Повик за користење на услугата бањско - климатска рекреација. 

Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, врз основа на Заклучокот од сто и петнаесеттата седница на Владата на Република Македонија бр.44-11202/1-18 од 15.01.2019 година, ги повикува заинтересираните лица- корисници на пензија, да се јават за користење на услугата бањско - климатска рекреација. 

Повеќе информации овде:

МКД 

АЛБ