Национален совет за развој на волонтерството (НСРВ)

Национален совет за развој на волонтерството (НСРВ) e Формиран од Владата на Република Македонија со цел да се обезбеди поуспешно планирање и спроведување на целите и мерките на Стратегијата за развој на волонтерството. Административно – техничката поддршка за работа на НСРВ ја обезбедува Министерството за труд и социјална политика.

Повеќе

Национална награда за волонтерство за 2016 година

Националниот совет за развој на волонтерството и Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија доделуваат Национална награда за волонтерство

за 2016 година.  

Наградата се доделува во четири категории:

Повеќе