Царовска: Капацитетот на градинките годинава се проширува за 860 деца, градиме 11 нови објекти

Вкупно 11 нови градинки ќе се градат годинава во различни делови од Македонија со поддршка од Министерството за труд и социјална политика. Министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска, денеска ги потпиша договорте со градоначалниците на општините кои партнерски ќе учествуваат во изградбата на објектите. На списокот за изградба на нови градинки се општините Ѓорче Петров, Куманово, Кавадарци, Брвеница, Босилово, Врапчиште, Шуто Оризари, Демир Капија, Штип, и Гази Баба (2 градинки). Со изградбата на градинките капациетот се проширува за вкупно 860 деца, а ќе се отворат и најмалку 100 нови вработувања. За оваа намена од буџетот на МТСП се обезбедени 85,3 милиони денари без ДДВ.

Министерката Царовска ги повика општините да конкурираат со квалитетни проекти за изградба на нови градинки, затоа што освен во Буџетот на министерството за истата намена на располагање се и уште 15 милиони евра од Светска банка.

„Капиталните инвестиции во детската заштита се и остануваат приоритет на Владата. Раниот детски развој е многу важен за понатамошниот развој на човекот, затоа посветено работиме на јакнење на капацитетите и стручноста на детските градинки низ цела држава и во руралните и во најодалечените места низ Македонија. Годинава буџетот на МТСП за капитални инвестиции во детската заштита е зголемен за 300 %, дополнително на располагање имаме пари и од  Светска банка “, изјави министерката Царовска на средбата со градоначалниците.

Изминатата година Министерството за труд и социјална политика опфатот на децата во предучилишно образование го зголемен за 1.959 деца. Од нив 1.209 се државните градинки, додека останатите 750 во приватните објекти. Исто така за година и половина МТСП учествуваше во изградбата на вкупно 24 градинки, од кои поголемиот дел се веќе ставени во функција. Истовремено МТСП обезбеди над 1.000 согласности за вработувања на кадар во градинките од кои поголемиот дел е на неопределено време. 

Carovska: Kapacitetet e kopshteve këtë vit do të zgjerohen për 860 fëmijë, do të ndërtojmë 11 objekte të reja

Sivjet do të ndërtohen gjithsej 11 kopshte të reja në zona të ndryshme të Maqedonisë, me përkrahjen e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale. Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, sot ka nënshkruar marrëveshje me kryetarët e komunave të cilat në partneritet do të marrin pjesë në ndërtimin objekteve. Në listën për ndërtimin e kopshteve të reja janë komunat: Gjorçe Petrov, Kumanovë, Kavadarci, Bërvenicë, Bosillovë, Vrapçishtë, Shuto Orizare, Demir Kapi, Shtip dhe Gazi Babë (2 kopshte). Me ndërtimin e këtyre kopshteve, kapacitetet shtohen për gjithsej 860 nxënës, dhe do të hapen së paku 100 vende të reja pune. Për këtë aktivitet nga buxheti i MPPS-së janë siguruar 85.3 milionë denarë pa TVSH.

Ministrja Carovska u bëri thirrje komunave të konkurrojnë me projekte cilësore për ndërtimin e kopshteve të reja, sepse për këtë aktivitet, përveç nga Buxheti i Ministrisë, në dispozicion janë edhe 15 milionë euro nga Banka Botërore.

“Investimet kapitale në mbrojtjen fëmijërore janë dhe mbeten prioritet i Qeverisë. Zhvillimi i hershëm i fëmijëve është shumë i rëndësishëm për zhvillimin e mëtejshëm të njeriut, sepse punojmë me përkushtim në fuqizimin e kapaciteteve dhe profesionalitetit të kopshteve të fëmijëve nëpër Maqedoni. Sivjet, nga buxheti i MPPS-së, investimet kapitale në mbrojtjen e fëmijëve janë rritur për 300 %, ndërsa fonde shtesë kemi në dispozicion edhe nga Banka Botërore”, deklaroi ministrja Carovska, pas takimit me kryetarët e komunave.

Vitin e kaluar, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka rritur përfshirjen e fëmijëve në arsimin parashkollor, edhe atë për 1.959 fëmijë. Prej tyre 1.209 nxënës janë në kopshtet shtetërore, kurse 750 fëmijë në objekte private. Po ashtu, për një viti e gjysmë MPPS-ja mori pjesë në ndërtimin e 24 kopshteve, prej të cilave një numër i madh i tyre janë vënë në funksion. Njëkohësisht, MPPS-ja siguroi mbi 1.000 pëlqime për punësimin e stafit në kopshte, prej të cilave numri më i madh prej tyre janë në kohë të pacaktuar.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }