Бајрактар: Владата на Република Северна Македонија и понатаму останува главен промотор на социјалниот дијалог

Заменик министерот Ѓонул Бајрактар се обрати на Конференција на економско социјалните совети на Западен Балкан во организација на Меѓународната организација на трудот и Европска Комисија.

"Во изминатиот период социјалниот дијалог во Република Северна Македонија забележа значаен прогрес, како на бипартитно така и на трипартитно ниво. Развојот на трипартитниот социјален дијалог е евидентен, пред се преку работата на Економско-социјалниот совет како највисока институционална форма за промоција на трипартитниот социјален дијалог, каде во изминатите 3 години во рамки на своите надлежности ова тело во континуитет го дава својот инпут во креирањето на економско-социјалните политики на Владата на Република Северна Македонија. Социјалниот дијалог е една од клучните заложби на Владата, во процесот на обезбедување на суштинска транспарентност и инклузивност во процесите кои ги води, при тоа поттикнувајќи ги социјалните партнери на еднаков и конструктивен придонес во донесувањето на значајните закони и стратешки документи од економско-социјалната сфера", рече заменикот министерот за труд и социјална политика Ѓонул Бајрактар.

Владата на Република Северна Македонија и понатаму останува главен промотор на социјалниот дијалог, се разбира заедно со социјалните партнери,  преку континуирано зајакнување на институционалните капацитети на социјалниот дијалог на сите нивоа, како и капацитетите на социјалните партнери за што континуирано соработува со Европската унија и Меѓународната организација на трудот. Во оваа насока, покрај Проектот – Унапредување на социјалниот дијалог кој се имплементираше во периодот од октомври 2014 до март 2017 година, во тек е имплементација на Проектот – зајакнување на социјалниот дијалог кој започна со имплементација во јануари 2019 година и ќе трае до јуни 2021 година.

На кофенерцијата присуствуваа и Жорди  Карел, Директор за мобилност на трудот од Директоратот  за вработување , социјални прашања,  вработување и инклузија на европската комисија, Маркус Пилгрим, директор на МОТ за Централна и Источна Европа и Розана Дуџијак, Постојан координатор  на Обединетите нации во Република Северна Македонија. 

Bajraktar: Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut edhe më tej mbetet promotore kryesore e dialogut social

Zëvendësministri Gjonul Bajraktar mbajti fjalim në Konferencën e Këshillave ekonomikë-social të Ballkanit Perëndimor, në organizim të Organizatës Ndërkombëtare të Punës dhe Komisionit Evropian.

“Në periudhën e kaluar dialogu social në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka shënuar përparim të konsiderueshëm, si në nivel dypalësh ashtu edhe në trepalësh. Zhvillimi i dialogut social trepalësh është i dukshëm, kryesisht përmes punës së Këshillit Ekonomik- Social si formë më e lartë institucionale për promovimin e dialogut shoqëror trepalësh, ku në 3 vitet e fundit, në kuadër të kompetencave veta, ky organ vazhdimisht ka dhënë kontributin e vet në politikat ekonomike dhe sociale të Qeverisë së Republikës së  Maqedonisë së Veriut. Dialogu social është një nga angazhimet kryesore të Qeverisë, në procesin e sigurimit të transparencës thelbësore dhe gjithëpërfshirjes në proceset që ajo i  drejton, duke i inkurajuar partnerët socialë të japin kontribut të drejtë dhe konstruktiv në miratimin e ligjeve dhe dokumenteve të rëndësishme strategjike në sferën ekonomike- sociale”, theksoi zëvendësministri i Punës dhe Politikës Sociale, Gjonul Bajraktar.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut edhe më tej mbetet promotore kryesore e dialogut social, kuptohet së bashku me partnerët socialë, përmes përforcimit të vazhdueshëm të kapaciteteve institucionale të dialogut social në të gjitha nivelet, si dhe kapacitetet e partnerëve socialë, me çka në vazhdimësi bashkëpunon me Bashkimin Evropian dhe Organizatën Ndërkombëtare të Punës. Në këtë drejtim, përpos projektit “Avancimi i dialogut social”, që u implementua në periudhën prej tetorit të vitit 2014 deri në mars të vitit 2017, në rrjedhë e sipër është implementimi i projektit “Përforcimi i dialogut social”, që ka filluar të implementohen në janar të vitit 2019 dhe do të zgjasë deri në qershor të vitit 2021.  Në këtë konferencë kanë marrë pjesë edhe Jordi Karel, drejtor për mobilitet të punës nga Drejtoria e Punësimit, Çështjeve Sociale, Punësimit dhe Inkluzionit pranë Komisionit Evropian, Markus Pilgrim – drejtor i ONP për Evropën Qendrore dhe Lindore dhe Rozana Duxhijak – koordinatore e përhershme e Kombeve të Bashkuara në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->