Општина Шуто Оризари ќе добие нова градинка

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и постојаниот претставник за развој на Обединети нации Луиза Винтон ја посетија опожарената градинка во Општина Шуто Оризари “8 Април” при што најавија дека за 18 месеци општината ќе добие нова градинка. 

Финансиските средства за клучните инфраструктурни интервенции во висина од 700.000 долари се целосно обезбедни од Министеството за надворешни работи на Норвешка. Проектот ќе биде реализиран од Програмата за развој на ОН (УНДП) присутна во земјата.

“За 18 месеци оваа градинка која што предходно беше опожарена ќе биде целосно реконструирана и 140 деца коишто предходно беа опфатени повторно ќе се вратат во соодветни услови да се развиваат и да престојуваат во текот од денот да го добиваат соодветното предучилишно образование. Дополнително со реконструкцијата е предвиден и простор за опфат на деца во јасли  или за дечиња од 9 месеци до 24 месеци,  со тоа што и дневниот центар за деца на улица кој што предходно постоеше во предходната градинка исто така ќе биде оспособен со посебен влез и ќе може да биде користен од страна на децата кои што во моментот се во даден ризик или се деца на улица. Јас би сакала во име на Владата во име на Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија да изразам благодарност до Кралството Норвешка и до УНДП во Македонија кои што навистина целосно ќе го спроведат  овој проект и финансиски ќе го подджат поради тоа што најважно ни е децата да бидат заштитени и да немаме деца коишто ни се надвор од предучилишно образование. Ние како Влада се обврзавме за тоа и со сите чекори ќе покажеме дека ќе се грижиме децата да го добијат соодветното образование и соодветната заштита“, изјави министерката за труд и социјална политика Мила Царовска.

Постојаниот претставник на УНДП во земјава, Луиза Винтон рече дека старата опожарена градинка ќе добие сосем нов лик.

„Како и кај многу други катастрофи, несреќата во Шуто Оризари претставува можност „повторно да се изгради подобро“. Идејниот проектот подразбира обнова на објектот и обезбедување побезбедна и потопла средина соодветна за сите деца, вклучително и децата со попреченост. Сето ова ќе има и позитивен импакт на квалитетот на живот во општината, а посебно врз семејствата на кои што ќе им се отворат нови можности за вклучување на пазарот на трудот.“ – потенцираше постојаниот претставник на УНДП во земјава, Луиза Винтон.

Старата опожарена градинка,  единствена од таков тип во општината, на простор од 1500 м2, ќе добие нов лик според сите светски стандарди за згрижување на деца од предучилишна возраст. Новиот објект директно ќе помогне на повеќе од 200 семејства, претежно од ромска националност, чии што деца од 2 до 5 години се вклучени на предшколскиот систем.

Истовремено, новиот простор подразбира и зголемување на капацитетот за згрижување на уште 50 деца што ќе значи и зголемена инклузија на децата – Роми од предшколска возраст. Исто така, планирано е отворање и на јасли групи кои досега не постоеја во општината.

Според сите светски стандарди и практики за ваков тип на јавни објекти, просторот ќе биде и целосно прилагоден за нега и згрижување и на деца со попречености кои ќе имаат можност непречено да ја следат наставата во објектот. Изградбата ќе ги следи и препораките за обезбедување на енергетска ефикасност и лесно одржување на просторот

Komuna Shuto Orizare  me kopsht të ri

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska dhe përfaqësuesja e përhershme e Kombeve të Bashkuara për Zhvillimin Louiza Vinton e kanë vizituar kopshtin e djegur në Shuto Orizare "8 Prilli”, ku njoftuan se për 18 muaj komuna do të bëhet kopsht të ri.

Mjetet financiare për ndërhyrjet kryesore të infrastrukturës, që arrijnë shumën prej 700,000 dollarë, janë siguruar plotësisht nga Ministria e Punëve të Jashtme e Norvegjisë. Projekti do të zbatohet nga Programi për Zhvillim i OKB-së (UNDP), që është i pranishëm në vend.

“Për 18 muaj, ky kopshtit që u dogj më parë, do të ri-konstruktohet tërësisht dhe 140 fëmijë të cilët më parë ishin të përfshirë, përsëri do të kthehen në kushte adekuate që të zhvillohen dhe të qëndrojnë gjatë ditës për të fituar arsimin e duhur parashkollor. Përveç kësaj, si formë shtesë e ri- konstruktimit është paraparë edhe hapësirë për përfshirjen e fëmijëve të moshës prej 9 deri në 24 muaj, me atë që edhe Qendra e kujdesit ditor për fëmijët e rrugës që ka ekzistuar në çerdhen e mëparshme, gjithashtu do të jetë e pajisur me një hyrje të veçantë dhe ajo mund të shfrytëzohet nga fëmijët të cilët aktualisht janë në rrezik apo janë fëmijë të rrugëve. Unë do të doja që në emër të Qeverisë, në emër të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale të Republikës së Maqedonisë të shpreh mirënjohjen time për Mbretërinë e Norvegjisë dhe UNDP-në në Maqedoni, të cilët vërtetë do ta zbatojnë plotësisht këtë projekt dhe financiarisht do ta përkrahin, sepse më e rëndësishme për ne është fëmijët të jenë të mbrojtur dhe të mos kemi fëmijë që janë jashtë procesit parashkollor. Ne si Qeveri jemi të përkushtuar për këtë dhe me të gjithë hapat do të tregojmë se do të kujdesemi që fëmijët marrin arsimin dhe mbrojtjen e duhur”, deklaroi Milla Carovska, Ministre e Punës dhe Politikës Sociale.

Përfaqësuesja e përhershme e UNDP në vend, Luiza Vinton, theksoi se kopshti i vjetur i djegur do të marrë pamje krejtësisht të re.

"Ashtu sikurse në shumë katastrofa tjera, fatkeqësia në Shuto Orizare paraqet një mundësi që “sërish të ndërtohet më mirë”. Projekti ideor nënkupton ripërtëritjen e objektit dhe sigurimin e një mjedisi më të ngrohtë, më të përshtatshëm për të gjithë fëmijët, përfshirë këtu edhe fëmijët me aftësi të kufizuara. E gjithë kjo do të ketë një ndikim pozitiv në cilësinë e jetës në komunë, dhe sidomos mbi familjet të cilëve do t’u  hapet mundësi të reja për përfshirjen në tregun e punës”, potencoi Luiza Vinton, përfaqësuese e përhershme e UNDP-së në vend.

Kopshti i vjetër i djegur, i vetmi i këtij tipi në komunë, në hapësirë prej 1500m2, do të marrë pamje të re sipas të gjitha standardeve botërore për përkujdesjen e fëmijëve të moshës parashkollore. Objekti i ri drejtpërdrejt do t’u vije në ndihmë më shumë se 200 familjeve, kryesisht të pakicës rome, fëmijët e të cilave, të moshës 2-5 vjet, janë të përfshirë në sistemin parashkollor.

Njëkohësisht, hapësira e re nënkupton edhe rritjen e kapacitetit për përkujdesjen edhe të 50 fëmijëve që do të thotë edhe rritje e përfshirjes së fëmijëve romë të moshës parashkollore.

Sipas të gjitha standardeve dhe praktikave botërore për këtë tip të objekteve publike hapësira do të përshtatet tërësisht edhe për përkujdesjen e fëmijëve me pengesa të cilët do të kenë mundësi që pa ndërprerë ta ndjekin mësimin në objekt. Ndërtimi do t’i ndjekë edhe rekomandimet për sigurimin e efikasitetit energjetik dhe mirëmbajtjen e lehtë të hapësirës.