Огласи за ангажирање на консултанти и консултантски компании

 • Министерството за труд и социјална политика во рамките на УПН проектот објави огласи-Барања за изразување на интерес за ангажирање на:

 • Консултантска компанија за проценка на потребите за згрижување и услуги за ран детски развој во Македонија

 • Консултантска компанија за спроведување на изведбена ревизија на Програмата за условен паричен надоместок за средно образование  и на Програмата за условен паричен надоместок за субвенционирано вработување

 • Консултантска компанија за спроведување на оперативна ревизија на Програмата за условен паричен надоместок за средно образование  и на Програмата за условен паричен надоместок за субвенционирано вработување

 • Консултантска компанија за спроведување на изведбена ревизија на пензиските домови во Македонија

 • Консултант за проценка на трошоци на предлозите за реформа на системот за социјална заштита ”

 • Информатичар во Одделението за анализа, евалуација и следење во рамките на Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија

 • Правник во Одделението за анализа, евалуација и следење во рамките на Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија

 • Актуар во Одделението за анализа, евалуација и следење во рамките на Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија

 • Консултант за социјална заштита во Одделението за анализа, евалуација и следење во рамките на Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија

 • Аналитичар во Одделението за анализа, евалуација и следење во рамките на Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија

Подетални информаци на следниов линк.