Јавен повик за пројавување на интерес на општините и општините во Градот Скопје во Република Македонија за  изградба и проширување на  капацитетите за дневно згрижување и капацитети за давање на социјална услуга на корисници на социјална заштита 

Министерството за труд и социјална политика објавува jавен повик за пројавување интерес на општините и општините во Градот Скопје во Република Македонија за изградба, проширување, реконструкција и адаптација на капацитетите за дневно згрижување и капацитети за давање на социјална услуга на корисници на социјална заштита.

Право на учество на јавниот повик имаат сите општини и општините во Градот Скопје во Република Македонија кои се заинтересирани во 2018 година за изградба на капацитети за дневно згрижување и капацитети за давање на социјална услуга на корисници на социјална заштита, како и за проширување на постоечките капацитети, или реконструкција на објекти. 

Рокот за пројавување на интерес е заклучно сo 20 ноември 2017 година.

Општините кои ќе пројават интерес треба да достават пријава и пополнет образец за пријавување на интерес до Министерството за труд и социјална политика на ул. ,,Даме Груев”, бр. 14,  со назнака за: Сектор за социјална заштита.

Сите дополнителни прашања поврзани со овој јавен повик можете да ги доставите на следната електронска адреса:

Зихра Мемети: ZMemeti@mtsp.gov.mk

Софија Спасовска:  SSpasovska@mtsp.gov.mk