МТСП: Јавна расправа за предложениот Закон за социјална заштита, се очекува социјалната реформа пратениците да ја изгласаат до крајот на март

Јавна расправа за Предлог законот за социјална заштита денеска со почеток во 12 часот ќе се одржи во Собранието на Република Северна Македонија. На расправата покрај учествотото на министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и пратеници се очекува да дискутираат и претставници од граѓанските организации и експерти. Предложениот Закон за социјална заштита е една од трите законски регулативи од социјалната реформа со која се преобразува целото општество и начинот на кој државата се грижи за најранливите, но и се воведува праведна распределба на средствата.

Министерството за труд и социјална политика коешто ја подготви социјалната реформа очекува пратениците во најскоро време да ги донесат законите со кои се овозможуваат реформи во социјалната сфера, а треба да им овозможат поквалитетен живот на сите граѓани.

Според проценките на МТСП со социјалната реформа ќе бидат извлечени 400 илјади граѓани над линијата на сиромаштија, но и ќе се обезбедат еднакви шанси за секое дете.

MPPS: Debati publik për propozim-ligjin për mbrojtje sociale, pritet që deputetët reformën sociale ta votojnë deri në fund të marsit

Sot prej orës 12 do zhvillohet debati publik për propozim-ligjin për mbrojtje sociale në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në këtë debat përpos pjesëmarrjes së ministres së Punës dhe Politikës Sociale Milla Carovska pritet të diskutojnë edhe përfaqësues të organizatave civile dhe ekspertë. Propozim-ligji i mbrojtjes sociale është një nga tre rregullativat ligjore të reformës sociale me të cilin ndryshon mënyra se si shteti kujdeset për kategorinë më të ndjeshme, por edhe vendoset ndarja e drejtë e fondeve.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, e cila ka përgatitur reformën sociale, pret që në periudhë të afërt të miratohen ligjet me të cilat mundësohet reforma në sferën sociale dhe duhet t’u mundësojë jetë më cilësore për të gjithë qytetarët.  Sipas vlerësimeve të MPPS-së me reformën sociale do të shpëtojnë 400 mijë qytetarë që janë në prag të varfërisë, por edhe do të sigurohet shans i barabartë për secilin fëmijë.