Царовска: Со системска поддршка обезбедуваме поквалитетен живот за лицата со ретки болести

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска беше дел од креативната работилница за деца, организирана по повод Светскиот ден на ретките болести. 

„Со ретка болест може да се соочи било кое семејство. Она што ние како Влада се стремиме да го направиме за нашите граѓани е да изградиме системска поддршка, со која нема да дозволиме ниту иднината на децата, ниту животот на луѓето со ретки болести и нивните семејства да биде дефиниран од нивната болест. Наша цел е да им овозможиме исполнето секојдневие, можности за развој и напредок на секој од нив“, изјави Царовска.

МТСП, заедно со Министерството за здравство, неодамна го отвори првиот мобилен сервис за здравствени и социјални услуги, а целта е ваквиот сервис да се воспостави низ целата држава. На овој начин се доближуваат услугите до граѓаните и се овозможува навремено препознавање на здравствените и социјални ризици во семејствата. Ова е особено важно, бидејќи дел од основните проблеми со кои се соочуваат лицата со ретки болести, се задоцнето откривање на болеста, и тешкотии во пристапот до третман и нега. 

Со новиот Закон за социјална заштита МТСП ја воведува услугата за одмена на семејна грижа, односно се обезбедува краткотрајно згрижување на зависни членови, го подобрува квалитетот на животот на семејствата на лицата на кои им е потребна континуирана нега.  Исто така, правото на скратено работно време поради нега на дете или лице со попреченост се зголемува и ќе изнесува до 50% од просечната плата, а за првпат се воведуваат услугите за персонална асистенција и услугата за помош и нега во домот. 

Денешната работилница се одржа во Детскиот Креативен Центар, во организација на Националната Алијанса за ретки болести на РМ – НАРБМ, а со цел да ги запознае учесниците со различностите и ретките болести.

Carovska: Me mbështetjen sistemore sigurojmë jetë më cilësore për personat me sëmundje të rralla

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, isha pjesë e punëtorisë kreative për fëmijët, që u organizua me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Sëmundjeve të Rralla.

“Me sëmundje të rrallë mund të ballafaqohet secila familje. Ajo që ne si Qeveri bëjmë përpjekje për qytetarët tanë është të ndërtojmë mbështetje sistemore, me atë që nuk do të lejojmë të definohet nga sëmundja e tyre as ardhmëria e fëmijëve as jeta e personave me sëmundje të rralla dhe familjet e tyre. Qëllimi ynë është t’u mundësojmë përditshmëri, mundësi për zhvillim dhe progres për secilin prej tyre”, deklaroi ministrja Carovska. 

MPPS së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë kohë më parë hapi servisin e parë mobil për shërbime shëndetësore dhe sociale, ndërsa qëllimi është që ky servis të shtrihet në tërë shtetin. Në këtë mënyrë përafrohen shërbimet deri te qytetarët dhe mundësohet njohja në kohë e rreziqeve shëndetësore dhe sociale në familje. Kjo është me rëndësi të veçantë sepse një pjesë e problemeve themelore me të cilat ballafaqohen personat me sëmundje të rralla, janë zbulimi i vonshëm i sëmundjeve dhe vështirësive në qasjen deri në trajtim dhe përkujdesje.   Me ligjin e ri për mbrojtje sociale MPPS-ja e vendos shërbimin për ndryshimin e kujdesit familjar, respektivisht sigurohet kujdes afatshkurtër të anëtarëve të varur, e përmirëson cilësinë e jetës së familjeve të personave që u nevojitet kujdesi  i nevojshëm. Po ashtu, e drejta e orarit të shkurtuar për shkak të kujdesit për fëmijë apo person me aftësi të kufizuara do të rritet dhe tani do të jetë deri 50% nga paga mesatare, kurse për herë të parë aplikohen shërbimet për asistencë personale dhe shërbim për ndihmë dhe kujdes në shtëpi. Punëtoria e sotme u zhvillua në Qendrën Kreative për Fëmijë, në organizim të Aleancës Nacionale për Sëmundjet e Rralla në RM, që kishte për qëllim t’i njoftojë pjesëmarrësit me sëmundjet e ndryshme dhe të rralla.