Social Services Improvement Project -SSIP

Проект за подобрување на социјалните услуги

Почитувани, на следниот линк можете да доставуваате прашања, коментари, сугестии и /или жалби во врска со Проектот за подобрување на социјалните услуги, на кои Министерството за труд и социјална политика ќе обезбеди повратна информација на Вашите барања (прашања, предлози, коментари, сугестии и жалби).


Линк кон модулот за прашања и сугестии: http://ssip.mtsp.gov.mk

Јавни повици/Огласи/Notices 

Барање за изразување на интерес за Ревизија на основни  проекти за изградба на градинки во општините: Арачиново, Битола, Липково и Валандово и за ревизија на основни проекти за доградба и надградба на градинки во општините: Гостивар, Карпош и Пробиштип

(реф.бр. MK/SSIP # 2.1.2.3)

Preparation of audit reports on main project designs for building of new kindergartens in the municipalities: Arachinovo, Bitola, Lipkovo and Valandovo and for upgrades and extensions of kindergartens in the municipalities: Gostivar, Karposh and Probishtip

 

 

Jавен повик до општините и општините во Градот Скопје во Република Северна Македонија да изразат интерес да аплицираат за грант за развој на социјални услуги

Формулар за изразување на интерес  за аплицирање за грант за развој на социјални услуги

 

 

Повик за понуди за изградба на детска градинка  во општина Кавадарци, Реф.бр. MK/SSIP # 2.1.1

 

 

Повик за јавна расправа со цел информирање на граѓаните и засегнатите страни  за активностите  за изградба на нова градинка   во Општина Неготино во рамки на Проектот за подобрување на социјални услуги 

-  Дневен ред

-  Првична ограничена оцена на влијание врз животна средина и социјални аспекти "Категорија Б+" ПРОЕКТ-    Изградба на нова градинка- Општина Неготино

-  Initial Limited Environmental аnd Social Impact Assessment Project " Category B +" -Construction of new kindergarten in the Municipality of Negotino

 

 

Повик за јавна расправа со цел информирање на граѓаните и засегнатите страни  за активностите  за изградба на нова градинка  во Општина Кисела Вода во рамки на Проектот за подобрување на социјални услуги 

-  Дневен ред

- Првична ограничена оцена на влијание врз животна средина и социјални аспекти "Категорија Б+" ПРОЕКТ-    Изградба на нова градинка- Кисела Вода

- Initial Limited Environmental аnd Social Impact Assessment Project " Category B +" -Construction of new kindergarten in the Municipality of Kisela Voda

 

 

Повик за јавна расправа со цел информирање на граѓаните и засегнатите страни  за активностите  за изградба на нова градинка  во Општина Кочани во рамки на Проектот за подобрување на социјални услуги 

- Дневен ред

- Првична ограничена оцена на влијание врз животна средина и социјални аспекти "Категорија Б+" ПРОЕКТ-    Изградба на нова градинка- Општина Кочани

- Initial Limited Environmental аnd Social Impact Assessment Project " Category B +" -Construction of new kindergarten in the Municipality of Kocani


 

Подготовка на основни  проекти за доградба и надградба на градинки во општините: Гостивар, Карпош и Пробиштип


Оглас реф.бр.MK/SSIP # 2.1.2.2
Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 2.1.2.2

26.07.2019

Барање за изразување на интерес за ПОДГОТОВКА НА ОСНОВНИ  ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ГРАДИНКИ ВО ОПШТИНИТЕ: АРАЧИНОВО, БИТОЛА, ЛИПКОВО И ВАЛАНДОВО

Оглас реф бр. MK/SSIP # 2.1.2.1

Проектни задачи-реф бр. MK/SSIP # 2.1.2.1

 


 

Дизајн и имплементација на јавна кампања и за поддршка во спроведување на теренски активности вклучувајќи и активности за вклучување на граѓани/Design and Implementation of Public Awareness Campaign and Support in conducting Project Outreach Activities including Citizen Engagement activities

Оглас реф.бр. MK/SSIP # 3.2.5

RoEI ref.no. MK/SSIP # 3.2.5

Проектни задачи/TOR -MK/SSIP # 3.2.5

 


 

Компанија за проценка за потребите од социјални услуги  

Оглас реф бр. MK/SSIP # 1.2.13

Проектни задачи -MK/SSIP # 1.2.13

 


 

Компанија за поддршка во спроведување на теренски активности вклучувајќи и активности за вклучување на граѓани Завршено

Оглас реф бр. MK/SSIP #3.2.7

Проектни задачи -MK/SSIP # 3.2.7

 


 

Комапанија за  психо-социјална поддршка на корисниците на Гарантирана минимална помош  наменета да го поттикне и помогне процесот на вклучување на овие лица на пазарот на трудот Завршено

Оглас реф бр. MK/SSIP #1.1.4

Проектни задачи -MK/SSIP # 1.1.4

 


 

Консултант за подготовка на методологија за пресметка на цени за воспоставување и давање на социјални услуги Завршено

Оглас реф бр. MK/SSIP # 1.2.12

Проектни задачи -MK/SSIP # 1.2.12

 

Компанија за проценка за потребите од социјални услуги Завршено

Оглас реф бр. MK/SSIP # 1.2.3

Проектни задачи -MK/SSIP # 1.2.3

 

Дизајнер за ентериери Завршено

Оглас реф бр. MK/SSIP # 3.1.22

Проектни задачи -MK/SSIP # 3.1.22

 

Локален консултант за поддршка на меѓународниот консултант за изработка на нормативи и стандарди за воспоставување и давање на социјални услуги Завршено

Оглас реф бр. MK/SSIP #1.2.10 

Проектни задачи -MK/SSIP # 1.2.10

 

International consultant for Norms and Standards for Establishing and Providing Social Services Завршено

RoEI-ref.no. MK-MLSP-94594-CS-INDV-129 

TOR -ref.no. MK-MLSP-94594-CS-INDV-129

 

Јавен повик до општините и општините во Градот Скопје во Република Македонија за апилицирање за грант за креирање на дополнителни места во предучилишните установи преку изградба на нови градинки и преку доградби и адаптации на постојни објекти Завршено

ЈАВЕН ПОВИК

Формулар за аплицирање 

 

International Consultant in Social Infrastructure and Preschool Design Завршено

RoEI-ref no.  MK-MLSP-76981-CS-INDV-228

TOR-ref no.  MK-MLSP-76981-CS-INDV-228

 

Social Safety Nets Assessment Завршено

RoEI-ref.no. MK-MLSP-94593-CS-INDV-113

TOR -ref.no. MK-MLSP-94593-CS-INDV-113

 

Информатичар Завршено

Оглас реф бр. MK/SSIP # 3.1.16

Проектни задачи -MK/SSIP # 3.1.16

 

Координатор за развој на социјални услуги Завршено

Оглас реф бр. MK/SSIP # 3.1.4

Проектни задачи -MK/SSIP # 3.1.4

TOR -ref.no. MK/SSIP # 3.1.4

 

 

Барање за изразување на интерес за позиција  “Експерт за животна средина и социјални прашања ” (реф.бр. MK/SSIP # 3.1.20) - Завршено

Оглас 3.1.20

TOR 3.1.20

Барање за изразување на интерес за позиција  “Бизнис аналитичар ” (реф.бр. MK/SSIP # 3.1.23) - Завршено

Оглас 3.1.23

TOR 3.1.23

Барање за изразување на интерес за позиција  “Информатичар во Одделението за анализа, евалуација и следење во рамките на Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија ” (реф.бр. MK/SSIP # 1.3.6) - Завршено

Оглас 1.3.6

TOR 1.3.6


Известувања за доделување на договор/Contract award notices

Известувања за доделување на договор/Contract award notice реф.бр. MK/SSIP # 1.2.13

Главни документи на проектот/Main project documents

 

Контакт лица:  


Проектен менаџер  

Елизабета Куновска
Телeфон : ++ 389 76 456-124
Е-пошта: EKunovska@mtsp.gov.mk    

Менаџер за набавки  

Сања Андовска
Телeфон : ++ 389 75 359-205
Е-пошта: sanja.andovska@mtsp.gov.mk    

Финансиски менаџер 

Оливера Крстеска 

Телeфон : ++ 389 75 359-204
Е-пошта: okrsteska@mtsp.gov.mk