38-ма Седница на ЕСС

Економско-социјалниот совет ја одржа 38-та седница на која се разгледуваше и дискутираше Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход. Претставници од Управата за јавни приходи ги информираа членовите на Советот за значењето и целта на измените и дополнувањата на Законот за персоналниот данок на доход.

Со измените и дополнувањата на Законот се ќе се намали административниот товар на даночните обврзници и на Управата за јавни приходи и ќе се унапреди и олесни начинот на плаќање на персоналниот данок на доход.

Во таа насока се предлага исплатувачите на приходите, преку електронски систем до Управата за јавни приходи да доставуваат пресметка на аконтациите на данокот на доход коишто треба да ги платат при исплата на приходите на граѓаните, како и Управата за јавни приходи да изготвува пополнета годишна даночна пријава за секој даночен обврзник, врз основа на податоците со кои располага за остварените приходи на даночните обврзници и пресметаниот данок, со што даночниот обврзник ќе има обврска само да ја потврди или коригира пополнетата годишна даночна пријава.

На членовите на Економско-социјалниот совет им беше објаснето дека овој Закон се предлага во согласност со Проектот на Управата за јавни приходи “Поедноставување на процедурите за известување и плаќање на персонален данок на доход за физички лица” финансиран од ИПА фондовите.

 

Seanca e 38 e KES


Këshilli Ekonomik-Social e mbajti seancën e 38, në të cilën është shqyrtuar dhe diskutuar Propozim-ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit mbi tatimin personal e të ardhurave.

Përfaqësuesit e Drejtorisë së të Ardhurave Publike i informuan anëtarët e Këshillit për rëndësinë dhe qëllimin e ndryshimeve dhe plotësimeve të Ligjit mbi tatimin personal e të ardhurave.

Me ndryshimet dhe plotësimet e Ligjit do të reduktohet ngarkesa administrative e tatimpaguesve dhe Drejtorisë së të Ardhurave Publike dhe do të avancohet dhe lehtësohet mënyra e pagesës së tatimit personal mbi të ardhurat.

Në këtë drejtim, propozohet që paguesit e të ardhura, përmes sistemit elektronik në Drejtorinë e të Ardhurave Publike të paraqesin përllogaritjen e akontacioneve të tatimit mbi të ardhurat që duhet t’i paguajnë gjatë pagesës së të ardhurave të qytetarëve, si dhe Drejtoria e të Ardhurave Publike të përgatitë fletëparaqitje tatimore të plotësuar për secilin tatimpagues, në bazë të të dhënave me të cilat disponon për të hyrat e realizuara të tatimpaguesve dhe tatimi i llogaritur, me çka tatimpaguesi do jetë i detyruar vetëm ta konfirmojë apo korrigjojë fletëparaqitjen e plotësuar tatimore. 

Anëtarëve të Këshillit Ekonomik-Social u është shpjeguar se ky Ligj propozohet në përputhje me Projektin e Drejtorisë së të Ardhurave Publike “Thjeshtimi i procedurave për raport dhe pagesë e tatimit mbi të ardhurat personale për personat fizikë”, i financuar nga fondet IPA.