Бајрактар: Неинформираноста и неприфаќањето на различноста е една од клучните причини за постоењето на дискриминацијата

Една од стратешките определби и приоритети на Владата и на Министерството за труд и социјална политика е развивање и подобрување на националните политики против дискриминацијата преку превенција на сите релевантни полиња, подигање на јавната свест и воспоставување на ефикасни механизми за справување со оваа појава. Ова беше потенцирано од заменикот министер за труд и социјална политика Ѓонул Бајрактар на завршната конференцијата насловена како „Без разлики“ која се одржа во рамките на проектот „Спречување на дискриминација кон ромските деца“. 

Имено, неинформираноста и неприфаќањето на различноста е една од клучните причини за постоењето на дискриминацијата. Тоа е прашањето на кое треба и мора заеднички да се фокусираме во иднина и да креираме и  имплементираме мерки со единствена цел да обезбедиме недискриминација и развој на свеста кај луѓето. 

Во оваа насока подготвен е новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација со кој се овозможува подигање на едно повисоко ниво на превенцијата и заштитата од дискриминација. 

,,Сакам да истакнам дека имаме јасна државна Стратегија за еднаквост и недискриминација и Министерството работи посветено на нејзино остварување преку континуирано обезбедување на потребни знаења и вештини и градење на капацитетите на вработените во институциите за нејзино споведување. Оваа година ќе се спроведеат 20 основни обуки за околу 400 државни и јавни службеници за концептот на   недискриминација”, подвлече во својот говор заменикот Бајрактар. 

Согласно со Националната Стратегија за Роми 2014 - 2020, чија што цел е  изедначување на степенот на вклученост и интеграција, Министерството во соработка со Ромскиот Едукативен Фонд-Будимпешта, Јавните општински  установи-детски градинки и Единиците на локалната самоуправа, од  2006 заклучно со месец јуни 2018 година, активно го имплементираа проектот на вклучување на децата-Роми во Јавните општински установи–Детските градинки. Целта е зголемување на бројот на деца–Роми во детските градинки. Проектот се имлементираше  во 19 општини при што бесплатно беа вклучени околу 4.000 деца од ромската етничка заедница. Во општините каде што се спроведуваше беа ангажирани 21 медијатор и 22 негувателки.  Од оваа година 2018/2019 поради системско решавање на децата Роми од социјално загрозени семејства за вклучување во детските градинки, Владата и Министерството им препорачаа на општините вклучени во проектот, да ја разгледаат можноста за ослободување од партиципација на ромските деца на возраст од три до шест години за престој во детските градинки за периодот од 1.12.2018-31.12.2019 година со што се планира опфат на 450 деца.  

Bajraktar: Mosinformimi dhe mospranimi i diversitetit është një nga shkaqet kryesore për praninë e diskriminimit

Një nga prioritetet dhe përcaktimet strategjike të Qeverisë dhe Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale është zhvillimi dhe përmirësimi i politikave nacionale kundër diskriminimit nëpërmjet parandalimit të të gjitha fushave relevante, ngritja e vetëdijes publike dhe vendosja e mekanizmave efikas për ballafaqim me këtë fenomen. Kjo u theksua nga zëvendësministri i Punës dhe Politikës Sociale, Gjonul Bajraktar, në konferencën përfundimtare, e titulluar “Pa dallime” që është zhvilluar në kuadër të projektit “Parandalimi i diskriminimit ndaj fëmijëve romë”. 

Në fakt, mosinformimi dhe mospranimi i diversitetit është një nga shkaqet kryesore për praninë e diskriminimit. Kjo është një çështje në të cilën duhet të fokusohemi në të ardhmen dhe të krijojmë dhe implementojmë masa me të vetmin qëllim – për të siguruar mosdiskriminim dhe ngritjen e vetëdijes së njerëzve.

Në këtë drejtim është përgatitur edhe Ligji i ri për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi, me të cilin ligj mundësohet ngritja e parandalimit në nivel më të lartë dhe mbrojtje nga diskriminimi.

“Dua të theksoj se ne kemi një strategji të qartë shtetërore për barazi dhe mosdiskriminim dhe Ministria e Punës dhe Politikës Sociale punon me përkushtim për realizimin e së njëjtës nëpërmjet sigurimit të vazhdueshëm të njohurive dhe shkathtësive të nevojshme dhe përmes ngritjes së kapaciteteve të punonjësve në institucione për zbatimin e së njëjtës. Këtë vit do të zhvillohen 20 trajnime themelore për rreth 400 shërbyes civilë për konceptim e mosdiskriminimit”, ka nënvizuar zëvendësministri Bajraktar. Në përputhje me Strategjinë Nacionale të Romëve 2014-2020, qëllimi i së cilës është barazimi i shkallës së përfshirjes dhe integrimit, MPPS-ja në bashkëpunim me Fondin Edukativ Rom – Budapest,  institucionet publike komunale – çerdhet e fëmijëve dhe Njësitë e Vetëqeverisjes Lokale, prej vitit 2006 deri në muajin qershor të vitit 2018 në mënyrë aktive e implementuan projektin e përfshirjes së fëmijëve romë në institucionet publike komunale në çerdhet e fëmijëve. Ky projekt është implementuar në 19 komuna ku falas janë përfshirë rreth 4.000 fëmijë nga bashkësia etnike rome. Në komunat ku është zbatuar ky projekt u angazhuan 21 mediatorë dhe 22 përkëdhelëse. Prej këtij viti 2018/2019, për shkak të zgjidhjes sistematike të fëmijëve romë nga familjet e ndjeshme sociale për përfshirjen në çerdhet, Qeveria dhe MPPS-ja u rekomanduan komunave të përfshira në projekt ta shqyrtojnë mundësinë për lirim nga participimi të fëmijëve romë të moshës prej 3-6 vjet për qëndrim në çerdhe për periudhën prej 1 dhjetor 2018 deri më 31 dhjetor 2019, ku planifikohet përfshirja e 450 fëmijëve.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }