Партиципација 

Во зависност од материјалната состојба на семејството се обезбедува партиципација во трошоците за згрижување и воспитание и одмор и рекреација на деца во јавна установа за деца. Партиципацијата се обезбедува во цената на услугата по дете што ја плаќа родителот. 

Партиципацијата e ослободување на дел од  цената што паѓа на товар на родителот во трошоците за згрижување, воспитание, одмор и рекреација на децата во јавните установи за деца. 

1. Правото на партиципација се остварува за дете на кое материјалната состојба на семејството е нарушена  поради  претрпена природна непогода (пожар, поплава, земјотрес и друго).

Висината на партиципацијата се утврдува за секој случај наведен и не може да  изнесува помалку од 30%  но не повеќе од 100% од цената што паѓа на товар на родителот по дете, за трошоците за згрижување, воспитание, одмор и рекреација на децата во јавните установи за деца. Висината на партиципацијата се утврдува  во зависност од настанатата состојба.

Барањето за остварување на правото на  партиципација во трошоците за згрижување на дете во јавна установа за деца се поднесува  до јавната установа во која детето  престојува, односно во која детето е згрижено. 
Подносителот на барање – родител/старател за остварување на правото на партиципација во овој случај  приложува:

- лична карта на подносителот на барањето  на увид,

- препис од извод на матична книга на родени на детето;

- потврда од Центарот за социјална работа дека настапиле случаите на претрпена природна непогода (пожар, поплава, земјотрес и друго)  поради кои е нарушена материјалната состојба на семејството.

Од страна на јавната установа за деца –детската градинка, најдоцна 30 дена од денот на поднесување на барањето со потребната документација, се донесува решение за остварување на  право на  партиципација. 

Правото на партиципација се остварува од првиот ден на наредниот месец  по поднесување на барањето.

Правото на партиципација во горенаведените случаи за дете кое е згрижено во јавна установа за деца не може да се остварува подолго од шест месеци.

По престанување на условите, поради кои е остварено правото, од страна на Центарот за социјална работа се известува јавната установа за деца  дека престанале причините за остварување на правото.Правото на партиципација престанува наредниот месец од месецот во кој престанале причините, а по санирање на последиците од  претрпена природна непогода (поради која е остварено), правото може да престане и пред истекот на утврдениот период.

2. Правото на партиципација во јавна установа за деца - детска градинка се остварува за дете од семејство на  самохран родител (aко еден од родителите е починат или не е познат или му е одземено родителското право или ако од други причини едниот родител е спречен да го врши родителското право), со плата и други месечни приходи во износ до минималната  плата  утврдена со  закон.

Барањето за остварување на правото на  партиципација во трошоците за згрижување на дете во јавна установа за деца се поднесува  до јавната установа во која детето е згрижено (со назнака за Комисија за прием на деца). Подносителот на барање – родител за остварување на правото на партиципација во овој случај приложува:   

- лична карта на подносителот на барањето на увид,

- фотокопија од извод на матична книга на родени на детето (оригиналот се доставува на увид),

- фотокопија од извод на матична книга на родени на родителот подносител на барање не постар од шест месеци

- за разведен брак /вдовец-вдовица (оригиналот се доставува на увид), 

- доказ дека едниот родител е починат, фотокопија од извод на матична книга на умрени (оригиналот се доставува на увид)- за вдовец-вдовица, 

- доказ од надлежен суд дека на другиот родител му е одземено родителското право,

- доказ за исплатена нето плата на родителот во последните три месеци пред поднесување на барањето-од работодавецот, 

- за родител корисник на пензија, доказ за пензија (решение од Фондот на пензиското  и инвалидското осигурување на Македонија),

- за родител корисник на  паричен надоместок за невработени лица (доказ од Агенција за вработување на Република Македонија),

- за родител корисник на постојана парична помош (решение од надлежниот центар за социјални работи),

-за родител корисник на социјална парична помош (решение од надлежниот центар за социјални работи),

- за родител корисник на стипендија (доказ за примена стипендија во последните три месеци пред поднесување на барањето),

-за родител корисник на алиментација (доказ за примена алиментација во последните три месеци пред поднесување на барањето)

- доказ за остварени приходи  на родителот во претходната година  од Управата за јавни приходи.

Подносителот на барањето-родителот во зависност од статусот, приложува соодветна документација.

Од страна на јавната установа за деца –детската градинка, најдоцна 30 дена од денот на поднесување на барањето со потребната документација, се донесува решение за остварување на  право на  партиципација.

Правото на партиципација се остварува од првиот ден на наредниот месец  по поднесување на барањето. 

Висината на партиципацијата за дете кое е згрижено во јавна установа за деца, се утврдува само за вкупниот број на денови на детето поминати во установата, согласно евиденцијата од книгата за присуство на деца и изнесува 100% од цената на услугата по дете што ја плаќа родителот. За остварување на правото на партиципација е надлежна да решава комисијата за прием на деца, именувана од директорот на јавната детска градинка согласно Законот. 

Правото на партиципација за дете кое е згрижено во јавна установа за деца, се остварува се додека се исполнети условите врз основа на кои е остварено наведеното право, за што родителот најдоцна 15 дена пред истекот на периодот од шест месеци треба да  достави ново барање за продолжување на правото  со горенаведената соодветна документација.

Ако настане промена во условите кои биле основ за  остварување на ова право родителот треба писмено најдоцна 15 дена од денот на настанување на промената да ја извести јавната установа за деца-детска градинка, а правото ќе престане од денот на настанување на промената.