Проект

Локална интеграција на бегалци, внатрешно раселени лица и малцински групи

Опис на проектот

Проектот се имплементира преку Договор за услуги, во времетраење од 18 месеци со период на имплементација од 11.1.2016 – 10.7.2017. Проектот ќе се имплементира во соработка со институциите одговорни за локална интеграција на бегалци, внатрешно раселени лица и малцински групи (Роми). Проектот се фокусира воглавно на градење на капацитетите на институциите корисници и нивната заедничка координација, со значителна компонента на обуки и опсег на активности насочени кон јакнење на јавната свест. Понатаму, проектот ќе се фокусира на имплементација на постојните политики на национално и локално ниво согласно идентификуваните приоритети, со посебен акцент во спроведување на пилот активности. Посебен сет на активности е насочен кон имплементацијата на Стратегијата за Роми и локалнта интеграција на бегалци, со посебен фокус на локално ниво, како и стекнување на знаење од меѓународни искуства. Активностите се насочени кон подобрување на активностите за локална интеграција, преку зајакнување на институционалните структури, обуки и насочени акции. 

Главна цел

Главната цел на проектот е да се зајакне државната администрација и капацитетите за имплементација преку понатамошно зајакнување и поддршка на процесот на локална интеграција и вклучување на резидентните и/ или нерезидентните раселени лица (бегалци и внатрешно раселени лица) и малцински групи (Роми), како и зголемување на одржливоста.

Спефицична цел

Специфичната цел на проектот е да се придонесе во поддршка на процесот на пристап на резидентните и/ или нерезидентните раселени лица во обезбедување на сеопфатни државни услуги, зголемена самопомош преку учество и вклучување на раселените лица во општеството, како и зголемување на квалитетот на живот и пристап до правата и услугите за социјално вклучување на заедницата на Ромите, Ашкалите и Еѓипќаните во општеството.

Проектни резултати

Следните резултатите мора да се постигнат во секоја од компонентите:

Очекувани резултати во Компонента 1: Поддршка на имплементацијата на националните и локалните јавни политики за вклучување на Ромите:

- Имплементиран план за обуки за градење на капацитетите на релеватните институции преку Локалните планови за акција во рамки на имплементацијата на Стратегијата и Декадата за Роми;

- Зајакнат капацитет на сите релевантни учесници во имплементација на Стратегијата и Декадата за Роми и потпишување на Меморандум за соработка со општините;

- Имплементирани локални планови за акција за Ромите.

Очекувани резултати во Компонента 2: Градење на институционалните капацитети и пристап до пазарот на труд за бегалците и внатрешно раселените лица:

- Зајакнат капацитет на државните институции и носителите на политики во имплементација на политиките за интеграција и поддршка на пристапот до услуги;

- Постигната економска одржливост;

- Зголемена вработливост;

- Стекнато искуство и најдобри практики за областа за интеграција на бегалците.

Проектни активности

Активности во Компонента 1: Поддршка на имплементацијата на националните и локалните јавни политики за вклучување на Ромите:

Активности 1: Поддршка на националната институционална структура за Стратегијата за Роми и Декадата за вклучување на Ромите:

1.1) Подготовка и испорака на план за обуки развиен врз основа на оценка на потребите за обуки на институциите корисници, на локално и национално ниво. Планот за обуки треба да ги опфати следните главни области: 

- Имплементација на Стратегијата за Роми 2014-2020 и релевантните планови за акција,

- Унапредување на поддршката за Ромите,

- Јавни–приватни партнерства како механизми за опфаќање на протебите на Ромите и вклучување на граѓанските организации,

- Анти-дискриминаторни практики,

- Вмрежување помеѓу националните и локалните граѓански организации,

- Останати области, со посебно значење;

1.2) Преглед на постојните политики за Ромите со препораки за понатамошни акции на национално и локално ниво. Обезбедување на поддршка за подобрување на законската рамка, процедури и услуги на одговорните институции, како и подобрување на достапноста до податоци за ранливите категории во областите вработување, социјални услуги, образование, здравство, домување и анти-дискриминација;

1.3) Подготовка на анализа за тековното законодавство, процедури и практики и давање препораки по однос на идентификување на препреките и испорака на услуги за подобрен пристап до соодветно регистрирање за лична карта и извод од матична книга на родените, регулирање на статус, добивање на лични документи за Ромите, како и подготовкна на policy paper и одржување на информативни состаноци за превентивна акција;

1.4) Развивање на методологија и алатки за спроведување на социјално мапирање во 12 пилот општини со ромско население. Социјалното мапирање треба да вклучи прибирање на релевантни информации за социо-економскиот живот (на пр. услови за домување, пристап до образовани и здравство, вработливост, лични документи, и сл.) за Ромите вклучувајќи ги и останатите релевантни прашања од заедницата. Надградба на постојната веб-апликација за социјално мапирање за Ромите;

1.5) Спроведување анализа со препораки за лицата вклучени во неформална професија за собирање смет и воспоставување на механизам за можностите за нивна професионална ориентација и вклучување на пазарот на труд преку активните мерки на пазарот на труд (главни идентификувани проблеми, потреби и препреки, клучни традиционални професии и образовно ниво, професионална ориентација, можности и систематски мерки потребни да се преземат);

1.6) Оценка со препораки и идентификување на специфичните потреби, предизвици и мерски за институционална поддршка за опфаќање на ромските деца на улица и испорака на обука;  

1.7) Јакнење на свеста и надминување на негативните стереотипи помеѓу релевантните актери за клучните јавни политики и законодавство по однос на социјалното вклучување и интеграција на Ромите на национално и локално ниво;

1.8) Организирање на студиска посета (со 5 дена) за персоналот (со 10 вработени лица) од кабинетот на Министерот без ресор и Одделението за имплементација на Стратегијата и Декадата за Роми во МТСП, во земјите членки/ земји кандидатки во ЕУ или во земјите од Декадата со релевантни постигнувања на полето на имплиментирање на политиките за Роми, особено на локално ниво. 

 Активност 2: Поддршка на локалната институционална структура за креирање и имплементација на политиките за Роми 

2.1) Анализа на тековната состојба со испорака на услуги од страна на институциите од јавната администрација на локално ниво (како што се, инфраструктура, домување, социјално вклучување, вработување, образование, и сл.) и идентификување на приоритетите за итни акции на локално ниво, како и препораки за подобрување на испораката на услуги;

2.2) Давање поддршка на политиките за ревизија на постојните јавни политики во општините за креирање на спроведвили, реални и одржливи локални јавни политики за Ромите на локално ниво;

2.3) Поддршка на пилот акции за социјална интеграција и вклучување на Ромите на локално ниво и специфични мерки, таргетирање акции за имплементација согласно потпишани меморандуми за соработка со општините (акции и/или мерки по однос на образование, пред-училишно образование, лица без документи, и сл.), кои се во согласност со имплементацијата на Стратегијата за Роми и Националните планови за акција, како и локални планови за акција;

2.4) Подобрување на меѓу-секторска институционална координација и воспоставување на механизам за вмрежување за адресирање и справување со предизивиците за ромската популација за социјално вклучување на локално ниво со цел да се постигнат целите поставени во Стратегијата за Роми 2014 -2020 и ЕУ 2020;

2.5) Јакнење на свеста помеѓу релевантите актети на локално ниво (општиниските совети, општинските комисии и локалната самоуправа) за клучните јавни политики и законодавство по однос на локалната интеграција на ромската заедница во рамки на приоритетните области од релевантната Стратегија за Роми.

Активности во Компонента 2: Градење на институционалните капацитети и пристап до пазарот на труд за бегалците и внатрешно раселените лица:

3.1) Имплементирање на скроени обуки врз основа на оценка на потребите за обуки и подготовка на план за обуки по однос на релевантните policy документи и законодавство, процедури и практики по однос на испораката на услуги во областа на бегалци и внатрешно раселени лица, политики на пазарот на труд и пристап до правата и процедурите за вработување, ефективност на услугите, и сл.;

3.2) Спроведување анализа и идентификување на предизвиците, потребите и препораки за воспоставување и/ или промовирање модалитети од програмите за вработување за интегрирање на овие лица на пазарот на труд, како и испорака на обуки за градење на институционалните капацитети за имплементирање на политиките за вработување;

3.3) Поддршка на активностите за обезбедување на асистенција за отворено аплицирање и поднесување документација за обзбеудвање на работни дозволи во АВРМ;

3.4) Поддршка на процесот на скенирање и избор со АВРМ, преку имплементација на професионални обуки преку тренинг провајдери за 30 бегалци и внатрешно раселени лица со одобрени планови за вработување/ професионална обука;

3.5) Подобрување на консултативниот процес за подготовка на policy paper за локална интеграција на бегалци и внатрешно раселени лица.

Целна група

Крајни корисници на проектот се:

• Министерството за труд и социјална политика (МТСП) – Одделние за имплементација на Стратегијата и Декадата за Роми и Одделение за миграција, азил и хуманитарна помош;

• Кабинет на Министер без ресор;

• Ромски информативни центри (РИЦ-ви);

• Национално координативно тело за имплементација на Стратегијата и Декадата за Роми;

• Единици на локалната самоуправа;

• Агенција за вработување на Република Македонија;

• Граѓански организации на полето на ромски прашања, бегалци и внатрешно раселени лица.