Инспекциски надзор 

Министерството спроведува инспекциски надзор над спроведувањето и примената на законите и другите прописи во областа на социјалната заштита, над установите за социјална заштита и другите правни и физички лица кои вршат одредени работи од социјална заштита како професионална дејност.

Инспекцискиот надзор опфаќа:

Повеќе

Програма за работа 

 • Годишна програма за работа на Секторот за инспекциски надзор над примената на законските и други прописи од областа на социјалната заштита и заштита на децата во Министерството за труд социјална политика за 2018 година
 • Tабеларен приказ на планираните инспекциски надзори во Годишната програма за работа за 2018 година на Секторот за инспекциски надзор во социјалната заштита и заштита на децата
 • Квартални извештаи 2018 година

  Квартален извештај за извршените инспекциски надзори во областа на социјалната заштита во периодот од 01.01.2018 до 31.03.2018 година

  Квартален извештај за извршените инспекциски надзори во областа на социјалната заштита во периодот од 01.04.2018 до 30.06.2018 година 

  Квартален извештај за извршените инспекциски надзори во областа на социјалната заштита во периодот од 01.07.2018 до 30.09.2018 година 


  Донесени инспекциски акти