Царовска: Младинскиот центар во Гостивар ќе биде поддршка на младите од целиот полошки регион 

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, градоначалникот Арбен Таравари и Постојаната претставничка на УНДП во државата, Нарине Сахакијан денеска потпишаа Меморандум за разбирање помеѓу трите институции за отворање на Младински ресурсен центар во Гостивар кој ќе го опслужува целиот полошки регион.  

Меморандумот беше потпишан во рамките на дводневната работилница „Младинско лидерство и партнерство за подобра иднина“, на која учествуваа над 50-тина претставници од локалната заедница, млади, институции, бизнис секторот, невладиниот сектор, но и од локалните самоуправи од Полошкиот регион. Се дефинираа главните цели и аспекти на работењето на Младинскиот ресурсен центар. 

„Овој центар е од огромно значење за полошкиот регион и тој ќе биде од огромна поддршка на младите бидејќи овој регион има огромен бизнис потенцијал и тоа го гледам од спроведување на мерките и програмите од Оперативниот план за 2019 година. Од вкупно воспоставени 1.484 бизниси од програмата Самовработување за 2019 година дури 350 се во полошкиот регион. Исто така, ме радува што од вкупниот број отворени бизниси дури 38 % се од млади лица“, рече Царовска.

Министерката истакна дека Владата продолжува да ги јакне младите и да инвестира во нив. Со најновата мерка Младински додаток секое младо лице до 23 годишна возраст вработено во производство ќе добива месечен надоместок од 3.000 денари. Исто така, активните мерки за вработување од Оперативниот план се прават во консултација со бизнисите се со цел да се овозможи поголема вработливост на младите лица.  

„Младите невработени лица и нивната транзиција до вработување е еден од фокусите на Програмата за развој на Обединетите нации. Формирањето на Младинскиот ресурсен центар во Гостивар ќе служи како младински хаб за целиот полошки регион кој ќе понуди широк спектар на сервиси поврзани со младите и работодавачите. Во исто време, Центарот ќе биде и стимулативна средина за локалните старт – ап компании, но и дополнителна поддршка за иницијативите поврзани со социјалните претпријатија.“ – изјави  Нарине Сахакијан, Постојаната претставничка на УНДП во државата.Градоначалникот Арбен Таравари го истакна задоволството што токму Општина Гостивар е избрана за место каде што ќе профункционира ваков тип на Младински центар, со надеж дека ваквиот модел на младинска поддршка ќе може да се реплицира и во другите општини, но и во регионот. 

Стефано Томаџиан, заменик Амбасадор на Швајцарија, истакна дека младите се иднината на секоја држава.

„Драго ни е што имаме можност за поддршка на ваков тип на активности насочени кон младите, кои преку Младинскиот ресурсен центар ќе имаат можност да бидат креатори на сервиси и услуги фокусирани токму на нивните потреби“,  истакна Томаџиан, заменик Амбасадор на Швајцарија.

Иницијативата е дел од проектот „Креирања можности за работа на сите“ кој се реализира од УНДП во парнерство со МТСП и АВРМ, а со поддршка на Швајцарската агенција за соработка и развој (СДЦ).

Carovska: Qendra e të Rinjve në Gostivar do jetë përkrahje për të rinjtë nga i gjithë rajoni i Pollogut

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, kryetari i komunës Arben Taravari dhe përfaqësuesja e përhershme e UNDP-së në shtet, Narine Sahakijan sot nënshkruan Memorandum mirëkuptimi ndërmjet tre institucioneve për hapjen e Qendrës së Resurseve të të Rinjve në Gostivar, që do të shërbejë tërë rajonin e Pollogut.

Memorandumi u nënshkrua në kuadër të punëtorisë dyditore “Liderizmi dhe partneriteti i të rinjve për të ardhme më të mirë”, në të cilën morën pjesë mbi 50 përfaqësues të komunitetit lokal, të rinj, institucione, sektori i biznesit, sektori joqeveritar, por edhe përfaqësues nga autoritetet lokale të rajonit të Pollogut. U definuan qëllimet kryesore dhe aspektet e punës së kësaj Qendre rinore. 

“Kjo Qendër ka rëndësi të madhe për rajonin e Pollogut dhe ajo do të jetë mbështetje e madhe për të rinjve, sepse ky rajon ka potencial të madh biznesi dhe këtë e shoh nga zbatimi i masave dhe programeve të Planit operativ për vitin 2019. nga gjithsej 1.484 biznese të filluara nga programi Vetëpunësim për vitin 2019, 350 janë nga rajoni i Pollogut. Po ashtu, më gëzon fakti që nga numri i përgjithshëm i bizneseve të hapura, 38% janë të rinj”, theksoi Carovska.

Ministrja theksoi se Qeveria vazhdon t’i përforcojë të rinjtë dhe të investoj tek ata. Me masën më të re Shtesë për të rinjtë çdo i ri deri në moshën 23 vjeçare që është i punësuar në sektorin e prodhimit do të ketë shtesë mujore prej 3.000 denarëve. Po ashtu, masat aktive për punësim nga Plani operativ bëhen në konsultim me bizneset me qëllim që të mundësohet punësim i të rinjve.   “Personat e rinj të papunë dhe tranzicionin i tyre deri në punës është një nga fokuset e Programit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara. Formimi i Qendrës së Resurseve për të Rinjtë në Gostivar do shërbejë si qendër rinore për tërë rajonin e Pollogut, që do të ofrojë spektër të gjerë të shërbimeve që ndërlidhen me të rinjtë dhe punëdhënësit. Në të njëjtën kohë, Qendra do të jetë edhe mjedis stimulues për start-up kompanitë lokale, por edhe mbështetje shtesë për iniciativat që ndërlidhen me ndërmarrjet sociale”, deklaroi Narine Sahakijan, përfaqësuese e përhershme e UNDP-së në vend. Kryetari i Komunës së Gostivarit, Arben Taravari e theksoi kënaqësinë që pikërisht Komuna e Gostivarit është zgjedhur si vend që do të funksionojë Qendër e këtillë e të rinjve, me shpresë se një model i këtillë do të mund të hapet edhe në komunat tjera, por edhe në rajon. 

Stefano Tamaxhian, zv/ambasador i Zvicrës theksoi se të rinjtë janë ardhmëria e secilit shtet. 

“Më vjen mirë që kemi mundësi të mbështesim këtë tip të aktiviteteve që janë të orientuara ndaj të rinjve, të cilët përmes Qendrës së të Rinjve do të kenë mundësi të jenë kreatorë të shërbimeve, të fokusuara pikërisht për nevojat e tyre”, theksoi Tomaxhian, zv/ambasador i Zvicrës.

Iniciativa është pjesë e projektit “Krijimi i mundësive për punë për të gjithë” që realizohet nga UNDP-ja në partneritet me MPPS dhe APRMV dhe me mbështetjen  e Agjencisë Zvicerane për Bashkëpunim dhe Zhvillim (SDC).

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->