Царовска: Започна креирањето на ОП за 2020 година, активните мерки за вработување ги правиме според потребите на регионите и бизнисот 

Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување, бизнис заедницата, локалниот економско социјален совет, и останатите засегнати страни денеска во Скопје ја одржаа последната регионална средба за креирање на новиот Оперативен план за активни мерки за вработување за 2020 година. 

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска го повика бизнисот секторот до крајот на следната недела да ги дадат своите предлози каков кадар им е потребен на компаниите во Северна Македонија за да се искреираат корисни и квалитетни мерките за вработување за идната година за Оперативниот план за 2020 година.

„Сметам дека овој тип на дебати на локално ниво се клучни. Мерките се успешни кога се креираат според потребите на даден регион и за тоа веќе имаме успешен пример од минатата година. Верувам дека со добро планирање и сугестиите што ќе ги добиеме од бизнис секторот можеме да го зголемиме бројот на вработувањата, но и да го обезбедиме потребниот кадар којшто недостига на компаниите и тоа ќе биде во интерес на сите“, рече Царовска. 

Директорката на Агенцијата за вработување, Билјана Јовановска истакна дека улогата на АВРСМ, е да биде вистински сервис за невработените, но и за бизнис заедницата. 

„Министертвото за труд и социјална политика ги креира мерките за Оперативниот план со цел истите да бидат успешно имплементирани. Имаме успешна релизација во 2018 година којашто е над 95 %. Ваква висока реализација очекуваме и годинава”, истакна Јовановска. 

Денешната средба во Скопје беше организрана со поддршка на проектот за Зајакнување на социјалниот дијалог, кој го финасира ЕУ, а го спроведува Меѓународната организација на трудот. Претходно регионална средба за ОП 2020 се одржа во Тетово, Струмица и Битола. 

Carovska: Filloi krijimi i PO për vitin 2020, masat aktive për punësim i bëjmë sipas nevojave të biznesit dhe rajoneve

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, Agjencia e Punësimit, komuniteti i biznesit, Këshilli lokal ekonomik-social dhe palët tjera të interesuara sot në Shkup e mbajtën takimin e fundit rajonal për krijimin e Planit të ri operativ për masat aktive për punësim për vitin 2020.

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, i bëri thirrje sektorit të biznesit që deri në fund të javës së ardhshme t’i japin propozimet e tyre se çfarë kuadro u nevojiten kompanive në Maqedoninë e Veriut që të krijojnë masa të dobishme dhe cilësore për punësim për vitin e ardhshëm për Planin Operativ për vitin 2020.

“Konsideroj se ky tip i debateve në nivel lokal janë thelbësore. Masat janë të suksesshme kur krijohet sipas nevojave të një rajoni të dhënë dhe për këtë kemi shembull të suksesshëm nga viti i kaluar. Besoj se me planifikim të mirë dhe sugjerimet që do t’i marrin nga sektori i biznesit mund të rrisim numrin e punësimeve, por edhe të sigurojmë kuadrin e nevojshëm që u mungon kompanive dhe ajo do të jetë në interes të të gjithëve”, theksoi Carovska.  Drejtoresha e Agjencisë së Punësimit, Biljana Jovanovska theksoi se roli i APRMV është të jetë servis i vërtetë për të papunët, por edhe për komunitetin e biznesit. 

“Ministria e Punës dhe Politikës Sociale i krijon masat për Planin Operativ me qëllim që të njëjtat të implementohen me sukses. Kemi realizim të suksesshëm në vitin 2018 që është mbi 95%. Realizim të këtillë të lartë presim edhe këtë vit”, theksoi Jovanovska. 

Takimi i sotëm në Shkup u organizua me mbështetjen e projektit për Përforcimin e dialogut social, që e financon BE-ja, ndërsa e zbaton Organizata Ndërkombëtare e Punës. Paraprakisht, takim rajonal për PO 2020 u mbajt në Tetovë, Strumicë dhe Manastir. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->