Царовска во Љубљана: Со социјалната реформа која треба да ја гласаат пратениците ги извлекуваме семејствата од долготрајна сиромаштија

Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска присуствува на Регионална конференција во Љубљана, на која  говореше на панел дискусија посветена на “Структурните реформи за конкурентни пазарни економии“.

Министерката Царовска во своето обраќање ја истакна важноста на социјалната реформа која што е во собраниска процедура, а со која се извлекуваат семејствата од долгорочна сиромаштија. Со оваа реформа се предвидени инвестиции во предучишното образование, во капитална инфраструктура и во подобрување на квалитетот на услугата.  Се подобруваат и мерките на пазарот на труд преку проактивен концепт за вработливост, посебно на младите лица.

„Во последните година и пол работевме напорно да ја направиме социјалната реформа. Од една страна, оваа реформа целосно го менува начинот на кој се грижиме за ранливите групи граѓани и значително ја зголемува финансиската помош која ја добиваат. Од друга страна, новиот систем овозможува поддршка, обуки и советување,  за да може секој човек да почне да работи. Овој пристап ќе им помогне на луѓето трајно да излезат од сиромаштија, но истовремено ќе ја зголеми работната сила во земјата“, рече Царовска.

Министерката потенцираше дека  на овој начин, реформата не само што ќе има позитивен ефект врз ранливите групи граѓани, туку и врз економијата и пазарот на трудот. Заедно со останатите мерки, како што се програмите за младинско вработување, зголемувањето на минималната плата и бројните позитивни реформи наменети за маргинализираните групи граѓани се создава праведно општество, кое вистински се грижи за сите.

„Ова е многу важно за мене како министерка и за нас како Влада. Цврсто сме решени да помогнеме за секое дете да има еднаква шанса да успее во животот и секој човек да излезе од сиромаштија. Ова е моја цел и мотивација во работата“, рече Царовска.

Настанот “Кон подобрување на структурните реформи и фискалните рамки“ е во орагнизација на ЦЕФ, Љубљана,  и е дел од промоцијата на претстојниот регионален проект “Зајакнување на капацитетите на министерствата за проценка на фискалните импликации на структурните реформи“.

Carovska: Me reformën sociale i largojmë familjet nga varfëria afatgjate

Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Milla Carovska merr pjesë në Konferencën rajonale në Lubjanë, në të cilën ka folur  në panel diskutimin përkushtuar “Reformave strukturore për ekonomi konkurente të tregut”.

Ministrja Carovska nw fjalwn e saj e ka theksuar vlerën e reformës sociale  e cila është në procedurë kuvendore, ndërsa me të cilën  tërhiqen familjet nga varfëria afatgjate. Me këtë reformë  janë parashikuar investime në arsimin parashkollor, në infrastrukturën e kapitalit dhe në përmirësimin e cilësisë së shërbimit. Përmirësohen edhe masat e tregut të punës përmes  konceptit proaktiv për punësim, veçanërisht të të rinjve.

“Këto një vit e gjysmë kemi punuar me shumë mund që ta bëjmë reformën sociale. Nga njëra anë,  kjo reformë tërësisht  e ndërron  mënyrën  në të cilën kujdesemi për  grupet e qytetarëve të rrezikuar dhe dukshëm e rrit  ndihmën financiare që e marrin. Nga ana tjetër,  sistemi i ri  mundëson mbështetje, trajnim dhe këshillim, që të mund çdo njeri të fillojë të punojë.  Kjo qasje do t’u ndihmojë njerëzve përfundimisht të dalin nga varfëria, por, njëkohësisht do të rritet fuqia e punës në vend”, tha Carovska.

Ministrja ka potencuar se në këtë mënyrë, reforma jo vetëm që do të ketë efekt pozitiv ndaj grupeve të rrezikuara të qytetarëve, por edhe mbi ekonominë dhe tregun e punës. Së bashku me masat tjera, siç janë programet për punësim rinor,  rritje të pagës minimale dhe reformat e shumta pozitive të destinuara për  grupet e margjinalizuara të qytetarëve krijohet shoqëri e drejtë,  e cila me të vërtetë kujdeset për të gjithë.

“Kjo është shumë e rëndësishme për mua si ministre dhe për ne si Qeveri. Fuqishëm jemi të vendosur të ndihmojmë që çdo fëmijë  të ketë  mundësi të barabarta të arrijë në jetë dhe çdo njeri të dalë nga  varfëria. Ky është qëllimi im dhe motivim në punë”, tha Carovska.

Ngjarja “Drejt përmirësimit të reformave strukturore dhe  kornizave fiskale”, mbahet në organizim të CEF, Lubjanë dhe është pjesë e promovimit të projektit të ardhshëm rajonal “Përforcimi i kapaciteteve të ministrive për vlerësim të implikimeve fiskale të reformave strukturore”.


Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }