Стартуваше субвенционирањето за раст на плати, компаниите ќе аплицираат во УЈП само со образецот за пресметка на плата

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска денеска на прес конференција го презентираа новиот Закон за субвенционирање на придонеси за раст на плати којшто стартуваше од неодамна. Министерката Царовска ги повика компаниите да ја искористат оваа мерка за којашто рече дека директно ги поттикнува и подржува работодавачите да ги зголемат платите на работниците.

“Зголемувањето на платите директно ќе влијае на подобрување на економскиот стандард на вработените и поттикнување на економскиот раст и развој. Ваквото законско решение е на барање и е подготвено во соработка со бизнис секторот, пред се со работодавачите од трудоинтензивните дејности и истото предвидува субвенционирање на придонесите од страна на државата за плати зголемени од 600 до 6000 денари” рече министерката Царовска.

За оваа намена во Буџетот за 2020 година се обезбедени 2,4 милијарди денари и овие средства ќе се уплаќаат како придонеси во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, Фондот за здравствено осигурување и во Агенцијата за вработување.

Директорката Лукаревска истакна дека Управата за јавни приходи и Министерството за труд и социјална политика водеа сметка работодавачите на наједноставен начин да можат да го искористат ова право, при што законските одредби и софтверското решение овозможуваат користење на субвенционирањето со самото поднесување на МПИН пресметката до Управата за јавни приходи.

“Барањето за субвенционирање на придонеси работодавачите го поднесуваат преку месечната пресметка за интегрирана наплата (образец МПИН), со внесување на ознака за лицето за кое побаруваат субвенционирање на придонесите по основ на зголемување на плата. Со внесување на шифрата, Управата за јавни приходи за конкретното лице (осигуреник) и за работодавачот, ја проверува исполнетоста на законските услови и во Декларацијата за прием дава известување до работодавачот”, рече Лукаревска.

Законот за субвенционирање на придонеси за раст на плати ќе се спроведува во следните три години и субвенциите може да се користат независно од висината на платата.

Startoi subvencionimi i rritjes së pagave, kompanitë do të mund të aplikojnë në DHP vetëm me formularin për përllogaritjen e pagës

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska dhe drejtoresha e Drejtorisë së të Hyrave Publike, Sanja Llukarevska, sot në konferencë shtypi e prezantuan Ligjin e ri për subvencionimin e kontributeve për rritjen e pagave, që startoi kohë më parë. Ministrja Carovska u bëri thirrje kompanive që ta shfrytëzojnë këtë masë për të cilën, siç tha, drejtpërdrejt i nxitë dhe i mbështetë punëdhënësit që t’i rrisin pagat e punëtorëve. 

“Rritja e pagave drejtpërdrejt do të ndikojë në përmirësimin e standardit ekonomik të të punësuarve dhe në nxitjen e rritjes dhe zhvillimit ekonomik. Një zgjidhje e këtillë ligjore është me kërkesë dhe në bashkëpunim me sektorin e biznesit, para së gjithash me punëdhënësit e veprimtarive intensive të punës dhe e njëjta parashikon subvencionimin e kontributeve nga ana e shtetit për paga të rritura prej 600 deri 6.000 denarë”, theksoi ministrja Carovska.

Për këtë qëllim në Buxhetin e vitit 2020 janë siguruar 2.4 miliardë denarë dhe këto mjete do të paguhen si kontribute në Fondin e Sigurimit Pensional dhe Invalidor, Fondin e Sigurimit Shëndetësor dhe në Agjencinë e Punësimit. 

Drejtoresha Llukarevska theksoi se Drejtoria për të Hyrat Publike dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale kanë pasur në konsideratë që punëdhënësit në mënyrë më të thjeshtë të mund të shfrytëzojnë këtë të drejtë, ku dispozitat ligjore dhe zgjidhja softuerike mundësojnë shfrytëzimin e subvencionimit me vetë parashtrimin e përllogaritjes PMPI në Drejtorinë e të Hyrave Publike. 

“Kërkesën për subvencionimin e kontributeve punëdhënësit e parashtrojnë përmes përllogaritjes mujore për pagesë të integruar (formulari PMPI) duke nënvizuar personin për të cilin kërkohet subvencionim i kontributeve në bazë të rritjes së rrogës. Me vendosjen e shifrës, Drejtoria e të Hyrave Publike për personin konkret (të siguruarin) dhe për punëdhënësin, e kontrollon përmbushjen e kushteve ligjore dhe në Deklaratën dorëzon informacion deri tek punëdhënësi”, theksoi Llukarevska.

Ligji për subvencionimin e kontributeve për rritjen e pagave që do të realizohet në tre vitet e ardhshme dhe subvencionet mund të shfrytëzohen pavarësisht lartësisë së pagës.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->