МТСП го честита Меѓународниот ден на социјалната правда

Ги повикуваме пратениците да гласаат за социјалната реформа, заедно да изградиме поправедно и вистинско хумано општество.

Социјалната правда е основен предуслов за мир и просперитет во една држава. По повод денешниот Меѓународен ден на социјалната правда, ги повикуваме пратенците да ги гласаат Законите од социјалната и детската заштита кои се во собраниска процедура, за заедно да изградиме поправедно и вистински хумано општество за сите наши граѓани.

Со овие закони Министерството за труд и социјална политика ја спроведува социјалната реформа, со која ќе извлечеме 400 илјади граѓани над линијата на сиромаштија, но и ќе обезбедиме еднакви шанси за секое дете. Имено, со овие реформи пристапот до детскиот и образовниот додаток се зголемува за 20 пати. Детскиот додаток место досегашните 3.200 деца ќе го користат 73.500 деца, а образовниот наместо 3.800 деца, 64.316 деца.

Наша крајна цел е со овие додатоци да ја намалиме детската сиромаштија, која во моментот изнесува близу 30%. Ова значи дека едно од три деца живее во сиромаштија. Нашиот фокус го насочуваме кон тоа да им помогнеме токму на овие семејства. Со социјалната реформа за првпат системот го отвораме за лицата со ниски примања. Така, додатоците за семејства со деца кои живеат во сиромаштија ќе се зголемат за повеќе од 100.

Истовремено, со новиот пакет закони социјалната помош се зголемува за 300%, но овозможуваме и полесна активација на невработените на пазарот на труд. Со воведување на социјалната пензија обезбедуваме достоинствен живот за оние кои го граделе нашето општество, а немаат извор на приход од кој можат да се издржуваат.

Со социјалната реформа овозможуваме праведна распределба на средствата, кои ќе бидат насочени кон оние на кои навистина им се потребни. Ги повикуваме сите пратеници, да се обединат и да ја изгласаат оваа реформа со која создадеме поправедно општество за сите наши граѓани и на сите следни генерации им обезбедуваме подобар живот.

MPPS uron Ditën Ndërkombëtare të Drejtësisë Sociale

U bëjmë thirrje të gjithë deputetëve të votojnë për reformën sociale, së bashku të ndërtojmë shoqëri të drejtë dhe vërtetë humane.

Drejtësia sociale është parakusht themelor për paqe dhe prosperitet të një shteti. Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Drejtësisë Sociale, u bëjmë thirrje të gjithë deputetëve që t’i votojnë ligjet e mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve që janë në procedurë parlamentare, që së bashku të ndërtojmë shoqëri të drejtë dhe vërtetë humane për të gjithë qytetarët tanë.

Me këto ligje, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale e zbaton reformën sociale, me të cilën do të shpëtojnë 400 mijë qytetarë që janë në pragun e varfërisë, por edhe do të sigurojmë shanse të barabarta për të gjithë. Në fakt, me këto reforma qasja në shtesën fëmijërore dhe të nxënësve do të rritet për 20 herë. Shtesa fëmijërore, në vend të numrit të deritanishëm që e shfrytëzonin 3.200 fëmijë, do ta shfrytëzojnë 73.500 fëmijë, kurse shtesën arsimore në vend të 3.800 fëmijëve, do ta shfrytëzojnë 64.316 nxënës.

Synimi ynë kryesor është që me këto shtesa ta ulim varfërinë e fëmijëve, që aktualisht arrin rreth 30%. Kjo do të thotë se një nga tre fëmijët jeton në varfëri. Fokusi ynë është që t’u ndihmojmë pikërisht këtyre familjeve. Me reformën sociale, për herë të parë, e hapim sistemin për personat me të hyra të ulëta, ashtu që shtesat për familjet me fëmijë që jetojnë në varfëri do të rriten për më shumë se 100.

Njëkohësisht, me pakon e re të ligjeve ndihma sociale rritet për 300%, por edhe mundësojmë edhe aktivizim më të lehtë të të papunëve në tregun e punës. Me aplikimin e pensionit social sigurojmë jetë dinjitoze për ata që e kanë ndërtuar shoqërinë tonë e nuk kanë burim të të hyrave për të mbajtur vetën e tyre.   Me reformën sociale mundësojmë ndarje të barabartë të mjeteve, që do t’u dedikohen atyre që vërtetë u nevojiten. U bëjmë thirrje të gjithë deputetëve, të bashkohen dhe ta votojnë këtë reformë me të cilën krijojmë një shoqëri të barabartë për të gjithë qytetarët tanë dhe brezave të ardhshëm u sigurojmë jetë më të mirë.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }