Царовска: Општина Сопиште ја доби првата градинка, продолжуваме да инвестираме во раниот детски развој

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска денеска ја посети градинката „Виножито“ којашто е прва отворена градинка на територијата на Општина Сопиште. Оваа јавна установа има капацитет за згрижување на 31 дете за кои се грижат вкупно 7 вработени лица обезбедени со согласноти од Министерството за труд и социјална политика.

„Обезбедувањето квалитетни услови за ран детски развој создава еднакви можности за сите деца и им овозможува во целост да ги искористат своите потенцијали. Нашата цел како Влада е што поголем број деца до 6 годишна возраст да се опфатат во предучилишното образование, бидејќи раниот развој е најважен за понатамошниот развој на децата. Продолжуваме да инвестираме во детската заштита, посебно во другите градови и руралните места низ Северна Македонија бидејќи инвестицијата во квалитетно предучилишно образование значи инвестиција во човечки капитал и води до напредок на државата. Инвестирањето во раниот детски развој е основа на која се гради општество за сите“, рече министерката Царовска.

На посетата на градинката присуствуваа и градоначалникот на Општината Стефче Трпковски, членот на Советот на Општината Сашо Стојановски и пратеникот од Сопиште Далибор Богдановски. Градинката во Сопиште е изградена со средсва од Светска банка, а општината има доставено комплетен нов проект за изградба на уште еден објект со капацитет за над 60 деца со средства обезбедени од МТСП за 2020 година. 

Министертвото за труд и социјална политика продолжува да инвестира во детската заштита со тоа што ги подобрува условите за престој и воспитување на децата, но ги јакнеме и професионалните компетенции на воспитувачите. Со последното зголемување на платите, кај вработените во градинките платите се зголемија за 21%. За две и пол години МТСП има инвестирано во изградба, опремување и реконструкција и опремување на вкупно 31 објект за детска заштита. Во тек е изградба и опремување на уште 12 објекти.

Carovska: Komuna e Sopishtes u bë me kopsht për herë të parë, vazhdojmë të investojmë në zhvillimin e hershëm të fëmijëve

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, sot ka vizituar kopshtin “Vinozhito” që është kopshti i parë i hapur në territorin e komunës së Sopishtes. Ky institucion publik ka kapacitet për përkujdesjen e 31 fëmijëve për të cilët përkujdesen 7 të punësuar me pëlqime të marra nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.

“Sigurimi i kushteve cilësore për zhvillim të hershëm të fëmijëve krijon mundësi të barabarta për të gjithë fëmijët dhe u mundëson plotësisht t’i shfrytëzojnë potencialet e tyre. Qëllimi ynë si Qeveri është që një numër sa më i madh i fëmijëve deri në moshën 6 vjeçare të përfshihen në arsimin parashkollor, sepse zhvillimi i hershëm është kryesori për zhvillimin e mëtejshëm të fëmijëve. Vazhdojmë të investojmë në mbrojtjen fëmijërore, sidomos në qytetet tjera dhe në vendbanime rurale në Maqedoninë e Veriut, sepse investimi në arsimin cilësor parashkollor do të thotë investim në kapital njerëzor dhe progres në shtet. Investimi në zhvillimin e hershëm fëmijëror është baza mbi të cilën ngritët shoqëria për të gjithë”, theksoi ministrja Carovska.

Në vizitën e këtij kopshti kanë marrë pjesë edhe kryetari i komunës, Stefçe Tërpkovski, kryesuesi i Këshillit të komunës, Sasho Stojanovski dhe deputeti nga Sopishtja Dalibor Bogdanovski. Ky kopsht është ndërtuar me mjetet e Bankës Botërore, ndërsa komuna ka dorëzuar projekt plotësisht të ri për ndërtimin edhe të një objekti me kapacitet për mbi 60 fëmijë, me mjete të siguruara nga MPPS-ja për vitin 2020. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale vazhdon të investojë në mbrojtjen fëmijërore, duke përmirësuar kushtet për qëndrim dhe edukim të fëmijëve, por jemi duke i përforcuar edhe kapacitetet profesionale të edukatorëve. Me rritjen e fundit të pagave, tek punonjësit e kopshteve pagat janë rritur për 21 për qind. Për dy vjet e gjysmë MPPS-ja ka investuar në ndërtimin, pajimin dhe rikonstruktimin e gjithsej 31 objekteve për mbrojtjen e fëmijëve. Në rrjedhë e sipër është ndërtimi dhe pajimi edhe i 12 objekteve.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->