Министерката Шахпаска се сретна со претставници на синдикатите, приоритет на оваа Влада и Министерство е новиот Закон за работни односи

Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска на првиот работен ден од преземањето на оваа функција оствари средба со претставници на синдикатите во државата. 

На средбата се разговараше за досегашните политики и мерки кои се во надлежност на ова Министерство, а се однесуваат на унапредување на правата на работниците, почитување и заштита на истите.

Министерката Шахпаска на средбата посочи дека средби од ваков вид се мошне значајни, со оглед на тоа дека синдикатите како претставници на работниците ги застапуваат нивните потреби, барања, права и оттука потребата од социјален дијалог е и повеќе од нужна.

„Еден од Законите кои ќе го одбележат периодот на менаџирање со Министерството за труд и социјална политика ќе биде Законот за работни односи, како системски закон, кој последен пат е донесен 2005 година и иако до денеска има претрпено измени, покажа бројни слабости за проблемите со кои се соочуваат работниците“, истакна Шахпаска.

Таа посочи дека во социјалниот дијалог ќе бидат вклучени и работодавачите како партнери. 

„Во време во кое се соочуваме со корона кризата која има сериозен импакт и во економијата, а се соочуваат сите земји во светот без разлика колку моќни економии биле, приоритет на нашата Влада е зачувување на секое работно место, силна поддршка на компаниите како најпогодени од кризата”, истакна Шахпаска.

Двете страни се согласија на целосна соработката во периодот кој следува, низ дијалог, размена на идеи и решенија за предизвиците со кои се соочува оваа област. 

Ministrja Shahpaska u takua me përfaqësuesit e sindikatave, prioritet i Qeverisë dhe i Ministrisë është Ligji i ri për marrëdhënie pune 

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Jagoda Shahpaska, në ditën e parë të punës, që kur e mori funksionin, ka zhvilluar takim me përfaqësuesit e sindikatave në vend. 

Në këtë takim është biseduar për masat dhe politikat e deritanishme që janë në kompetencë të kësaj Ministrie, e që kanë të bëjnë me avancimin e të drejtave të punëtorëve, respektimin dhe mbrojtjen e tyre. 

Ministrja Shahpaska në këtë takim ka nënvizuar se takimet e këtij lloji janë shumë të rëndësishëm, duke pasur parasysh faktin që sindikatat si përfaqësues të punëtorëve i përfaqësojnë kërkesat, nevojat dhe të drejtat e tyre, prandaj nevoja për dialog social është e domosdoshme. 

“Një nga ligjet që do të shënojë periudhën e menaxhimit me Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale është Ligji për marrëdhënie pune, si ligj sistemor, që për herë të fundit është miratuar në vitin 2005 dhe, mbase deri më sot ka pësuar ndryshime, ka treguar shumë dobësi për problemet me të cilat ballafaqohen punëtorët”, theksoi Shahpaska. 

Ajo me këtë rast ka theksuar se në dialogun social do të përfshihen edhe punëdhënësit si partnerë. 

“Në kohën kur ballafaqohemi me krizën e koronës që ka impakt serioz edhe në ekonomi, ndërsa ballafaqohen të gjitha vendet e botës, pavarësisht sa kanë qenë të fuqishme ekonomikisht, prioritet i Qeverisë sonë është të ruajë çdo vend pune dhe t’i mbështesë fuqishëm kompanitë që janë të prekura nga kriza”, shtoi Shahpaska. 

Të dyja palët janë pajtuar për bashkëpunimi i plotë në periudhën në vijim, me dialog, shkëmbim idesh dhe zgjidhje të sfidave me të cilat ballafaqohet kjo sferë.​