Регионална иницијатива за подобрување на можностите за вработвање на младите лица 

Заменик министерот за труд и социјална политика Ѓонул Бајрактар учествуваше на конференцијата за запознавање и промоција на регионалниот проект „Зајакнување на млади преку нови можности, кој ќе се спроведува во Северна Македонија, Србија, Косово, Албанија и Босна и Херцеговина кој го спроведува СОС Детско село во соработка со Херман Гмајнер Фонд Германија. 

Во проектот ќе бидат  вклучени 1.600 млади во социјален ризик на возраст од 16 до 35 години кои се социјално исклучени, со низок приход и немаат можност самостојно да го подобрат  економскиот статус. Целта на проектот е зајакнување на младите што ќе резултира со подобрени можности за вработување и нивно активно учество на пазарот на труд.

Младите лица се соочуваат со низа проблеми за влез на пазарот на трудот како што се: несоодветност на стекнати знаења и вештини во формалниот образовен процес со реалните потреби на пазарот на трудот, просечниот период за премин на младите лица од училиште на работа (2,5 години), како и недоволниот и квалитетен број на понудени слободни работни места. Тука е и проблемот на млади кои не се во евиденција на вработени, не се во образовен процес, ниту се во процес на обуки во државата. Од вкупниот број на евидентирани млади во Агенцијата за вработување, 4311 се со средно гимназиско образование, 8722 млади лица се со непотполно средно или завршено средно образование, додека 3539 млади евидентирани невработени лица се без образование или со основно образование. 

Токму затоа заменикот министер Бајрактар го поздрави овој проект и порача: „Имате амбициозна цел, да ги подобрите практиките за вработување и активно учество на пазарот на трудот на 1.600 ранливи млади, од кои 300 млади лица од нашата држава, но и зајакнување на капацитетите на граѓанските организации и Центрите за вработување кои треба да ги обезбедат услугите до оваа целна група. Успешното спроведување на оваа активност, на крајот се надеваме дека ќе вроди со препораки за промена на некои политики, кои ќе придонесат кон поголема вработливост на младиот човек,  што ќе значи и запирање на одливот на младите мозоци од Република Северна Македонија и земјите на балканскиот регион”.

Оваа регионална иницијатива ќе придонесе кон реализирање на низа глобални цели за одржлив развој, како што се намалување на невработеноста и сиромаштијата, квалитетно образование и вработливост и економски развој.

 

Iniciativë rajonale për përmirësimin e mundësive për punësim të të rinjve

Zëvendësministri i Punës dhe Politikës Sociale, Gjonul Bajraktar, mori pjesë në konferencën  për njohjen dhe promovimin e projektit rajonal “Përforcimi i të rinjve përmes mundësive të reja”, që do të zbatohet në Maqedoninë e Veriut, Serbi, Kosovë, Shqipëri dhe Bosnjë e Hercegovinë, të cilin e zbaton SOS fshati i fëmijëve në bashkëpunim me Fondin gjerman Herman Gmajner.

Në projekt do të përfshihen 1.600 të rinj në rrezik social të moshës prej 16-35 vjet të cilët janë të përjashtuar nga aspekti social, me të hyra të ulëta dhe nuk kanë mundësi që në mënyrë të pavarur të përmirësojnë statusin e tyre ekonomik. Qëllimi i projektit është përforcimi i të rinjve që do të rezultojë me mundësi të përmirësuara për punësim dhe pjesëmarrje e tyre aktive në tregun e punës. 

Të rinjtë ballafaqohen me një sërë problemesh për të hyrë në tregun e punës, si: jo përshtatshmëria e njohurive dhe shkathtësive të përvetësuara në procesin formal arsimor me nevojat reale të tregut të punës, periudha mesatare për kalimin e të rinjve nga shkolla në punë (2.5 vjet), si dhe numri i pamjaftueshëm dhe cilësor i vendeve të lira të ofruara të punës. Këtu është problemi i të rinjve të cilët nuk janë në evidencën e të punësuarve, nuk janë në procesin arsimor e as në procesin e trajnimeve në shtet. Nga numri i përgjithshëm i të rinjve të evidentuar në Agjencinë e Punësimit, 4311 janë me arsim të mesëm të gjimnazit, 8722 të rinj me arsim të mesëm të papërfunduar ose të përfunduar, derisa 3539 të rinj të evidentuar si persona të papunë janë pa arsimim ose me arsim fillor.

Pikërisht për këtë zëvendësministri Bajraktar e përshëndeti projektin dhe porositi: “Keni qëllim ambicioz për t’i përmirësuar praktikat për punësim dhe pjesëmarrje aktive në tregun e punës për 1600 të rinj me status të rrezikuar social, prej të cilëve 300 persona nga shteti ynë, por edhe përforcimin e kapaciteteve të organizatave civile dhe Qendrat e Punësimit që do të duhet të sigurojnë kushte për këtë grup të synuar. Zbatimi i suksesshëm i këtij aktiviteti, në fund, besoj se do të sjellë edhe në ndryshimin e disa politikave që do të kontribuojnë në punësim më të madh të një të rinjve, që do të nënkuptojë edhe ndalimin e ikjes së të rinjve nga Republika e Maqedonisë së Veriut dhe vendet e rajonit ballkanik”. 

Kjo iniciativë rajonale do të kontribuojë në realizimin e një sërë qëllimesh globale për zhvillim të qëndrueshëm, siç janë: ulja e papunësisë dhe varfëria, arsimi cilësor dhe punësimi dhe zhvillimi ekonomik. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->