Царовска: За секое дете – љубов, се заложуваме за ставање крај на насилството врз деца 

За секое дете – љубов, рече министерката за труд и социјална политика Мила Царовска во своето завршно обраќање на дводневната конференција “Проширување на акцијата за ставање крај на насилството врз децата во Западен Балкан” организирана од УНИЦЕФ.

“Ниедно дете не треба да расте во страв. Кога целото општество им помага на родителите да израснат деца со здрава приврзаност, деца кои добиваат поттик во својот развој, деца кои веруваат во себе, кои се истрајни, емпатични, знаат како да се справат со разочарувањата, и кои учат и откриваат нови нешта. Тогаш ние создаваме просперитет, како и понапредни, посилни, поуспешни и побезбедни општества” рече Царовска.

Царовска истакна дека водени од Конвенцијата за правата на детето, особено од правото сите деца да се ослободени од сите форми на насилство, граѓанската и прогресивната Влада на Северна Македонија се залага да стави крај на сите форми на насилство и експлоатација на децата до 2030 година.

Конференцијата заврши со потпишување на заложба за борба против насилство од страна на министрите Мила Царовска, Рената Десковска, Оливер Спасовски, Арбер Адеми и Венко Филипче.

Carovska: Dashuri për çdo fëmijë, përpiqemi t’i vëmë fund dhunës ndaj fëmijëve  

Dashuri për çdo fëmijë, theksoi ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, në fjalimin e saj përfundimtar në konferencën dyditore “Zgjerimi i aksionit për dhënien fund dhunës ndaj fëmijëve në Ballkanin Perëndimor”, organizuar nga UNICEF-i.  

“Asnjë fëmijë nuk duhet të rritet me frikë. Kur e gjithë shoqëria u ndihmon prindërve që të rrisin fëmijë me ambient të shëndetshëm, fëmijë që nxiten në zhvillimin e tyre, fëmijë që besojnë në vetvete, që janë të qëndrueshëm, empatikë, e dinë se di të ballafaqohen me dëshpërimet, dhe të cilët mësojnë dhe zbulojnë gjëra të reja, atëherë ne krijojmë prosperitet, si dhe shoqëri më të avancuara, më të fuqishme, më të suksesshme dhe më të sigurta”, theksoi Carovska.  

Carovska theksoi se të udhëhequr nga Konventa për të drejtat e fëmijëve, sidomos nga e drejta të gjithë fëmijët të jenë të liruar nga të gjitha format e dhunës, Qeveria qytetare dhe progresive e Maqedonisë së Veriut bën përpjekje për t’u dhënë fund të gjitha formave të dhunës dhe eksploatimit të fëmijëve deri në vitin 2030.  

Konferenca përfundoi me nënshkrimin e synimit për luftën kundër dhunës nga ministrat Milla Carovska, Renata Deskovska, Oliver Spasovski, Arbër Ademi dhe Venko Filipçe.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->