Царовска: Растат пензиите за 322.622 пензионери, подеднакво се грижиме и за младите и за повозрасните

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, директорот на Фондот на пензиското и ивалидското осигурување Шаип Зенељи и претседателката на Сојузот на здруженија на пензионери Станка Трајкова денеска на заедничка прес конференција во Владата го најавија новото зголемување на пензиите проектирано со Буџетот за 2020 година кое ќе стартува со исплатата на јануарската пензија.

Министерката Царовска рече дека оваа Влада докажа дека се грижи за сите лица подеднакво, од најмладите до највозрасните и поеднакво вложува во сите нив.

„Изминатиот период пензиите растеа и продолжуваат да растат и во наредниот период. На почетокот на 2020 година просечната пензија со последното покачување што вчера го најави претседателот на Владата, а го проектиравме во Буџетот ќе изнесува околу 15.500 денари, или од доаѓањето на власт до почетокот на идната година вкупно сме ја покачиле просечната пензија за 1.746 денари. Просечната пензија со последното покачување годинава во септември изнесуваше 14.598 денари, а во 2016 година 13.754 денари “, рече министерката Царовска.

Со новото законско решение нудиме системско зголемувње на пензиите, бидејќи секој заслужува квалитетен и достоинствен живот. Конкретно, растот на пензиите ќе го следи покачувањето на минималната и просечната плата во државата. Покачувањето се прави плански со издржани пресметки и во услови кога имаме стабилизација на пензискиот систем, но и кога имаме раст на економијата во државата. Системското решение предвидува дополниетлно зголемување на пензиите освен според растот на БДП, да може да се зголемуваат и според растот на платите. Во години на раст на минимална плата над 15%, и на раст на просечна плата за 5%, ќе има можност за покачување и на пензиите за 5%.

Според ова законско решение на 322.622 пенизонери ќе им следуваат по 700 денари повеќе од почетокот на следната година. По усогласувањето на проектираните трошоци за живот се очекува дополнително зголемување на просечната пензија за околу 200 денари, односно за раст на просечната пензија за околу 900 денари само во 2020 година.

Директорот на Фондот на пензиско и инвалидско огигурување Зенељи рече дека со пензиската реформа којашто стартуваше на почетокот на оваа година се стабилизираше фондот, а пензионерите добиваат и ќе продолжат да добиваат редовна исплата на пензиите.

„Приходите во ФПИОСМ растат за 10% споредено во периодот јануари-октомври 2018 и јанануари-октомври 2019 година. Овој пораст не е само од зголемувањето на придонесот од 0.4, туку поради раст на плати и новите вработувања. Исто така, дефицитот за една година е намален за 3.776.000.000 денари. Во 2018 година бил 19.420.000.000, а во 2019 година инесува 15.644.000.000“, рече Зенељи.

Претседателката на Сојузот на здруженија на пенизонери Станка Трајкова којашто изрази благодарност до Владата што излезе во пресрет на барањата на пензионерите истакна дека од линеарното зголемување најголема придобивка имаат лицата со најниските пензии.

„Ако гледаме процентуално најголемо зголемување од 5.8% до 7.8% имаме кај најниските пензиите  до 12.000 денари, а најмало 1.5% до 5.8% над 12.000 до највисоките пензии. Пензија до 12.000 денари во моментот во државава примаат  141.766 лица или 43.94% од вкупниот број на пензионери“, рече Трајкова.

Покачувањето на пензиите на почетокот на 2020 година, претседателот на Владата Зоран Заев го најави уште во мај годинава, што покажува дека оваа Влада собраните проходи ги враќа кај сите категории на граѓани, вклучувајќи ги и пензионерите.

Линк до видео: https://youtu.be/kyaRaEpuDLw

Линк до презентација: https://we.tl/t-JNVbU8IIY0 

Carovska: Rriten pensionet për 322.622 pensionistë, njëjtë kujdesemi edhe për të rinjtë edhe për më të moshuarit

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, drejtori i Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor, Shaip Zeneli dhe kryetarja e Lidhjes së Shoqatave të Pensionistëve, Stanka Trajkova sot në konferencën e përbashkët për shtyp në Qeveri kanë paralajmëruar rritjen e pensioneve me Buxhetin për vitin 2020, që fillon me pagesën e pensionit të janarit.

Ministrja Carovska theksoi se Qeveria dëshmoi se kujdeset për të gjithë personat njëjtë, prej më të rinjve deri tek më të moshuarit, dhe në mënyrë të barabartë investon tek të gjithë ata.  “Periudhën e kaluar pensionit janë rritur dhe vazhdojnë të rriten edhe në periudhën e ardhshme. Në fillim të vitit 2020 pensioni mesatar me rritjen e fundit, që dje e paralajmëroi kryeministri, e që e kemi projektuar me Buxhet, do të arrijë rreth 15.500 denarë dhe që nga ardhja në pushtet deri në fillim të vitit të ardhshëm e kemi rritur pensionin mesatar për gjithsej 1.746 denarë. Pensioni mesatar, me rritjen e fundit këtë vit arrinte 14.598 denarë, kurse në vitin 2016 ishte 13.754 denarë”, theksoi Carovska.

Me zgjidhjen e re ligjore ofrojmë rritje sistematike të pensioneve, sepse secili meriton jetë cilësore dhe me dinjitet. Konkretisht, rritja e pensioneve do të ndjekë rritjen e pagës minimale dhe mesatare në shtet. Rritja bëhet me plan me përllogaritje të qëndrueshme dhe në kushte kur kemi stabilizim të sistemit pensional, por edhe kur kemi rritje të ekonomisë në vend. Zgjidhja sistematike parashikon rritjen shtesë të pensionit përveç sipas rritjes së BPV të mund të rriten edhe sipas rritjes së pagave. Në vitet e rritjes së pagës minimale mbi 15% dhe rritjes së pagës mesatare për 5%, do të ketë mundësi për rritjen e pensioneve për 5%. 

Sipas zgjidhjes ligjore, 322.622 pensionistëve do t’u takojnë nga 700 denarë më shumë nga fillimi i vitit të ardhshëm. Gjatë harmonizimit të shpenzimeve të projektuara për jetë pritet rritja shtesë e pensionit mesatar për rreth 200 denarë, respektivisht rritje e pensionit për rreth 900 denarë vetëm në vitin 2020.

Drejtori i Fondit për Sigurim Pensional dhe Invalidor, Zeneli, theksoi se me reformën pensionale, që  startoi në fillim të këtij viti është stabilizuar Fondi, ndërsa pensionistët janë duke marrë dhe do të vazhdojnë të marrin me rregull pensionin.

“Të hyrat në FPIOM janë rritur për 10% në krahasim me periudhën janar-tetor të vitit 2018 dhe janar-tetor 2019. Kjo rritje nuk është vetëm nga rritja e kontributit për 0.4, por për shkak të rritjes së pagave dhe punësimeve të reja. Po ashtu, deficiti për një vit është zvogëluar për 3.776.000.000 denarë. Në vitin 2018  ka qenë 19.420.000.000, kurse në vitin 2019 arrin 15.644.000.000“, theksoi Zeneli.

Kryetarja e Lidhjes së Shoqatave të Pensionistëve, Stanka Trajkova, e cila shprehu falënderim për Qeverinë e cila u ka dalë në ndihmë për kërkesat e pensionistëve, theksoi se nga rritja lineare përfitim më të madh kanë personat me pensione të ulëta.   “Nëse e shohim me përqindje, rritje më të madhe prej 5.8%-7.8% kemi te pensionet e vogla deri 12.000 denarë, e më pas 1.5%-5.8% te pensionet mbi 12.000 denarë deri tek pensionet e larta.  Pension deri 12.000 denarë aktualisht në shtet marrin 141.766 persona ose 43.94% nga numri i përgjithshëm i pensionistëve” theksoi Trajkova.

Rritjen e pensioneve në vitin 2020 kryeministri i Qeverisë, Zoran Zaev, e paralajmëroi që nga maji i këtij viti, që tregon se kjo Qeveri të hyrat e grumbulluara i kthen tek të gjitha kategoritë e qytetarëve, duke përfshirë edhe pensionistët.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->