Царовска: Сите заедно да работиме на трајно искоренување на насилството врз децата 

Посветената работа на системите за детска и за социјална заштита, но и интегриран пристап на сите останати институции се многу важни во борбата против насилство врз децата, рече министерката за труд и социјална политика Мила Царовска на денешната панел дискусија за обезбедување на мултисекторски пристап во детската заштита. Панелот беше дел од дводневната конференција на УНИЦЕФ во Скопје „Проширување на акцијата за ставање крај на насилството врз децата во Западен Балкан”.

“Изминатиот период воведовме 15 советувалишта во градинките коишто треба да работат со родителите. Дополнително програмата за социо-емоционалниот развој треба да биде наша гордост. Во спроведувањето на оваа програма воспитувачите ги избравме врз основа на тоа дека покажаа најдобри резултати и се вистински професионалци коишто си ја сакаат работата. Овие воспитувачи ќе бидат темелот на промените во предучилишната детска заштита којашто е многу важна за раниот детски развој”, рече Царовска.

Царовска истакна дека со социјалната реформа државата за прв пат воведе работа со семејството. 

“Многу е важно да се јакнат најранливите семејства и да ги научиме дека децата треба да бидат на прво место во семејството”, рече Царовска.

На панел дискусијата своите искуства за соработката на институциите за интегрирана детска заштита ги споделија и претставниците од Црна Гора, Србија, Албанија, Вишиот регионален советник за детската заштита на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азија, Арон Гринберг и првата дама Елизабета Ѓоргиевска којашто зборуваше од искуство на лекар.

“Честопати ние како лекари забележуваме физичко насилство кон децата, но за жал немаше воспоставено протокол за да можеме да го пријавиме насилството. Тоа се овозможува со новата Стратегија за стоматолози и лекари со што сите ние ќе можеме брзо да реагираме и да ги заштитиме децата од насилство”, рече Ѓоргиевска.

Целта на конференцијата е да се поттикне љубов за секое дете, односно да се стави крај на насилството со тоа што општеството и институциите ќе имаат нулта толеранција за истото.

Carovska: Të gjithë ne punojmë në çrrënjosjen e përhershme të dhunës ndaj fëmijëve 

Puna e përkushtuar e sistemeve për mbrojtjen sociale dhe të fëmijëve, por edhe qasja e integruar e të gjitha institucioneve tjera janë shumë të rëndësishme në luftën kundër dhunës ndaj fëmijëve, theksoi ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, në panel diskutimin e sotëm për sigurimin e qasjes multisektoriale në mbrojtjen e fëmijëve. Ky panel ishte pjesë e konferencës dyditore të UNICEF-it në Shkup “Zgjerimi i aksionit për dhënien fund dhunës ndaj fëmijëve në Ballkanin Perëndimor”.

“Në periudhën e kaluar vendosëm 15 këshillimore në kopshte që duhet të punojnë me prindërit. Për më tepër, programi për zhvillim socio-emocional duhet të jetë krenaria jonë. Në zbatimin e këtij programi edukatorët i zgjodhën në bazë të asaj që treguan rezultate të mira dhe janë profesionistë të vërtetë të cilët e duan punën. Këta edukatorë do të jenë themel i ndryshimeve në mbrojtjen parashkollore të fëmijëve që është shumë e rëndësishme për zhvillimin hershëm të fëmijëve”, theksoi Carovska.

Carovska theksoi se me reformën social shteti për herë të parë ka aplikuar punën me familjen. 

“Është shumë me rëndësi të përforcohen familjet e rrezikuara dhe t’i mësojmë se fëmijët duhet të jenë në rend të parë në familje”, tha Carovska. 

Në këtë panel diskutim përvojat e tyre për bashkëpunimin e institucioneve për mbrojtje të integruar të fëmijëve i ndanë përfaqësuesit nga Mali i Zi, Serbia, Shqipëria, Këshilltari i lartë rajonal për mbrojtjen e fëmijëve të UNICEF-it për Evropë dhe Azinë Qendrore, Aron Grinberg dhe zonja e parë Elizabeta Gjorgievska, e cila foli nga përvoja e mjekut.

“Shumë shpesh ne si mjekë vërejmë dhunë fizike ndaj fëmijëve, por për fat të keq nuk kishte të vendosur protokoll për të mundur të paraqesim dhunën. Kjo mundësohet me Strategjinë e re për stomatologë dhe mjekë me çka të gjithë ne do të mund të reagojmë dhe t’i mbrojmë fëmijët nga dhuna”, theksoi Gjorgievska. 

Qëllimi i kësaj konference është të nxitet dashuri për secili fëmijë, respektivisht t’i vihet fund dhunës me atë që shoqëria dhe institucionet do të kenë zero tolerancë ndaj së njëjtës.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->