Царовска: Го решаваме проблемот на лицата познати како фантоми, ќе може да ги остваруваат основните граѓански права 

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска денеска го посети Ромскиот едукативен центар „Амбрела“ во Шуто Оризари. Оттука информираше за Предлог законот за неевидентирани лица во матична книга на родени, којшто Владата го усвои на последната седница.

„Го решаваме долгогодишниот проблем на лицата неевидентирани во матична книга на родени, познати како фантоми. Овие луѓе премногу долго живееја на маргините на нашето општество. Со новиот Предлог закон кој го утврдивме на Влада им овозможуваме да ги остварат своите основни права. Право на здравствена и социјална заштита и редовен работен однос, а децата ќе можат да се вклучат во образованиот процес“, истакна Царовска.

Управата за водење на матични книги во соработка со МТСП  на 1-ви април 2018 година објавија Јавен повик до сите лица коишто живеат на територијата на Република Северна Македонија, а не се евидентирани во Матичната книга на родени. Тие беа повикани да дојдат во канцелариите на матичните служби за да пополнат Прашалник во кој ќе ги наведат своите податоци. Јавниот повик траеше до 1-ви ноември 2018 година и беа пријавени 700 лица. Податоците од пополнетите Прашалници се внесуваат во посебен Електронски регистер. Врз основа на овој регистер, Управата за водење на матични книги на овие лица ќе им издава привремен Извод на родени и МВР ќе им издава привремена лична карта. На овој начин ќе можат да ги остварат сите права кои им следуваат како граѓани на оваа држава. Остварувањето на овие права и овој статус овие лица ќе го имаат се до обезбедувањето на потребните документи за нивна регистрација во редовната матична книга на родени.

Carovska: Jemi duke e zgjidhur problemin e personave të njohur si fantom, do të mund të ushtrojnë të drejtat themelore civile

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, sot e vizitoi Qendrën Edukative Rome “Ambrella” në Shuto Orizare. Nga këtu ajo ka informuar për propozim-ligjin për personat e pa evidentuar në Librin e amzës të të lindurve, që Qeveria e ka miratuar në seancën e fundit.

“Jemi duke e zgjidhur problemin shumëvjeçar të personave të pa evidentuar në Librin e amzës të të lindurve, të njohur si fantom. Këta njerëz shumë gjatë kanë jetuar në margjinat e shoqërisë tonë. Me propozim-ligjin e ri, që e miratuam në Qeveri, u mundësojmë të ushtrojnë të drejtat e tyre themelore. Po ashtu, do të kenë të drejtë të mbrojtjes shëndetësore dhe sociale dhe të marrëdhënies së rregullt të punës, kurse fëmijët do të mund të përfshihen në procesin arsimor”, theksoi Carovska.

Drejtorja e Udhëheqjes së Librave Amzë në bashkëpunim me MPPS-në në prill të vitit 2018 shpallë thirrje publike për të gjithë personat që jetojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut e që nuk janë të evidentuat në Librin e Amzës të të lindurve. Ata u thirrën që të shkojnë në zyrat e shërbimeve amzë që të plotësojnë Pyetësor për t’i dhënë të dhënat e tyre. Thirrja publike ka zgjatur deri më 1 nëntor të vitit 2018 dhe u paraqitën 700 persona. Të dhënat nga Pyetësorët e plotësuar vendosen në Regjistra të posaçëm elektronik. Në bazë të këtij Regjistri, Drejtorja e Udhëheqjes së Librave Amzë këtyre personave do të lëshojë certifikatë të përkohshme të të lindurve dhe MPB-ja do t’u lëshojë letërnjoftim të përkohshëm. Në këtë mënyrë do të mund të ushtrojnë të gjitha të drejtat që u takojnë si qytetarë të këtij shteti. Ushtrimin e këtyre të drejtave dhe këtë status këta persona do ta kenë deri në sigurimin e dokumenteve të nevojshme për regjistrimin e tyre në librin e rregullt të amzës të të lindurve.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->