Права на цивилните инвалиди од војната

Цивилните инвалиди од војната можат да ги остварат своите права и тоа:

  • цивилна инвалиднина,
  • додаток за нега и помош од друго лице,
  • здравствена заштита,
  • професионална рехабилитација
  • ортопедски помагала.