје)

13:40

 

 19.08.2020 година

1 група

Тренинг Центар/ ЈУ Завод за социјални дејности

Дивна Михајловиќ

социјален работник

(ЈУ МЦСР Скопје)

09:00

Марија Мисирлиевска Мијоска

социјален работник

(ЈУ МЦСР Битола)

09:20

Моника Стојчевска

правник

(ЈУ МЦСР Битола)

09:40

Наташа Лозановска

социјален работник

 (ЈУ МЦСР Битола)

10:00

Борче Ристевски

социјален работник

(ЈУ ЦСР Ресен)

10:20

Христина Стојчевска

психолог

(ЈУ ЦСР Ресен)

10:40

Симона Велиновска

социјален работник

(ЈУ МЦСР Делчево)

12:00

Билјана Иванова Стојановска

психолог

(ЈУ МЦСР Делчево)

12:20

Марија Симова

психолог

(ЈУ МЦСР Делчево)

12:40

Душко Михаиловски

социјален работник

(ЈУ МЦСР Делчево)

13:00

Софија Ручкоманова

педагог

(ЈУ МЦСР Гевгелија)

13:20

Ѓорге Хаџитошев

правник

(ЈУ МЦСР Гевгелија)

13:40

Менче Јанчева

социјален работник

(ЈУ МЦСР Гевгелија)

14:00

Руска Митрова

социјален работник

(ЈУ МЦСР Гевгелија)

14:20

Васка Јанчев 

правник

(ЈУ МЦСР Гевгелија)

14:40

Тања Попова

правник

(ЈУ МЦСР Гевгелија)

15:00

Елена Иванова

социјален работник

(ЈУ МЦСР Гевгелија)

15:20

 

19.08.2020 година

2 група

Сала 1 / ДХО Даре Џамбаз

Пецко Невеселов

социјален работник

(ЈУ ЦСР Валандово)

09:00

Петар Јанакиев

социјален работник

(ЈУ ЦСР Валандово)

09:20

Драган Чочков

правник

(ЈУ ЦСР Валандово)

09:40

Благоје Зајков

педагог

(ЈУ ЦСР Валандово)

10:00

Биљана Миловска

педагог

(ЈУ МЦСР Берово)

10:20

Скендер Даци

правник

(ЈУ МЦСР Дебар)

10:40

Лулкуќе Спахиу

психолог

(ЈУ МЦСР Дебар)

12:00

Лела Далендише

социјален работник

(ЈУ МЦСР Дебар)

12:20

Арлинда Телќиу

психолог

(ЈУ МЦСР Дебар)

12:40

Христина Ангелова

психолог

(ЈУ МЦСР Кавадарци)

13:00

Небојша Маринковиќ

правник

(ЈУ МЦСР Кавадарци)

13:20

Слободанка Атанаскова

правник

(ЈУ МЦСР Кавадарци)

13:40

Мелита Ристовска Ивановиќ

социјален работник

(ЈУ МЦСР Куманово)

14:00

Далибор Митевски

правник

(ЈУ МЦСР Куманово)

14:20

Магдалена Спасовска

социјален работник

(ЈУ МЦСР Куманово)

14:40

Драгана Пешевска

правник

(ЈУ МЦСР Куманово)

15:00

Гордана Трајковиќ

психолог

(ЈУ ЦСР Куманово)

15:20

 

19.08.2020 година

3 група

Сала 5 / ДХО Даре Џамбаз

Силвија Анастасоска

социјален работник

(ПУСЗ Феникс)

09:00

Кристина Копевска

социјален работник

(ПУСЗ Дабевски)

09:20

Катерина Серафимовска

социјален работник

(ПУСЗ Хантерс Лајф)

09:40

Емилија Пешевска

социјален работник

(ПУСЗ Руски)

10:00

Моника Чекаловиќ

социјален работник 

 (ЈУ За згрижување на деца со воспитно - социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)

10:20

Марија Стојкова

педагог

(ЈУ За згрижување на деца со воспитно - социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)

10:40

Николина Дојчиновска

психолог

(ЈУ За згрижување на деца со воспитно - социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)

12:00

Соња Цаковиќ Цветановска

педагог

(ЈУ За згрижување на деца со воспитно - социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)

12:20

Томислав Ружин

социјален работник

(ЈУ За згрижување на деца со воспитно - социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)

12:40

Гораст Велковски

социјален работник

(ЈУ За згрижување на деца со воспитно - социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)

13:00

Фанија Блажевска

дефектолог

(ЈУ За згрижување на деца со воспитно - социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)

13:20

Ана Гешовска

педагог

(ЈУ За згрижување на деца со воспитно - социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)

13:40

Мујо Машовиќ

правник

(ЈУ Прифатен центар за сместување на лица баратели на право на азил – Скопје)

14:00

Магде Петровска

психолог

 (ЈУ Прифатен центар за сместување на лица баратели на право на азил – Скопје)

14:20

Мартин Цаневски

социјален работник

 (Здружение Хуманост)

14:40

Дамјан Николовски

социјален работник

 (Здружение Хуманост)

15:00

Менка Димовска

социјален работник

 (ПУСЗ Св. Петка)

15:20

 

20.08.2020 година

1 група

Сала 5 / ДХО Даре Џамбаз

Соња Атанасовска

социјален работник

(ЈУ МЦСР Велес)

09:00

Андријана Велинова

правник

(ЈУ МЦСР Велес)

09:20

Елена Петрушевска

социјален работник

(ЈУ МЦСР Велес)

09:40

Дејан Лазаров

социјален работник

(ЈУ МЦСР Кочани)

10:00

Габриела Јосифова

социјаен работник

(ЈУ МЦСР Кочани)

10:20

Наталија Трајчова

социјален работник

 (ЈУ МЦСР Кочани)

10:40

Љубица Иванова

психолог

(ЈУ МЦСР Кочани)

12:00

Љупка Јанкова

правник

(ЈУ МЦСР Кочани)

12:20

Слаѓа Младеновска

правник

(ЈУ ЦСР Кратово)

12:40

Иванка Митевска

социјален работник

 (ЈУ ЦСР Кратово)

13:00

Оливера Мицкоска

психолог

(ЈУ ЦСР Крушево)

13:20

Крсте Андоновски

правник

(ЈУ МЦСР Охрид)

13:40

Кристина Поповска Илијевска

социјален работник

(ЈУ МЦСР Гостивар)

14:00

Адиле Рустеми

педагог

(ЈУ МЦСР Гостивар)

14:20

Азби Шаќири

психолог

(ЈУ МЦСР Гостивар)

14:40

Магдалена Савеска

правник

(ЈУ МЦСР Гостивар)

15:00

Арниса Дехари

правник

(ЈУ МЦСР Тетово)

15:20

Александра Анѓелкоска

социјален работник

(ЈУ МЦСР Тетово)

15:40

 

20.08.2020 година

2 група

Тренинг Центар/ ЈУ Завод за социјални дејности

Арлинда Лимани

социјален работник

(ЈУ МЦСР Тетово)

09:00

Џејља Исмаиљи

социјален работник

(ЈУ МЦСР Тетово)

09:20

Саљихе Абдија  

психолог

(ЈУ МЦСР Тетово)

09:40

Тање Тренкоска Алексоска

правник

(ЈУ МЦСР Прилеп)

10:00

Лиљана Јорданоска

социјален работник

(ЈУ МЦСР Прилеп)

10:20

Дејан Тошески

правник

(ЈУ МЦСР Прилеп)

10:40

Дејан Чупетрески

социјален работник

(ЈУ МЦСР Прилеп)

12:00

Нела Јездиќ

социјален работник

(ЈУ МЦСР Прилеп)

12:20

Даниела Пижоска

педагог

(ЈУ МЦСР Прилеп)

12:40

Ѓурѓица Димеска

дефектолог

(ЈУ МЦСР Прилеп)

13:00

Катерина Димовска

социјален работник

(ЈУ МЦСР Скопје)

13:20

Ирина Кажиќ

социјален работник

(ЈУ МЦСР Скопје)

13:40

Бистра Талеска Постоловска

психолог

(ЈУ МЦСР Скопје)

14:00

Игор Павловиќ

правник

(ЈУ МЦСР Скопје)

14:20

Татјана Арсовска

социјален работник

(ЈУ МЦСР Скопје)

14:40

Кристина Сиљановски

психолог

(ЈУ МЦСР Скопје)

15:00

Елизабета Кочовска

социјален работник

 (ЈУ МЦСР Тетово)

15:20

Светлана Стаматовска

правник

 (ЈУ МЦСР Тетово)

15:40

 

 20.08.2020 година

3 група

Сала 1 / ДХО Даре Џамбаз

Теодора Василевска

социјален работник

(ПУСЗ Сончева Куќа)

09:00

Кристијан Бангиев

социјален работник

(ПУСЗ Сонце)

09:20

Тимка Иванова

социјален работник

(ПУСЗ Актив)

09:40

Елена Петреска

специјален едукатор и рехабилитатор

(ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола)

10:00

Мевљана Метлику

психолог

(ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола)

10:20

Ефтимија Ивановска

психолог

(ЈУ Дом за доенчиња и мали деца - Битола)

10:40

Орхидеја Ефтимова

физиотерапевт

(ЈУ Завод за заштита и рехабилитација, Бања Банско, Струмица)

12:00

Габриела Ѓоргиева

 

социјален работник

(ЈУ Завод за заштита и рехабилитација, Бања Банско, Струмица)

12:20

Марија Трајкоска-Јованова

психолог

(ПУСЗ Жана)

12:40

Наташа Момировска

специјален едукатор и рехабилитатор

(ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје)

13:00

Стојанка Коцева

дефектолог

(ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје)

13:20

Маја Темкова

дефектолог

(ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје)

13:40

Сузана Богдановска

дефектолог

(ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје)

14:00

Анета Стефановска

дефектолог

(ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци - Скопје)

14:20

Јасмина Илиева

социјален работник

 (ЈУ За згрижување на деца со воспитно - социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)

14:40

Јана Зенговска

психолог

(ЈУ За згрижување на деца со воспитно - социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)

15:00

Јовица Димитриевски

педагог

(ЈУ За згрижување на деца со воспитно - социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)

15:20

Стерја Димов

правник

(Здружение ЕСИ НЕЛИС-Скопје)

15:40

 

21.08.2020 година

1 група

Тренинг Центар/ ЈУ Завод за социјални дејности

Жанина Петров

социјален работник

(ЈУ МЦСР Скопје)

09:00

Катерина Николовска

правник

(ЈУ МЦСР Скопје)

09:20

Туника Радиќ Папацафа

педагог

(ЈУ МЦСР Скопје)

09:40

Павле Христов

правник

(ЈУ МЦСР Струмица)

10:00

Билјана Стојчева

правник

(ЈУ МЦСР Струмица)

10:20

Елена Ѓорѓиева

правник

(ЈУ МЦСР Струмица)

10:40

Елица Божиновска

правник

(ЈУ МЦСР Струмица)

12:00

Билјана Глигорова

социјален работник

(ЈУ МЦСР Струмица)

12:20

Едмир Тела

правник

(ЈУ МЦСР Струга)

12:40

Оливера Матлиоска

социјален работник

 (ЈУ МЦСР Струга)

13:00

Весна Илиева

правник

(ЈУ МЦСР Скопје)

13:20

Дарко Јаковлевски

социјален работник

(ЈУ МЦСР Скопје)

13:40

Ерди Мехмети

психолог

(ЈУ МЦСР Скопје)

14:00

Стефан Кимовски

правник

(ЈУ МЦСР Скопје)

14:20

Андријана Алексоска

педагог

(ЈУ МЦСР Скопје)

14:40

Кристина Симјановска

правник 

(ЈУ МЦСР Скопје)

15:00

Арбан Берати

правник

(ЈУ МЦСР Скопје)

15:20

Билјана Ангеловска

социјален работник

(ЈУ МЦСР Скопје)

15:40

Ангела Стрезовска

психолог

 (ЈУ МЦСР Скопје)

16:00

 

21.08.2020 година

2 група

Сала 1 / ДХО Даре Џамбаз

Беса Љута

правник

(ЈУ МЦСР Тетово)

09:00

Александра Перовска

правник

(ЈУ МЦСР Тетово)

09:20

Слободан Ѓорѓевски

правник

(ЈУМЦСР Тетово)

09:40

Марија Исаевска – Ристовска

социјален работник

(ЈУ МЦСР Тетово)

10:00

Биљана Ангеловиќ – Антов

психолог

(ЈУ ЦСР Пробиштип)

10:20

Надица Анчевска

социјален работник

(ЈУ ЦСР Пробиштип)

10:40

Снежана Петрушев

правник

(ЈУ ЦСР Пробиштип)

12:00

Соња Анчева

социјален работник

(ЈУ МЦСР Радовиш)

12:20

Ељван Нанушева Али

социјален работник

(ЈУ МЦСР Радовиш)

12:40

Александра Стојановска

социјален работник

(ЈУ МЦСР Крива Паланка)

13:00

Жаклина Димитриовски

социјален работник

(ЈУ МЦСР Крива Паланка)

13:20

Елена Вучевска – Цоневска

дефектолог

(ЈУ МЦСР Крива Паланка)

13:40

Весна Вељанова

социјален работник

(ЈУ МЦСР Неготино)

14:00

Филип Петровски

правник

(ЈУ МЦСР Неготино)

14:20

Цветанка Ташева

социјален работник

(ЈУ МЦСР Неготино)

14:40

Цанка Рутева

социјален работник

 (ЈУ МЦСР Неготино)

15:00

Жанета Стојковска

социјален работник

(ЈУ МЦСР Свети Николе)

15:20

Александра Калофова

психолог

 (ЈУ МЦСР Свети Николе)

15:40

 

21.08.2020 година

3 група

Сала 5 / ДХО Даре Џамбаз

Наташа Николоска

социјален работник

(Црвен Крст - Општинска организација Гостивар)

09:00

Сузана Вељанова

психолог

(Црвен Крст - Општинска организација Неготино)

09:20

Јасмина Лекоска

психолог

(Црвен Крст - Општинска организација Струга)

09:40

Менче Златинова

социјален работник

(Црвен Крст  - Општинска организација Струмица)

10:00

Маре Стојменовска - Мицевска

специјален едукатор и рехабилитатор

(Црвен Крст - Општинска организација Битола)

10:20

Драгана Максимовска Стојковски

специјален едукатор и рехабилитатор

(Здружение ИНКЛУЗИВА)

10:40

Елена Мерџановска

социјален работник

(ЈУ За згрижување на деца со воспитно - социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)

12:00

Катерина Јошевска

социјален работник

(ЈУ За згрижување на деца со воспитно - социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)

12:20

Кристина Милошеска

педагог

(ЈУ За згрижување на деца со воспитно - социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)

12:40

Ервин Шиковски

педагог

(ЈУ За згрижување на деца со воспитно - социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)

13:00

Демирша Османов

правник

(ЈУ МЦСР Штип)

13:20

Даниела Стојанова Зафирова

педагог

(ЈУ МЦСР Штип)

13:40

Верица Алексова

социјален работник

 (ЈУ МЦСР Штип)

14:00

Мери Андонова

правник

(ЈУ МЦСР Штип)

14:20

Весна Панов

социјален работник

(ЈУ МЦСР Штип)

14:40

Катерина Јовановска

дектолог

(ЈУ МЦСР Штип)

15:00

Весна Ѓорчева Ефтимова

правник

(ЈУ МЦСР Свети Николе)

15:20

Катерина Сенева Конева

социјален работник

(ЈУ МЦСР Свети Николе)

15:40

 

Распоред за полагање на теоретски дел од стручен испит за стручните работници кои имаат одобрени барања од Комисијата

Место на одржување на теоретскиот дел од испитот е во просториите на ДХО ,,Даре Џамбаз,, Сала бр.1. 

 

28.07.2020 година во 09:00 часот 

 • Ангела Стрезовска – психолог (ЈУ МЦСР Скопје)

 • Габриела Кркачева – социјален работник (ЈУ МЦСР Скопје)

 • Наум Јамовски – правник (ЈУ МЦСР Скопје)

 • Каролина Кузева – дефектолог (ЈУ МЦСР Скопје)

 • Љупка Љубиновска – психолог (ЈУ МЦСР Скопје)

 • Даниела Ѓорѓиевска – дефектолог (ЈУ МЦСР Велес)

 • Маре Амбаркова – педагог (ЈУ МЦСР Велес)

 • Александра Ристова – социјален работник (ЈУ МЦСР Велес)

 • Самир Зумбери – социјален работник (ЈУ МЦСР Куманово)

 • Наиље Фејзулаи – правник (ЈУ МЦСР Куманово)

 • Сања Јовановска – психолог (ЈУ МЦСР Куманово)

 • Елена Петрушевска – социјален работник (ЈУ МЦСР Куманово)

 • Ирина Ризова – социјален работник (ЈУ МЦСР Кавадарци)

 • Александра Маркова – социјален работник (ЈУ МЦСР Кавадарци)

 • Смиља Малинкова – социјален работник (ЈУ МЦСР Кавадарци)

 • Митко Михов – социјален работник (ЈУ МЦСР Кавадарци)

 • Благица Симовска – социјален работник (ЈУ МЦСР Тетово)

 • Ѓилсиме Реџепи – социјален работник (ЈУ МЦСР Тетово)

 • Глигорије Стојановски – социјален работник (ЈУ МЦСР Тетово)

 • Ељез Рамадани – социјален работник (ЈУ МЦСР Тетово)

 • Емилија Богдановска – социјален работник (ЈУ МЦСР Штип)

 • Љупка Богатиновска – социјален работник (ЈУ МЦСР Штип)

 • Верица Мазгански – социјален работник (ЈУ МЦСР Штип)

 • Наталија Митрева Митев – психолог (ЈУ МЦСР Штип) 


28.07.2020 година во 11:30 часот
 • Биљана Миловска – педагог (ЈУ МЦСР Берово)

 • Марија Мисирлиевска Мијоска – социјален работник (ЈУ МЦСР Битола)

 • Моника Стојчевска – правник (ЈУ МЦСР Битола)

 • Пецко Невеселов – социјален работник (ЈУ ЦСР Валандово)

 • Петар Јанакиев – социјален работник (ЈУ ЦСР Валандово)

 • Драган Чоков – правник (ЈУ ЦСР Валандово)

 • Благоје Зајков – педагог (ЈУ ЦСР Валандово)

 • Софија Ручкоманова – педагог (ЈУ МЦСР Гевгелија)

 • Ѓорге Хаџитошев – правник (ЈУ МЦСР Гевгелија)

 • Менче Јанчева – социјален работник (ЈУ МЦСР Гевгелија)

 • Руска Митрова – социјален работник (ЈУ МЦСР Гевгелија)

 • Васка Јанчев – правник (ЈУ МЦСР Гевгелија)

 • Тања Попова – правник (ЈУ МЦСР Гевгелија)

 • Елена Иванова – социјален работник (ЈУ МЦСР Гевгелија)

 • Скендер Даци – правник (ЈУ МЦСР Дебар)

 • Лулкуќе Спахиу – психолог (ЈУ МЦСР Дебар)

 • Лела Далендише – социјален работник (ЈУ МЦСР Дебар)

 • Арлинда Телќиу – психолог (ЈУ МЦСР Дебар)

 • Симона Велиновска – социјален работник (ЈУ МЦСР Делчево)

 • Билјана Иванова Стојановска – психолог (ЈУ МЦСР Делчево)

 • Марија Симова – психолог (ЈУ МЦСР Делчево)

 • Душко Михаиловски – социјален работник (ЈУ МЦСР Делчево)

 • Борче Ристевски – социјален работник (ЈУ ЦСР Ресен)

 • Христина Стојчевска – психолог (ЈУ ЦСР Ресен) 

 

28.07.2020 година во 14:00 часот
 • Мишо Божиновски – дефектолог (ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје)

 • Елизабета Младеновска – дефектолог (ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје)

 • Наташа Денчевска Ѓоргиева – дефектолог (ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје)

 • Билјана Миленковска – дефектолог (ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје)

 • Габриела Ѓоргиева – социјален работник (ЈУ Завод за заштита и рехабилитација – Б.Банско)

 • Панче Тофиловски – педагог (СОС Детско Село – Скопје)

 • Стојка Станческа – педагог (СОС Детско Село – Скопје)

 • Ивана Божиновска – социајлен работник (СОС Детско Село – Скопје)

 • Александра Мирковска – дефектолог (СОС Детско Село – Скопје)

 • Александра Миновска – социјален работник( СОС Детско Село – Скопје)

 • Даниела Насева Смилеска – социолог (ЈУ Детски дом 11 Октомври – Скопје)

 • Слаѓана Јордановска – социјален работник (ЈУ Детски дом 11 Октомври – Скопје)

 • Милена Урдаревиќ Цуциќ – социјален работник (ЈУ Детски дом 11 Октомври – Скопје)

 • Силвија Анастасоска – социјален работник (ПУСЗ Феникс)

 • Кристина Копевска – социјален работник (ПУСЗ Дабевски)

 • Катерина Серафимовска – социјален работник (ПУСЗ Хантерс Лајф)

 • Емилија Пешевска – социјален работник (ПУСЗ Руски) 

 

29.07.2020 во 09:00 часот
 • Соња Атанасовска – социјален работник (ЈУ МЦСР Велес)

 • Андријана Велинова – правник (ЈУ МЦСР Велес)

 • Елена Петрушевска – социјален работник (ЈУ МЦСР Велес)

 • Кристина Поповска Илијевска – социјален работник (ЈУ МЦСР Гостивар)

 • Адиле Рустеми – педагог (ЈУ МЦСР Гостивар)

 • Азби Шаќири – психолог (ЈУ МЦСР Гостивар)

 • Магдалена Савеска – правник (ЈУ МЦСР Гостивар)

 • Мелита Ристовска Ивановиќ – социјален работник (ЈУ МЦСР Куманово)

 • Далибор Митевски – правник (ЈУ МЦСР Куманово)

 • Магдалена Спасовска – социјален работник (ЈУ МЦСР Куманово)

 • Драгана Пешевска – правник (ЈУ МЦСР Куманово)

 • Христина Ангелова – психолог (ЈУ МЦСР Кавадарци)

 • Небојша Маринковиќ – правник (ЈУ МЦСР Кавадарци)

 • Слободанка Атанаскова – правник (ЈУ МЦСР Кавадарци)

 • Катерина Димовска – социјален работник (ЈУ МЦСР Скопје)

 • Ирина Кажиќ – социјален работник (ЈУ МЦСР Скопје)

 • Дивна Михајловиќ – социјален работник (ЈУ МЦСР Скопје)

 • Бистра Талеска Постоловска – психолог (ЈУ МЦСР Скопје)

 • Игор Павловиќ – правник (ЈУ МЦСР Скопје)

 • Татјана Арсовска – социјален работник (ЈУ МЦСР Скопје)

 • Кристина Сиљановски – психолог (ЈУ МЦСР Скопје)

 • Жанина Петров – социјален работник (ЈУ МЦСР Скопје)

 • Арлинда Лимани – социјален работник (ЈУ МЦСР Тетово)

 • Џејља Исмаиљи – социјален работник (ЈУ МЦСР Тетово)

 • Саљихе Абдија – психолог (ЈУ МЦСР Тетово) 

 

29.07.2020 во 11:30 часот
 • Дејан Лазаров – социјален работник (ЈУ МЦСР Кочани)

 • Габриела Јосифова – социјаен работник (ЈУ МЦСР Кочани)

 • Наталија Трајчова – социјален работник (ЈУ МЦСР Кочани)

 • Љубица Иванова – психолог (ЈУ МЦСР Кочани)

 • Љупка Јанкова – правник (ЈУ МЦСР Кочани)

 • Слаѓа Младеновска – правник (ЈУ ЦСР Кратово)

 • Иванка Митевска – социјален работник (ЈУ ЦСР Кратово)

 • Гордана Трајковиќ – психолог (ЈУ МЦСР Куманово)​

 • Александра Стојановска – социјален работник (ЈУ МЦСР Крива Паланка)

 • Жаклина Димитриовски – социјален работник (ЈУ МЦСР Крива Паланка)

 • Елена Вучевска – Цоневска – дефектолог (ЈУ МЦСР Крива Паланка)

 • Оливера Мицкоска – психолог (ЈУ ЦСР Крушево)

 • Весна Вељанова – социјален работник (ЈУ МЦСР Неготино)

 • Филип Петровски – правник (ЈУ МЦСР Неготино)

 • Цветанка Ташева – социјален работник (ЈУ МЦСР Неготино)

 • Цанка Рутева – социјален работник (ЈУ МЦСР Неготино)

 • Крсте Андоновски – правник (ЈУ МЦСР Охрид)

 • Тање Тренкоска Алексоска – правник (ЈУ МЦСР Прилеп)

 • Лиљана Јорданоска – социјален работник (ЈУ МЦСР Прилеп)

 • Дејан Тошески – правник (ЈУ МЦСР Прилеп) 

 

14:00 часот
 • Моника Чекаловиќ – социјален работник (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)

 • Марија Стојкова – педагог (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)

 • Николина Дојчиновска – психолог (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)

 • Соња Цаковиќ Цветановска – педагог (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)

 • Томислав Ружин – социјален работник (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)

 • Гораст Велковски – социјален работник (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)

 • Фанија Блажевска – дефектолог (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)

 • Ана Гешовска – педагог (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)

 • Мујо Машовиќ – правник (ЈУ Прифатен центар за сместување на лица баратели на право на азил – Скопје)

 • Магде Петровска – психолог (ЈУ Прифатен центар за сместување на лица баратели на право на азил – Скопје)

 • Марија Трајкоска-Јованова – психолог (ПУСЗ Жана)

 • Мартин Цаневски – социјален работник (Здружение Хуманост)

 • Дамјан Николовски – социјален работник (Здружение Хуманост)

 • Теодора Василевска – социјален работник (ПУСЗ Сончева Куќа)

 • Кристијан Бангиев – социјален работник (ПУСЗ Сонце)

 • Тимка Иванова – социјален работник (ПУСЗ Актив)

 • Менка Димовска – социјален работник (ПУСЗ Св. Петка) 

 

30.07.2020 во 09:00 часот
 • Беса Љута – правник (ЈУ МЦСР Тетово)

 • Александра Поровска – правник (ЈУ МЦСР Тетово)

 • Слободан Ѓорѓевски Правник (ЈУМЦСР Тетово)

 • Марија Исаевска – Ристовска, социјален работник (ЈУ МЦСР Тетово)

 • Арниса Дехари Правник (ЈУ МЦСР Тетово)

 • Александра Анѓелкоска – социјален работник (ЈУ МЦСР Тетово)

 • Елизабета Кочовска – социјален работник (ЈУ МЦСР Тетово)

 • Светлана Стаматовска – правник (ЈУ МЦСР Тетово)

 • Демирша Османов – правник (ЈУ МЦСР Штип)

 • Даниела Стојанова Зафирова – педагог (ЈУ МЦСР Штип)

 • Верица Алексова – социјален работник (ЈУ МЦСР Штип)

 • Мери Андонова – правник (ЈУ МЦСР Штип)

 • Весна Панов – социјален работник (ЈУ МЦСР Штип)

 • Катерина Јовановска – дефектолог (ЈУ МЦСР Штип)

 • Катерина Николовска – правник (ЈУ МЦСР Скопје)

 • Туника Радиќ Папацафа – педагог (ЈУ МЦСР Скопје)

 • Љубица Евросимоска – правник (ЈУ МЦСР Скопје)

 • Весна Илиева – правник (ЈУ МЦСР Скопје)

 • Дарко Јаковлевски – социјален работник (ЈУ МЦСР Скопје)

 • Ерди Мехмети – психолог (ЈУ МЦСР Скопје)

 • Стефан Кимовски – правник (ЈУ МЦСР Скопје)

 • Кристина Симјановска – правник (ЈУ МЦСР Скопје)

 • Арбан Берати – правник (ЈУ МЦСР Скопје)

 • Билјана Ангеловска – социјален работник (ЈУ МЦСР Скопје)

 • Андријана Алексоска – педагог (ЈУ МЦСР Скопје) 

 

30.07.2020 во 11:30 часот
 • Биљана Ангелковиќ – Антов – психолог (ЈУ ЦСР Пробиштип)

 • Надица Анчевска – социјален работник (ЈУ ЦСР Пробиштип)

 • Александра Мицевска – социјален работник (ЈУ ЦСР Пробиштип)

 • Снежана Петрушев – правник (ЈУ ЦСР Пробиштип)

 • Соња Анчева – социјален работник (ЈУ МЦСР Радовиш)

 • Ељван Нанушева Али – социјален работник (ЈУ МЦСР Радовиш)

 • Наташа Лозановска – социјален работник (ЈУ МЦСР Битола)

 • Павле Христов – правник (ЈУ МЦСР Струмица)

 • Билјана Стојчева – правник (ЈУ МЦСР Струмица)

 • Елена Ѓорѓиева – правник (ЈУ МЦСР Струмица)

 • Елица Божиновска – правник (ЈУ МЦСР Струмица)

 • Билјана Глигорова – социјален работник (ЈУ МЦСР Струмица)

 • Аљма Арслани – правник (ЈУМЦСР Струга)

 • Едмир Тела – правник (ЈУ МЦСР Струга)

 • Оливера Матлиоска – социјален работник (ЈУ МЦСР Струга)

 • Дејан Чупетрески – социјален работник (ЈУ МЦСР Прилеп)

 • Нела Јездиќ – социјален работник (ЈУ МЦСР Прилеп)

 • Даниела Пижоска – педагог (ЈУ МЦСР Прилеп)

 • Ѓурѓица Димеска – дефектолог (ЈУ МЦСР Прилеп)

 • Елена Петреска – специјален едукатор и рехабилитатор (ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола)

 • Мевљана Метлику – психолог (ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола)

 • Ефтимија Ивановска – психолог (ЈУ Дом за доенчиња и мали деца – Битола)

 • Орхидеја Ефтимова – физиотерапевт (ЈУ Завод за заштита и рехабилитација, Бања Банско, Струмица) 

 

30.07.2020 во 14:00 часот
 • Наташа Николовска – социјален работник (Црвен Крст – Општинска организација Гостивар)

 • Сузана Вељанова – психолог- (Црвен Крст – Општинска организација Неготино)

 • Јасмина Лекоска – психолог (Црвен Крст – Општинска организација Струга)

 • Менче Златинова, социјален работник Црвен Крст (Општинска организација Струмица)

 • Маре Стојменовска – Мицевска, специјален едукатор и рехабилитатор (Црвен Крст – Општинска организација Битола)

 • Стерја Димов – правник- Здружение ЕСИ НЕЛИС-Скопје)

 • Драгана Максимовска Стојковски, специјален едукатор и рехабилитатор (Здружение ИНКЛУЗИВА)

 • Наташа Момировска – специјален едукатор и рехабилитатор (ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје)

 • Стојанка Коцева – дефектолог (ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје)

 • Маја Темкова – дефектолог (ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје)

 • Сузана Богдановска – дефектолог (ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје)

 • Анета Стефановска – дефектолог (ЈУ Завод за рехабилитација на деца и младинци – Скопје)

 • Јасмина Илиева – социјален работник (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)

 • Јана Зенговска – психолог (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)

 • Јовица Димитриевски – педагог (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)

 • Елена Мерџановска – социјален работник (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)

 • Наташа Тноковска – психолог (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)

 • Катерина Јошевска – социјален работник (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)

 • Кристина Милошевска – педагог (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)

 • Ервин Шиковски – педагог (ЈУ За згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение – Скопје)

 • Весна Ѓорчева Ефтимова – правник (ЈУ МЦСР Свети Николе)

 • Катерина Сенева Конева – социјален работник (ЈУ МЦСР Свети Николе)

 • Жанета Стојковска – социјален работник (ЈУ МЦСР Свети Николе)

 • Александра Калофова (Гигова) – психолог (ЈУ МЦСР Свети Николе) 

 

НАПОМЕНА: Стручните работници кои не се наоѓаат на распоредот за полагање на теоретскиот дел од стручниот испит, нема да полагаат во наведените термини и индивидуално ќе бидат писмено известени со допис од Комисијата за лиценцирање, за одлуките кои се донесени во однос на нивното барање. 

Датум за теоретски и практичен дел за стручен испит

Сесија за аплицирање за стекнување со општа лиценца

Комисијата за лиценцирање Ве информира дека сесијата за аплицирање за стекнување со општа лиценца  за работа ќе се реализира во период од 29.06.2020 – 06.07.2020 година.

Сите заинтересирани кандидати барањето за полагање на стручен испит за стекнување со лиценца за работа, заедно со другите потребни документи во овој рок треба да ги достават на адресата на ЈУ Завод за социјални дејности, ул. 11 Октомври 42 - а, со назнака за Комисија за лиценцирање, по пошта или лично во архива. 

Потребни документи за аплицирање:

 • Барање за полагање на стручен испит за стекнување со лиценца за работа (образец);
 • Уверение за завршено високо образование со стекнати најмалку 180 кредити според ЕКТС или завршен VII/1степен;
 • Доказ за државјанство на Република Северна Македонија;
 • Доказ дека со правосилна одлука не му е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност се додека траат последиците од забраната;
 • Потврда за помината почетна едукација спроведена согласно Програмата за континуирана професионална едукација на стручните работници во установите за социјална заштита и кај други даватели на социјални услуги (потврдите ќе бидат изготвени и ставени во прилог на досието од страна на ЈУ Завод за социјални дејности, за сите стручни работници кои ја имаат поминато почетната едукација);
 • Решение за распоредување на работно место на давател на јавна услуга (за вработените во јавните установи) или договор за работа за вработените кај други даватели на социјални услуги и
 • Доказ за платен надоместок за трошоците за издавање на лиценца за работа (уплатница).
Потребните документи се доставуваат во оригинал или копија заверена на нотар. Покрај наведените документи за аплицирање согласно Правилник за начинот за издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценца за работа на стручните работници, формата и содржината на образецот на лиценцата за работа (Сл. весник на РСМ, бр.79/2020), кандидатите кон барањето согласно Програмата за полагање на стручен испит на ЈУ Завод за социјални дејности – Скопје, за полагање  на практичниот дел од стручниот испит треба да приложат и:

Лица за контакт: 

Томислав Цветковски мобилен 075 209 002    

Ана Бошњак мобилен 076 284 660   

(ЈУ Завод за социјални дејности - Скопје) телефон 02/3230-401  e-mail: juzsd-sk@mtsp.gov.mk


Напомена: Лицата кои аплицираат за лиценца, да внимаваат за каква лиценца аплицираат и каде ги уплаќаат средствата. Погоре објавените податоци се однесуваат на лиценца за вршење стручна работа во дејноста социјална заштита. Овие податоци не се однесуваат на лица кои сакаат да извадат лиценца за работа во градинки. 

Известување за обновување на лиценца за работа

Комисијата за лиценцирање ги информира стручните работници на кои им е истечена лиценцата за работа во периодот од мај 2019 година или истата им истекува до крајот на 01.10 2020 година, дека можат да поднесат барање за обновување на лиценца во периодот од 10.07.2020 година до 20.07.2020 година. 

Сите заинтересирани кандидати барањето за обновување на лиценца за работа, заедно со другите потребни документи во овој рок треба да ги достават на адресата на ЈУ Завод за социјални дејности, ул. 11 Октомври 42 - а, со назнака за Комисија за лиценцирање, по пошта или лично во архива. 

Потребни документи за обновување на лиценца: 

 • Барање за обновување на лиценца (образец);
 • Доказ за постоечката лиценца за работа (копија од решение или лиценца);
 • Доказ дека со правосилна одлука не му е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност се додека траат последиците од забраната;
 • Потврда за освоени бодови согласно Програмата (потврдите ќе бидат изготвени и ставени во прилог на досието од страна на ЈУ Завод за социјални дејности, за сите стручни работници кои ја имаат поминато едукација);
 • Решение за распоредување на работно место на давател на јавна услуга (за вработените во јавните установи) или договор за работа за вработените кај други даватели на социјални услуги и
 • Доказ за платен надоместок за трошоците за издавање на лиценца за работа (уплатница).

Лица за контакт: 

Томислав Цветковски мобилен 075 209 002    

Ана Бошњак мобилен 076 284 660   

(ЈУ Завод за социјални дејности - Скопје) телефон 02/3230-401  e-mail: juzsd-sk@mtsp.gov.mk
Напомена: Лицата кои аплицираат за лиценца, да внимаваат за каква лиценца аплицираат и каде ги уплаќаат средствата. Погоре објавените податоци се однесуваат на лиценца за вршење стручна работа во дејноста социјална заштита. Овие податоци не се однесуваат на лица кои сакаат да извадат лиценца за работа во градинки. 

Содржина на материјалите за подготовка на теоретскиот дел од стручниот испит

База на прашања за општ стручен испит за стручни работници за вршење на стручна работа во центар за социјална работа

Прашања

База на прашања за општ стручен испит за вршење на стручна работа во установа за вон-семејна заштита, центар за социјални услуги, центар за поддршка на згрижувачки семејства и други даватели на социјални услуги за вон-семејна заштита и услуги во заедницата

Прашања

Начин на полагање на стручен испит 

Програма за полагање на стручен испит

Правилник за начинот за издавање, продолжување, обновување и одземање на лиценцата за работа на стручните работници, формата и содржината на образецот на лиценцата за работа (79/2020)

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->