Царовска: Компаниите да работат за достоинството на своите вработени, заедно ги гарантираме нивните права

Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, се обрати на конференција реализирана во рамки на проектот „Поттикнување на принципите за бизнис и човекови права“, финансиран од Европската Унија, а спроведуван од Здружението Конект и Бизнис Конфедерација.

„Навистина ми е драго што го отворате ова прашање и што се размислува на дијалог за почитувањето на човековите права во спроведувањето на бизнисот. И со ЗРО и со Законот за заштита од дискриминација и со Законот за еднакви можности на жените и мажите се регулира почитувањето на човековите права, но тоа е она што го овозможува државата. Етичкиот кодекс се остава на компаниите коишто треба да ги обезбедат потребните услови за работа и да работат за достоинството на своите вработени и нивната лојалност“, истакна Царовска.

Целта на конференцијата е поддршка на економските и социјалните права во приватниот сектор преку унапредување на деловните и човековите права. Настанот е организиран во соработка со Мрежата на Глобалниот договор на ОН во Северна Македонија.

Carovska: Kompanitë të punojnë për dinjitetin e punonjësve të tyre, së bashku u garantojnë të drejtat e tyre

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Mila Carovska, ka mbajtur fjalim në konferencën e zhvilluar në kuadër të projektit “Nxitja e parimeve për biznes dhe të drejtat e njeriut”, financuar nga Bashkimi Evropian, që zbatohet nga Shoqata Konekt dhe Biznes Konfederata.

“Vërtetë më vjen mirë që e hapni këtë çështje dhe që mendohet për dialog për respektimin e të drejtave të njeriut në zhvillimin e biznesit. Edhe me LMP dhe me Ligjin për mbrojtje nga diskriminimi edhe me Ligjin për mundësi të barabarta të grave dhe burrave rregullohet respektimi i të drejtave të njeriut, por kjo është ajo që mund të mundësojë shteti. Kodi etik u mbetet kompanive që duhet të sigurojnë kushtet e nevojshme për punë dhe të punojnë për dinjitetin e punonjësve të tyre dhe lojalitetin e tyre”, theksoi Carovska. 

Qëllimi i konferencës është mbështetja e të drejtave ekonomike dhe sociale në sektorin privat nëpërmjet avancimit të të drejtave afariste dhe të drejtave të njeriut. Kjo ngjarje është organizuar në bashkëpunim me Rrjetin e Marrëveshjes globale të KB-ve në Maqedoninë e Veriut.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->