МТСП: Месечен младински додаток по 3.000 денари за сите млади вработени во производна дејност

На 164-та Седница, Владата гo утврди Предлог-законот за младински додаток, предложен од Министерстовото за труд и социјална политика.

Со младинскиот додаток поттикнуваме вработување на младите лица во дејностите на производството по завршување на средното образование. На овој начин истовремено придонесуваме за подобрување на нивниот животен стандард и ги задоволуваме потребите на работодавачите со соодветно квалификувана работна сила. Младинскиот додаток ќе биде во висина од 3.000 денари месечно и ќе им се исплаќа на млади лица до 23 години со завршено најмалку средно образование.

Младински додаток може да користи младо лице кое ги исполнува следните услови :-е опфатено со задолжително социјално осигурување по основ на вработување кај работодавач или самовработување со претежна производствена  дејност;-е вработено во приватна агенција за вработување и е отстапено на работа кај работадавач со претежна производствена дејност или-е опфатено  во задолжително социјално осигурување како индвивидуален земјоделец.

Со воведувањето на младинскиот додаток Владата продолжува посветено да работи на подобрување на условите за живот на сите лица во Северна Македонија, вклучувајќи ги и младите лица. 

MPPS: Shtesë mujore rinore nga 3.000 denarë për të gjithë të rinjtë e punësuar në veprimtarinë  e prodhimit

Në seancën e 164, Qeveria e përcaktoi propozim-ligjin për shtesën rinore, i propozuar nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.

Me këtë shtesë rinore nxisim punësim të të rinjve në veprimtaritë e prodhimit, pas përfundimit të arsimit të mesëm. Në këtë mënyrë, në të njëjtën kohë, kontribuojmë në përmirësimin e standardit të tyre jetësor dhe i përmbushim nevojat e punëdhënësve me fuqi pune adekuate të kualifikuar. Shtesa rinore do të jetë 3.000 denarë në muaj dhe do t’u paguhet të rinjve deri në 23 vjet, me minimum arsim të mesëm të kryer. 

Shtesë rinore mund të shfrytëzojë një i ri i cili i plotëson këto kushte:- është përfshirë në sigurimin e obliguar social në bazë të punësimit tek punëdhënësi apo vetëpunësim me veprimtari prodhuese kryesisht;- është punësuar në agjenci private për punësim dhe ka kaluar me punë tek punëdhënësi që merret kryesisht me veprimtari prodhuese; ose- është përfshirë në sigurimin e obliguar social si bujk individual.

Me vendosjen e shtesës rinore Qeveria vazhdon me përkushtim të punojë në përmirësimin e kushteve për jetë për të gjithë personat në Maqedoninë e Veriut, duke përfshirë edhe të rinjtë.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->