Регионална средба за Пекингшка декларација, голем напредок за родовата еднаквост во Северна Македонија

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска денеска присуствуваше на отворањето на регионалниот состанок за следење на напредокот на Пекингшката декларација и Платформа за акција за родова еднаквост (Пекинг +25), што се одржува во Скопје. 

“Во овие три години како Влада направивме максимални напори родовото прашање да биде составен дел на сите политики. Она што е важно дека како држава успеавме да ја ратификуваме Истанбулската конвенција. Но, не застанавме тука. Нејзината имплементацијата е висок приоритет. МТСП работи на воспоставување на услуги за заштита од насилство заедно со граѓанските организации и истите ги развиваме на локално ниво”, истакна Царовска.

Во 2019 година донесени се нови закони за спречување и заштита од дискриминација и за прекинување на бременоста. Обезбедена е вонституционална заштита преку усвојување на нов сервисен центар за лица кои се жртви на трговија со луѓе и жртви на сексуално насилство. 

Со донесувањето на Законот за минимална плата во 2017 година, за прв пат, минималната плата беше изедначена за работниците во индустријата за текстил, кожа и чевли, во кои најголем процент на вработени се жените.

Од усвојувањето на Пекингшката декларација и платформа за акција, Република Северна Македонија постигна значителен напредок во развојот и имплементацијата на агендата за родова еднаквост. За 2020 година планирана е измена на Законот за еднакви можности на жените и мажите како и воспоставување на тренинг центарот за родова еднкавост. 

На денешната консултативна средба учествуваат владини претставници одговорни за спроведување на јавните политики за родова еднаквости зајакнување на жените, граѓански организации, претставници од академската сфера и експерти од Западен Балкан и Турција.

 

Takim rajonal për Deklaratën e Pekinit, përparim i madh për barazinë gjinore në Maqedoninë e Veriut

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, sot mori pjesë në hapjen e takimit rajonal për ndjekjen e përparimit të Deklaratës së Pekinit dhe Platformës për aksion për barazi gjinore (Pekin +25), që mbahet në Shkup.

“Gjatë këtyre tri viteve si Qeveri kemi bërë përpjekje maksimale për çështjen gjinore që të jetë pjesë e të gjitha politikave. Ajo që është me rëndësi se si shtet ia arritëm ta ratifikojmë Deklaratën e Stambollit. Por, ne nuk ndalemi këtu. Implementimi i saj është prioritet i lartë. MPPS-ja punon në vendosjen e shërbimeve për mbrojtje nga dhuna së bashku me organizatat civile dhe këto shërbime jemi duke i zhvilluar në nivel lokal”, deklaroi Carovska. 

Në vitin 2019 janë miratuar ligje të reja për parandalimin dhe  mbrojtjen nga diskriminimi dhe për ndërprerjen e shtatzënisë. Është siguruar mbrojte jashtë-institucionale duke miratuar qendrën e re të servisit për personat që janë viktima të tregtisë me njerëz dhe viktima të dhunës seksuale.  

Me miratimin e Ligjit për pagën minimale në vitin 2017, për herë të parë, paga minimale u nivelizua për punonjësit në industrinë e tekstilit – në të cilën industri përqindja më e madhe e të punësuarve janë gratë.

Me miratimin e Deklaratës së Pekinit dhe Platformës për aksion Republika e Maqedonisë së Veriut arriti përparim të madh në zhvillimin dhe implementimin e agjendës për barazi gjinore. Në vitin 2020 është planifikuar edhe ndryshimi i Ligjit për mundësi të barabarta të grave dhe burrave si dhe vendosja e qendrës së trajnimit për barazi gjinore.    

Në takimin e sotëm konsultativ marrin pjesë përfaqësues qeveritar përgjegjës për zbatimin e politikave publike për barazi gjinore dhe përforcim të grave, organizata civile, përfaqësues të komunitetit akademik dhe ekspertë nga Ballkani Perëndimor dhe Turqia.  

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->