Бајрактар: МТСП и во иднина ќе продолжи да ја унапредува соработката со Сојузот на здруженијата на пензионерите со цел да го подигнеме животниот стандард на пензионерите

Заменикот министер за труд и социјална политика Ѓонул Бајрактар од Радовиш по повод 24-те републички пензионерски спортски натпревари во организација на Сојузот на здруженијата на пензионерите порача дека Министерството за труд и социјална политика во континуитет се залага за обезбедување на достоинствен живот на старите лица и пензионерите, преку преземање на мерки за унапредување на социјалната положба и интеграција и подобрување на животниот стандард на корисниците на пензија.

При тоа, рече дека законското усогласување на пензиите се врши редовно, со тоа што со измената на Законот за пензиското и инвалидското осигурување во 2018 година покрај редовното законско усогласување е предвидена можност и за дополнително усогласување на пензиите доколку бруто домашниот производ во претходната година има реален пораст повеќе од 4%,.

Заменикот Бајрактар истакна: „Треба да се нотира, дека соодносот на пензија/плата во Република Северна Македонија изнесува околу 60%, што во споредба со земјите во регионот само во Словенија е на исто ниво, додека во другите земји од регионот овој сооднос е помал”. Тој потсети на неколкуте проекти што се од значење за пензионерите при што рече дека изминатите години се реализира проектот „Бањско климатска рекреација на корисници на пензија„ со што повеќе од 50.000 пензионери беа корисници на овие услуги. Како резултат на задоволството на пензионерите од овој проект и во наредните години ќе продолжи да се реализира. Усвоена е и Националната стратегија за стари лица 2010-2020 година, документ со кој се планирана изградба на нови регионални домови за стари лица, со приближување на националните капацитети кон европските стандарди за институционална грижа за стари лица, а во државни домови, преку сопствени иницијативи, како и со помош и поддршка од надлежните институции, континуирано се подобруваат условите за сместување преку реконструкција на објектите и набавка на нова опрема за работа.

Истакна дека и во иднина Владата ќе продолжи да ја унапредува соработката со Сојузот на здруженијата на пензионерите и ќе се грижи и за повозрасните лица кои останале надвор од пензискиот систем бидејќи го немаат потребниот стаж за остварување на старосна пензија. Во таа насока се воведе социјалната пензија со која им се гарантира социјална сигурност на старите лица и повеќе од 6000 граѓани веќе ќе ја користат од оваа мерка. 

Bajraktar: MPPS edhe në të ardhmen do të vazhdojë të avancojë bashkëpunimin me Lidhjen e Shoqatave të Pensionistëve me qëllim që të ngritë standardin jetësor të pensionistëve

Zëvendësministri i Punës dhe Politikës Sociale, Gjonul Bajraktar, nga Radovishi, me rastin e shënimit të garave të 24 republikane pensionale sportive në organizim të Lidhjes së Shoqatave të Pensionistëve, porositi se Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në kontinuitet bën përpjekje për sigurimin e jetës dinjitoze për më të vjetrit dhe pensionistët, duke ndërmarrë masa për avancimin e pozitës sociale dhe integrim dhe përmirësim të standardit jetësor të pensionistëve.

Gjatë kësaj ai tha se kryhet rregullisht harmonizimi ligjor i pensioneve, me atë që me ndryshimin e Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor në vitin 2018, përpos harmonizimit të rregullt ligjor është parapara mundësi edhe për harmonizimin shtesë të pensioneve nëse prodhimi bruto i vendit në vitin paraprak ka pasur rritje reale më shumë se 4%.

Zëvendësi Bajraktar theksoi: “Duhet nënvizuar që raporti pension/pagë në Republikën e Maqedonisë së Veriut arrin rreth 60%, që në krahasim me vendet e rajonit vetëm në Slloveni është në nivel të njëjtë, ndërsa në shtetet tjera të rajonit ky raport është më i vogël”. Ai ka veçuar disa projekte që janë më rëndësi për pensionistët, ku theksoi se prej viteve të kaluara realizohet projekti “Rekreacion klimatik në banjë” për pensionistët, ku më shumë se 50.000 pensionistë i kanë shfrytëzuar këto shërbime. Si rezultat i efekteve pozitive për pensionistët, ky projekt do të vazhdojë të realizohet edhe në të ardhmen. Është miratuar Strategjia nacionale për të moshuarit 2010-2020 – dokument ky me të cilin planifikohet ndërtimi i shtëpive të reja rajonale për të moshuarit, duke përafruar kapacitetet nacionale me standardet evropiane për përkujdesje institucionale të të moshuarve, kurse në shtëpitë shtetërore të pleqve, përmes iniciativave të ndryshme, si dhe me ndihmën dhe mbështetjen e institucioneve kompetente, në kontinuitet përmirësohen kushtet për akomodim përmes rikonstruktimit të objekteve dhe furnizimit të pajisjes së re për punë.   

Ai gjithashtu theksoi se edhe në të ardhmen Qeveria do të vazhdojë të avancojë bashkëpunimin me Lidhjen e Pensionistëve dhe të do të kujdeset edhe për më të moshuarit që kanë mbetur jashtë sistemit pensional, sepse nuk e kanë stazhin e duhur për realizimin e pensionit të pleqërisë. Në këtë drejtim, u vendos pensioni social me të cilin u garantohet siguri sociale më të moshuarve dhe më shumë se 6.000 qytetarë tashmë e shfrytëzojnë këtë masë.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->