Царовска: Ве повикувам вистински да го слушнеме гласот на секое дете 

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска денеска имаше воведно обраќање на вториот ден од Регионалната конференција „Проширување на акцијата за ставање крај на насилството врз децата во Западен Балкан” што се одржува во Скопје.

“Она што сакам денеска да порачам од оваа говорница е дека најважно од сѐ е вистински да го слушнеме гласот на секое дете. Да им помогнеме, да ги поддржиме, бидејќи овие гласови се темелите врз кои треба да ги креираме идните политики. Заеднички да изградиме општество во кое нашите млади ќе сакаат да живеат, каде што ќе можат безбедно и среќно да растат, да се развиваат и да успеваат”, рече Царовска.

Министерката рече дека насилството е болест на едно општество, која се пренесува од генерација на генерација. Последиците од ваквото заболување се големи и видливи и оставаат траен белег. 

“Искоренувањето на насилството од општеството бара посветена, континуирана и координирана работа, бара решителност и искрена желба за подобро утре. Да ги научиме децата од мали кои се нивните права, да научиме како да бидеме подобри родители, да ги поттикнеме заедниците да бидат поддршка наместо препрека”, рече Царовска.

Министерката потенцираше дека занемарувањето е најлошата форма на насилство врз децата, а со занемарување се соочуваат сите деца кои живеат и растат во институциите. Затоа ја започнавме обемна реформа и деинституционализација. 

“Денес со гордост можам да кажам дека нема веќе деца до три години во институција, а до крајот на годината сите деца до 18 години ќе бидат сместени во згрижувачки семејства или мали групни домови. Состојбата треба да се подобри и во градинките каде што децата ги имаат првите чекори во социјализацијата. Затоа, силно инвестираме во зголемување на капацитетите на градинките, но и во квалитетно предучилишно образование”, рече Царовска.

Министерката на крајот од обраќањето ги повика сите институции, но целото општество да воспостават систем којшто брзо ќе реагира и ќе го слушне гласот на секое дете.

Carovska: Ju bëj thirrje të gjithëve të dëgjojmë zërin e çdo fëmijë 

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska sot mori pjesë në fjalimin hyrës të ditës së dytë të Konferencës rajonale “Zgjerimi i aksionit për dhënien fund dhunës ndaj fëmijëve në Ballkanin Perëndimor” që mbahet në Shkup.

“Atë që dua të porosis sot nga kjo foltore është se më me rëndësi nga gjithçka është të dëgjojmë zërin e çdo fëmije. T’u ndihmojmë, t’i mbështesim, sepse këto zëra janë themelet mbi të cilat duhet t’i krijojmë politikat e ardhshme. Së bashku të ndërtojmë shoqëri në të cilën të rinjtë tanë do të duan të jetojnë, që të mund të rriten në mënyrë të sigurt, të zhvillohen dhe t’ia dalin”, theksoi Carovska. 

Ministrja tha se dhuna është sëmundje e një shoqërie, e cila bartet nga një gjeneratë në gjeneratën tjetër. Pasojat nga një sëmundje e këtillë janë të mëdha dhe të dukshme dhe lënë shenja të përhershme. 

“Çrrënjosja e dhunës nga shoqëria kërkon punë të përkushtuar, të vazhdueshme dhe të koordinuar, kërkon vendosmëri dhe dëshirë të sinqertë për një të nesërme më të mirë. T’i mësojmë fëmijët që nga mosha e tyre e hershme për të drejtat e tyre, të mësojmë se si të jemi prindër më të mirë, t’i nxisim komunitetet të jenë mbështetje për çdo pengesë”, theksoi Carovska. 

Ministrja potencoi se anashkalimi është forma më e keqe e dhunës ndaj fëmijëve, kurse me anashkalimi ballafaqohen të gjithë fëmijët që jetojnë dhe rritjen në institucionet. Prandaj e filluam reformën e madhe dhe de-institucionalizimin. 

“Sot, me krenari mund të them se nuk ka më fëmijë deri në moshën 3 vjeçare në institucione, kurse deri në fund të vitit të gjithë fëmijët deri në moshën 18 vjeçare do të vendosjen në familjet përkujdesëse apo në shtëpi në grupe të vogla. Gjendja duhet të përmirësohet edhe në kopshtet ku fëmijët i bëjnë hapat e parë të socializimit. Prandaj,  jemi duke investuar fuqishëm në rritjen e kapaciteteve të kopshteve, por edhe në arsimin parashkollor cilësor”, theksoi Carovska. 

Ministrja në fund të fjalimit të saj u bëri thirrje të gjitha institucioneve dhe tërë shoqërisë që të vendosin sistem i cili do të reagojë shpejtë dhe do të dëgjojë zërin e secilit fëmijë. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->