Царовска: Населбата Железара доби проширена градинка со простор за уште 75 деца

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и градоначалникот на Општина Гази Баба Борис Георгиевски, денеска присуствуваа на отворањето на проширениот дел на градинката „Калинка” во скопската населба Железара, којашто е дел од  ЈОУДГ „Детска радост“.

„Нашата стратешка цел како Влада е вклучување на што повеќе деца во предучилишното образование и затоа изминатиот период посветено работиме на зголемување на капацитетите во детската заштита. Крајната цел е да го зголемиме опфатот на деца во градинките за 50%, бидејќи раниот детски развој е клучен за понатамошниот развој на секое дете. Продолжуваме да инвестираме и градиме по план, освен во градовите, и во руралните средини кои немаа вакви објекти“, изјави Царвоска.

Со преадаптацијата на првиот кат од градинакта „Калинка” сегашниот вкупен капацитет е за 215 деца од предучилишна возраст и истите се организирани во 9 воспитно- згрижувачки групи. Просторот на оваа градинка е проширен за три нови занимални во кои имаат место за 75 деца. Министерството за труд и социјална политика учествуваше со 2,3 милиони денари средства наменети за градежно занаетчиски работи и опремување на објектот.

Градиначалникот Георгиевски најави дека „Калинка” ќе биде прва градинка во Гази Баба којашто воведува втора смена. 

Министерството за труд и социјална политика продолжува да ги подобрува условите и квалитетот во детската заштитa. Oд мај 2017 до мај годинава МТСП инвестираше во изградба, реконструкција и опремување на вкупно 31 објект за детска заштита. Во тек е изградба и опремување на уште 12 објекти. Истоврмено ги јакнеме и професионалните компетенции на кадарот и го враќаме достоинството на професијата воспитувач со зголемувањето на платите за 21%. 

Carovska: Lagjja Zhelezare me kopsht të zgjeruar me hapësirë edhe për 75 fëmijë

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska dhe kryetari i Komunës së Gazi Babës Boris Georgievski sot morën pjesë në hapjen e pjesës së zgjeruar të kopshtit “Kalinka” në lagjen e Shkupit, Zhelezare, që është pjesë e IPKF “Detska radost”.

 “Qëllimi ynë si Qeveri është përfshirja e një numri sa më të madh të fëmijëve në arsimin parashkollor, prandaj që në periudhën e kaluar punojmë me përkushtim në rritjen e kapaciteteve më mbrojtjen e fëmijëve. Qëllimi final është të rrisim përfshirjen e fëmijëve në kopshte për 50%, sepse zhvillimi i hershëm i fëmijëve është kryesor për zhvillimin e mëtejshëm të secilit fëmijë. Vazhdojmë të investojmë dhe jemi duke ndërtuar me plan, përveçse në qytete, edhe në mjediset rurale të cilat nuk kishin objekte të këtilla”, deklaroi Carovska.

 Me ri-adaptimin e katit të parë të kopshtit “Kalinka” kapaciteti i përgjithshëm tash është për 215 fëmijë të moshës parashkollore dhe të njëjtit janë organizuar në 9 grupe edukativo-përkujdesëse. Hapësira e këtij kopshti është zgjeruar për tre kënde të reja fëmijësh të cilat mund të grumbullojnë 75 fëmijë. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale mori pjesë me 2.3 milionë denarë mjete të dedikuara për aktivitete ndërtimore dhe për pajimin e objektit. 

Kryetari i komunës, Georgievski, paralajmëroi se “Kalinka” do të jetë kopshti i parë në këtë vendbanim që vendos edhe turnin e dytë. 

 Ministria e Punës dhe Politikës Sociale vazhdon t’i përmirësojë kushtet dhe cilësinë në mbrojtjen e fëmijëve. Prej majit të vitit 2017 deri në maj të këtij viti MPPS-ja ka investuar në ndërtimin, rikonstruktimin dhe pajimin e gjithsej 31 objekteve për mbrojtjen e fëmijëve. Në rrjedhë është ndërtimi dhe pajimi edhe i 12 objekteve. Njëkohësisht, jemi duke i përforcuar edhe kuadrin dhe jemi duke e kthyer dinjitetin e profesionit edukator, duke rritur pagat për 21%.

 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->