МТСП: Декемвриската минимална плата ќе изнесува 14.500 денари

Законски утврдената минимална плата за декември во Република Северна Македонија ќе изнесува 14.500 денари и е зголемена за 2.000 денари, а споредено со 2017 за 5.500 денари. Истовремено државата ќе ги субвенционира придонесите од 600 до 6.000 денари, за сите компании од приватниот сектор коишто ќе ги зголемат платите за оваа сума на работниците независно дали се минимални или повисоки. Субвенциите ќе може да се користат во следните три години.

Собранието  вчера ги изгласа Законите за минимална плата и за субвенционирање на придонесите за раст на плата со што платите во државата продолжуваат да се зголемуваат.

Наш приоритет како Влада е да создадеме квалитетни работни места и да го вратиме достоинството на секој работник, а не да промовираме евтина работна сила. Не само што ја гаранитраме минималната плата со Закон, туку и континуирано ја покачуваме и ја изедначивме за сите сектори. Со изедначување на минималната плата во 2017 година за работниците во текстилната и кожарската индустрија постигнавме зголемување на просечната плата во производство на облека за 16%, а во текстилната индустрија за 24%, односно за 3.870 денари. Со зголемувањето на минималната плата, обезбедивме повисока плата за 90.000 граѓани. Во моментот минималната плата во државата изнесува 12.507 денари. 

MPPS: Paga minimale e dhjetorit do të arrijë 14.500 denarë

Paga minimale ligjore e përcaktuar për dhjetor në Republikën e Maqedonisë së Veriut do të arrijë 14.500 denarë dhe e njëjta është rritur për 2.000 denarë, kurse në krahasim me vitin 2017 ajo është rritur për 5.500 denarë. Njëkohësisht, shteti do t’i subvencionojë kontributet prej 600 deri 6.000 denarë për të gjitha kompanitë e sektorit privat që do t’i rrisin pagat për këtë shumë për punëtorët, pavarësisht nëse janë minimale apo më të larta. Subvencionet do të mund të shfrytëzohen në tre vitet e ardhshme. 

Kuvendi dje ka miratuar ligjet për pagën minimale dhe për subvencionimin e kontributeve për rritjen e pagës, me çka vazhdojnë të rritet pagat në shtet. 

Prioritet i ynë si Qeveri është të krijojmë vende pune cilësore dhe të kthejmë dinjitetin e secilit punëtor e jo të promovojmë fuqi punëtore të lirë. Jo vetëm që do të garantojmë pagën minimale me Ligj, por në kontinuitet jemi duke e rritur dhe barazuar në të gjitha sektorët. Me barazimin e pagës minimale në vitin 2017 për punëtorët në industrinë e tekstilit dhe përpunimit të lëkurës, arritëm rritje të pagës mesatare në prodhimin e veshmbathjes për 16%, kurse në industrinë e tekstilit për 24%, respektivisht për 3.870 denarë. Me rritjen e pagës minimale, kemi siguruar pagë më të lartë për 90.000 qytetarë. Aktualisht paga minimale në shtet arrin 12.507 denarë.  

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->