Царовска: Со поддршка на мобилните тимови 15 деца на улица се вклучија во образование, а 15 нови деца го посетуваат дневниот центар во Кисела Вода

Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, денеска го посети Дневниот центар за деца на улица во Кисела Вода.

„Многу ми е драго што со почетокот на учебната година, 15 деца кои претходно го посетуваа Дневниот центар се вклучени во процесот на редовно образование. Ова е доказ дека ваквиот пристап навистина функционира. Секако, ова е и нашата крајна цел - преку механизмите за поддршка децата да излезат од системот, да создадеме независни и силни идни генерации“, истакна Царовска.  

Сега Дневниот центар го посетуваат од 15 до 17 нови деца кои беа мапирани од страна на стручните работници на мобилните тимови. По претходна писмена согласност на родителите, со возило на ЦСР Скопје , децата се земаат од своите домови и до 15 часови престојуваат во Дневниот центар. Тука прво се запознааваат со културно-хигиенските навики, имаат и воспитно-образовен дел со што се подготвуваат за вклучување во редовно образoвание наредната училишна година.

Директорката на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на Град Скопје, Наташа Станојевиќ, истакна дека во моментот успешно функционираат 7 мобилни тимови кои што работат со децата на улица.

“Стручните лица паралелно работат со нивните семејства, со цел нивно вклучување во системот на социјална заштита. Во дневниот центар се спроведуваат редовни систематски прегледи и се врши имунизација на децата”, рече Станојевиќ.

Дневниот центар за деца на улица работи во рамки на Центарот за социјална работа на град Скопје и е со капацитет до 20 деца. На дневна основа се згрижуваат деца на возраст од 4 до 14 години.

Carovska: Me mbështetjen e ekipeve mobile 15 fëmijë të rrugës u përfshinë në arsim, ndërsa 15 fëmijë të ri e frekuentojnë Qendrën ditore në Kisella Vodë

Ministrja e Punës dhe Politikës e Sociale, Mila Carovska, sot e ka vizituar Qendrën ditore për fëmijët në rrugë në Kisella Vodë. “Më vjen mirë që me fillimin e vitit shkollor 15 fëmijë, të cilët më marrë e kanë frekuentuar Qendrën ditore, janë përfshirë në procesin e arsimit të rregullt. Kjo është dëshmi se një qasje e këtillë vërtetë funksionon. Sigurisht që ky është edhe synimi ynë – nëpërmjet mekanizmave për mbështetje fëmijët të dalin nga sistemi, të krijojmë breza të pavarur dhe të fuqishëm në të ardhmen”, deklaroi Carovska.  

Tani Qendrën ditore e frekuentojnë prej 15 deri 17 fëmijë të ri të cilët ishin identifikuar nga punonjësit profesionalë të ekipeve mobile. Pas pëlqimit paraprak me shkrim të prindërve, me automjete të QPS – Shkup, fëmijët merren nga shtëpitë e tyre dhe deri në 15 orë qëndrojnë në Qendrën ditore. Këtu fillimisht njoftohen me shprehitë kulturore-higjienike, ndërsa kanë edhe pjesë edukative-arsimore të cilët përgatiten për përfshirje në arsimit e rregullt në vitin e ardhshëm shkollor.

Drejtoresha e Qendrës Ndërkomunale për Punë Sociale e Qytetit të Shkupit, Natasha Stanojeviq, theksoi se aktualisht funksionojnë 7 ekipe mobile të suksesshme që punojnë me fëmijët në rrugë.  “Punonjësit profesional paralelisht punojnë me familjet e tyre, me qëllim përfshirjen e tyre në sistemin e mbrojtjes sociale. Në Qendrën ditore zbatohen kontrolle të rregullta sistematike dhe kryhen imunizimi i fëmijëve”, theksoi Stanojeviq.   Qendra ditore për fëmijët në rrugë punon në kuadër të Qendrës për Punës Sociale të Qytetit të Shkupit dhe është me kapacitet deri 20 fëmijë. Në bazë ditore merren në përkujdesje fëmijë të moshës prej 4 deri 14 vjet.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->