Царовска на средба со пензионерите во Штип: Околу 900 денари повеќе за пензионерите во 2020 година 

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и директорот на Фондот на ПИО Шаип Зенељи денеска се сретнаа со пензионерите во Штип со кои разговараа за зголемувањето на пензиите и други актуелни прашања. Министерката лично ги информираше за претстојното покачување на пензиите во јануари 2020 година кое ќе изнесува околу 900 денари со пресметаните дополнителни усогласувања.

„Ова е најголемо покачување во последните 20 години. Од почетокот на следната година секој пензионер ќе добива дополнителни 700 денари, со новото законско решение со кое пензиите ќе пораснат согласно со растот на платите во државата. Со усогласување на пензиите со трошоците на живот пензионерите ќе добијат и дополнителни 160-200 денари. Што значи пензиите само во 2020 ќе се зголемат за 900 денари“, рече Царовска на средбата во Штип.

Царовска истакна дека пензиите се покачуваат во време кога дефицитот на ПИОСМ е намален, а растот на приходите кои се слеваат во Фондот расте. Дополнителниот раст на пензиите е систематско решение. Конкретно, растот на пензиите ќе го следи покачувањето на минималната и на просечната плата во државата. Покачувањето се прави плански со издржани пресметки и во услови кога имаме стабилизација на пензискиот систем, но и кога имаме раст на економијата во државата. Системското решение предвидува дополниетлно зголемување на пензиите освен според растот на БДП, да може да се зголемуваат и според растот на платите. 

„Во години на раст на минимална плата над 15%, и на раст на просечна плата за 5%, ќе има можност за покачување и на пензиите за 5%“, рече Царовска.

Речиси 44% од пензионерите во државата земаат пензија под 12.000 денари. Дополнителните 700 денари ќе значат најмногу токму за овие наши сограѓани. Секој заслужува достоинствен живот. На средбата во Штип присуствуваа и градоначалникот на Штип Благој Бочварски, претседателката на Сојузот на здрженија на пензионери Станка Трајкова и Ристо Нетков, претседателот на штипското здружение на пензионери. 

Carovska në takim me pensionistët në Shtip: Rreth 900 denarë më shumë për pensionistët në vitin 2020

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska dhe drejtori i FPIMV Shaip Zeneli sot janë takuar me pensionistët në Shtip, me të cilët kanë biseduar për rritjen e pensioneve dhe për çështje tjera aktuale. Ministrja Carovska i ka informuar të njëjtit për rritjen e radhës të pensioneve nga janari i vitit 2020, që do të jetë rreth 900 denarë me harmonizimet shtesë të përllogaritura. 

“Kjo është rritja më e madhe në 20 vitet e fundit. Nga fillimi i vitit të ardhshëm secili pensionist do të marrë 700 denarë shtesë, me zgjidhjen e re ligjore me të cilën pensionet do të rriten në përputhje me rritjen e pagave në shtet. Me harmonizimin e pensioneve me shpenzimet për jetë pensionistët do të marrin shuma shtesë nga 160-200 denarë, që do të thotë se pensionet vetëm në vitin 2020 do të rriten për 900 denarë”, theksoi Carovska në takimin me pensionistët në Shtip.

Carovska theksoi se pensionet rriten në kohën kur deficiti i FPIMV është ulur, kurse rritja e të hyrave që derdhen në Fond shtohet. Rritja shtesë e pensioneve është zgjidhje sistematike. Konkretisht, rritja e pensioneve do të ndjekë rritjen e pagës minimale dhe mesatare në shtet. Rritja e pensioneve bëhet me plan, me përllogaritje të qëndrueshme dhe në kushte kur kemi stabilizim të sistemit pensional, por edhe kur kemi rritje të ekonomisë në shtet. Zgjidhja sistematike parashikon rritje shtesë të pensioneve përveç sipas rritjes së BPV që të mund të rritjen të njëjtat edhe sipas rritjes së pagave. 

“Në vitet e rritjet të pagës minimale për mbi 15% dhe rritjes së pagës mesatare për 5%, do të ketë mundësi për rritjen edhe të pensioneve për 5%, theksoi Carovska. 

Thuajse 44% të pensionistëve në shtet marrin pension nën 12.000 denarë. 700 denarë shtesë do të kenë vlerë më shumë pikërisht për këta bashkëqytetarë tanë. Secili meriton jetë dinjitoze. Në takim në Shtip morën pjesë edhe kryetari i komunës së Shtipit, Bllagoja Boçvarski, kryetarja e Lidhjes së Shoqatave të Pensionistëve Stanka Trajkova dhe Risto Netkov, kryetar i Shoqatës së Pensionistëve të Shtipit.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->