Царовска учествува на Првиот Совет за стареење во Анкара: Создаваме подобри услови за достоинствено активно живеење на постарите лица

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска присуствува на првиот Совет за стареење во Анкара, со кој претседава турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган. Министерката имаше свое обраќање на коешто истакна што Република Северна Македонија прави за активно живеење на старите лица. 

„Повозрасните не треба да бидат пасивни, туку активни членови на секое општество и да учествуваат во сите политчки и општествени процеси. Наша задача е да создадеме услови за ова. Повозрасните опфаќаат 12% од нашето население, а според проценките на ОН овој процент ќе достигне 18,8% до 2030 година. За да им овозможиме подобри услови, активно и исполнето секојдневие ги унапредуваме законите, институционалните и алтернативните услуги, а воведовме и социјална пензија, за оние на 65 години, кои го граделе нашето општество, но не стекнале право за пензија и немаат друг извор на приход од кој можат да се издржуваа“, истакна Царовска.

За оваа цел, Владата на Република Северна Македонија ги реализира активностите од Националната стратегија за развој на социјалната заштита и Националната стратегија за постари лица 2010 – 2020. 

МТСП, во соработка со експерти од БиХ започнува пилот програма за подобрување на дневните центри, кои се клучни за социјализација и активација на постарото население. Во рамки на оваа програма, се истакнува потребата од подобрување на инфраструктурата во овие објекти и поголема вклученост на локалните самоуправи и други општествени чинители за одржување на центрите, креирање и реализација на успешни програми за повозрасните.

Исто така, со поддршка на Светска банка изготвена е студија за функционирање на пензионерските домови којашто даде јасна слика за сегашната состојба на домовите. Оваа студија содржи јасни препораки за подобрување на пензионерските домови. Освен што треба да се подобрат условите за домување, истовремено треба да се воведе систем на управување со домовите, но и надзор и намалување на финасиските трошоци.

Во насока на подобрувањето на состојбите со  сместувачките капацитети за грижа на старите лица и утврдената потреба за дополнителни сместувачки капацитети, особено во Градот Скопје, Министерството за труд и социјална политика започна активности за адаптација на објект, кој во минатото беше користен за згрижување на деца, кој  во иднина ќе функционира како установа за згрижување на стари лица, а ќе биде со капацитет за сместување на околу 100 стари лица.

Со новиот предлог Закон за социјална заштита ќе се воведе нова услуга “помош во домот“ која ќе треба да обезбеди поддршка на старите лица во домашни услови и поддршка за живот во местото на живеење.

Целта на Советот што се одржува во Анкара е да се најде начини за подобрување на квалитетот на активното живеење на постарите лица, бидејќи на светско ниво се зголемува процентот на стари лица.

Carovska merr pjesë në Këshillin e Parë të Plakjes në Ankara: Kërkojmë kushte më të mira për jetë aktive dinjitoze të të moshuarve

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Mila Carovska, merr pjesën në Këshillin e Parë të plakjes në Ankara, me të cilin kryeson kryetari turk Rexhep Taip Erdogan. Ministrja Carovska në fjalën e saj theksoi se Republika e Maqedonisë së Veriut bën përpjekje për jetë aktive të të moshuarve.

“Të moshuarit nuk duhet të jenë pasivë, por anëtarë aktivë të secilës shoqëri dhe të marrin pjesë në të gjitha proceset politike dhe shoqërore. Detyra jonë është të krijojmë kushte për këtë gjë. Të moshuarit përbëjnë 12% të popullatës sonë dhe, sipas vlerësimeve të KB-ve, kjo përqindje do të arrijë 18.8% deri në vitin 2030. për t’u mundësuar kushte më të mira, për përditshmëri aktive ne jemi duke i avancuar ligjet, shërbimet institucionale dhe alternative, dhe njëherësh edhe pension social për ata të moshës 65 vjet që e kanë ndërtuar shoqërinë tonë, por nuk kanë përfituar pension dhe që nuk kanë burim tjetër të të hyrave për të mbajtur veten e tyre”, theksoi Carovska.

Prandaj, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut i realizon aktivitetet e Strategjisë Nacionale për Zhvillimin e Mbrojtjes Sociale dhe Strategjinë Nacionale të të Moshuarve 2010-2020.

MPPS-ja në bashkëpunim me ekspertë nga BeH ka filluar programin pilot për përmirësimin e qendrave ditore, që janë kyçe për socializmin dhe aktivizimin e popullatës më të moshuar. Në kuadër të këtij programi, theksohet nevoja për përmirësimin e infrastrukturës së këtyre objekteve dhe përfshirja më e madhe e pushtetit lokal dhe aktorëve tjera shoqëror për mirëmbajtjen e këtyre qendrave, krijimin dhe realizimin e programeve të suksesshëm për më të moshuarit.

Po ashtu, me përkrahjen e Bankës Botërore është përgatitur edhe studimi për funksionimin e shtëpive të pensionistëve që ka dhënë pasqyrë të qartë të gjendjes së tanishme të këtyre shtëpive. Ky studim përmban edhe rekomandime të qarta për përmirësimin e shtëpive të pensionistëve. Përveç se duhet të përmirësohen kushtet e banimit për këtë kategori të qytetarëve, duhet vendosur edhe sistem për menaxhim me këto shtëpi pensionistësh, por edhe mbikëqyrje dhe reduktim të shpenzimeve financiare.

Në drejtim të përmirësimit të gjendjes me kapacitetet për vendosje për përkujdesje ndaj më të moshuarve dhe nevojës së përcaktuar për zgjerimin e kapaciteteve për vendosje, sidomos në Qytetin e Shkupit, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale ka filluar aktivitete për adaptimin e objektit, që në të kaluarën është shfrytëzuar për përkujdesjen e fëmijëve, që në të ardhmen do të funksionojë si ent për kujdesin e të moshuarve dhe do të jetë me kapacitet për vendosjen e 100 të moshuarve.    Me Ligjin e ri për mbrojtje sociale do të aplikohet shërbimi i ri “ndihmë në shtëpi” që do të sigurojë mbështetje për të moshuarit në kushte shtëpiake dhe përkrahje për jetë në vendbanim.

Qëllimi i këtij Këshilli, që mbahet në Ankara, është të gjenden mënyra për përmirësimin e cilësisë për jetë aktive për të moshuarit, sepse është në rritje e sipër përqindja e të moshuarve në nivel botëror. 

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }