Јавен оглас

Врз основа на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2017 година, за Програмата 2..1 Поддршка на растот на микро,мали и средни претпријатија за отворање на нови работни места , Агенцијата за вработување на Република Македонија на ден 04.08.2017 година , објавува :