Шекеринска и Царовска во посета на шелтер центар: Нема да се толерира насилство врз жените и децата 

Вицепремиерката и  министерка за одбрана Радмила Шекеринска и министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, денеска посетија еден од шелтер центрите во кои се засолнети жртви на семејно насилство. Целта на посетата беше да им се даде березервна поддршка и заштита на жените кои преживеале насилство од своите партнери, но и уверување дека државата ги презема сите потребни чекори за борба против насилството врз жените.

Министерката Шекеринска во шелтер центарот разговараше со припадничка на АРМ, жртва на семејно насилство, која е сместена таму со своите деца, и го пренесе апелот да прекине молкот за овие случаи.  „Денеска сакам јас да ја испратам пораката до сите граѓани на нашата земја, но и на сите вработени во Министерството за одбрана и Армијата на Република Македонија: семејното насилство не им се случува само на други. Тоа е околу нас, ги допира луѓето со кои што соработуваме, со кои што живееме, со кои што се дружиме и не смееме да останеме неми. За жал многу често вклучително и во ситуацијата која што денеска ја дискутираме, се случува жртвите на семејното насилство да бидат оставени сами на себе и да гледаат како нивните соработници, нивните колеги, нивните комшии, ги одминуваат и не се обидуваат дури ни да им помогнат. Тоа мора да го промениме. Семејното насилство се храни не само од силата на насилникот, не само од стравот на жртвите, туку и од нашиот молк. Ако продолжиме да молчиме тоа ќе стане само посилно“,  рече министерката Шекеринска.Таа рече дека Министерството за одбрана и Владата ќе направат се државата систематски и институционално да им помогне на жртвите на семејно насилство. Во Министерството за одбрана и во Армијата ќе бидат формирани тимови и ќе бидат отворени телефонски линии за пријавување на семејното насилство.

Министерката Царовска ги повика жртвите да го пријавуваат насилството и да бараат заштита од државата. Царовска рече дека за да може успешно да се спроведе ратификуваната Истанбулска конвенција потребна е и постојана соработка меѓу институциите.„Секој човек, секоја жена треба да се чуствува безбедно во својот дом и средината во која живее. Ова е основно право и сигурност која ние како држава мора да ја гарантираме. За да ја реализираме оваа цел, мора да работиме сите заедно и да воспоставиме ефикасни механизми, но и тесна соработка со невладиниот сектор и сите засегнати страни. Паралелно, Истанбулската конвенција ни дава рамка за развивање и подобрување на националното законодавство за борба против насилството врз жените, но исто така и превенција, подигнување на јавната свест како и воспоставување на институционални механизми за заштита на жртвите на родово базираното насилство и нивна повторна интеграција во општеството“, изјави Царовска.МТСП воведува кејс менеџментот (управување со случај), за кој социјалните работници поминаа обука за да може успешно да препознаваат социјален ризик во семејствата, но и да ги менаџираат и решаваат ваквите предизвици.

Инаку, во моментот функционираат  4 регионални центри за лица жртви на семејно насилство во Скопје, Кочани, Битола и во Свети Николе, а дејноста  на Центарот за лица жртви на трговија со луѓе е проширена и со жртви на сексуално насилство, каде што згрижувањето трае до 6 месеци. МТСП инвестира и во  објект во кој ќе биде сместен Центар за советување на жртви на насилство во Општина Куманово. Исто така, во состав на здравствени установи во Куманово, Тетово и Скопје, отворени се и 3 Центари за жртви на сексуално насилство.

Во соработка со граѓанскиот сектор, Министерството финансира Центар за лица жртви на семејно насилство, Кризен центар 24/48 часа и Национална мобилна СОС линија,  кои се менаџирани од страна на граѓански здруженија.  Во Центарот за лица жртви на семејно насилство работи тим од стручни лица, кои освен задоволување на основната потреба на жртвата (и нејзините деца) за сместување во засолниште, се реализира и активностите за психо-социјална помош, поддршка и други активности содржани во планот за индивидуална работа, изготвен во Центарот за социјална работа. Стручните работници постојано го следат и евалуираат прогресот на активностите согласно планот, и за секоја промена на состојбата на жртвата го информираат месно-надлежниот Центар за социјална работа.

Согласно статистиката на Министерството за труд и социјална работа во 2018 година  вкупниот број на новоевидентирани жртви на семејно насилство изнесува 919 лица од кои  665 се жени, 140 мажи и 104 се деца.

Sheqerinska dhe Carovska vizituan Qendrën Shelter: Nuk do të tolerohet dhuna ndaj grave dhe fëmijëve

Zëvendëskryeministrja dhe ministrja e Mbrojtjes, Radmilla Sheqerinska dhe ministrja e Punës dhe Politikës Sociale, Milla Carovska, sot kanë vizituar një nga Qendrat shelter ku janë strehuar viktimat e dhunës në familje.  Qëllimi i kësaj vizite ishte që t’u ofrohet përkrahje pa rezervë dhe mbrojtje grave që kanë përjetuar dhunë nga partnerët e tyre, por edhe bindje se shteti i ndërmerr të gjitha hapat e nevojshëm për luftën kundër dhunës ndaj grave.

Ministrja Sheqerinka në këtë Qendër bisedoi me një pjesëtare të ARM-së, viktimë e dhunës në familje, e cila është e vendosur në këtë qendër me fëmijët e saj, dhe ajo apeloi që të ndërpritet heshtja ndaj rasteve të këtilla. “Sot dua t’u bëj apel të gjithë qytetarëve të vendit tonë, por edhe të gjithë punonjësve në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në Armatën e Republikës së Maqedonisë që dhuna në familje nuk u ndodh vetëm të tjerëve. Kjo është e pranishme rreth nesh, i prek njerëzit me të cilët bashkëpunojmë, me të cilët jetojmë, me të cilët shoqërohemi dhe nuk duhet të heshtim. Për fat të keq, shumë shpesh ndodhë, duke përfshirë edhe gjendjen për të cilën sot diskutojmë, që viktimat e dhunës në familje lihen të vetmuara dhe shpesh shohim që bashkëpunëtorët e tyre, kolegët e tyre, fqinjët e tyre i tejkalojnë dhe as nuk përpiqen të ndihmojnë. Këtë duhet ta ndryshojmë. Dhuna në familje “ushqehet” jo vetëm nga dhunuesi, jo vetëm nga frika e viktimave, edhe nga heshtja jonë. Nëse vazhdojmë të heshtim, kjo do të bëhet më e fuqishme”, theksoi ministrja Sheqerinska. Ajo theksoi që Ministria e Mbrojtjes dhe Qeveria do të bëjnë gjithçka që është e mundur që shteti në mënyrë institucionale dhe sistematike t’u ndihmojë viktimave të dhunës në familje.

Në Ministrinë e Mbrojtjes dhe në Armatë do të formohen skuadra dhe do të hapen linja telefonike për denoncimin e dhunës në familje.Ministrja Carovska u bëri thirrje viktimave që ta denoncojnë dhunën dhe të kërkojnë mbrojtje nga shteti. Ajo theksoi se për t’u zbatuar me sukses Konventa e ratifikuar e Stambollit nevojitet bashkëpunim i vazhdueshëm ndërmjet institucioneve.“Secili njeri, secila grua duhet të ndjehet e sigurt në shtëpinë e vet dhe në ambientin ku jeton. Kjo është e drejtë themelore që ne si shtet duhet patjetër ta garantojmë. Për të realizuar këtë qëllim, duhet të punojmë të gjithë së bashku dhe të vendosim mekanizma efikas, por edhe bashkëpunim të ngushtë me sektorin joqeveritar dhe me të gjitha palët e prekura. Paralelisht, Korniza e Stambollit na jep kornizë për zhvillimin dhe përmirësimin e legjislacionit nacional për luftën kundër dhunës ndaj grave, por, gjithashtu, edhe parandalim, ngritje të vetëdijes publike si dhe vendosjen e mekanizmave institucionalë për mbrojtjen e viktimave të dhunës së bazuar në gjini dhe ri-integrimin e tyre në shoqëri”, deklaroi Carovska.MPPS-ja vendos keys managment me të cilin punonjësit social kanë kaluar trajnim që të mund me sukses të identifikojnë rrezikun social nëpër familje, por edhe t’i menaxhojnë dhe zgjidhin sfidat e këtilla.Përndryshe, aktualisht funksionojnë 4 qendra rajonale për personat-viktima të dhunës në familje, edhe atë në: Shkup, Koçani, Manastir dhe Sveti Nikollë, kurse veprimtaria e Qendrës së Personave-Viktima të Tregtisë me Njerëz është zgjeruar edhe me viktima të dhunës seksuale, ku strehimi zgjatë deri 6 muaj. MPPS-ja investon edhe në objekt që do të vendoset Qendra e Këshillimit të Viktimave të Dhunës në Komunën e Kumanovës. Po ashtu, në përbërje të institucioneve të shëndetit në Kumanovë, Tetovë dhe Shkup janë edhe 3 Qendra për viktima të dhunës seksuale. Në bashkëpunim me sektorin qytetar, Ministria financon Qendrën për personat-viktima të dhunës në familje, Qendrën e Krizave 24/48 orë dhe SOS linjës mobile nacionale, që menaxhohen nga shoqatat civile. Në Qendrën e personave-viktima të dhunës në familje punon skuadër e specialistëve, të cilët përveç përmbushjes së nevojës themelore të viktimës (dhe fëmijëve të saj), për vendosje në strehimore, realizohen edhe aktivitetet për ndihmë psiko-sociale, mbështetje dhe aktivitete tjera që i përmban Plani për punë individuale – të cilin plan e ka hartuar Qendra e Punëve Sociale. Punonjësit specialistë vazhdimisht e ndjekin dhe e vlerësojnë progresin e aktiviteteve në përputhje me Planin dhe për çdo ndryshim të gjendjes së viktimës e informojnë Qendrën për Punë Sociale kompetente të vendbanimit. Në përputhje me statistikën e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale në vitin 2018 numri i përgjithshëm i viktimave të reja të evidentuara të dhunës në familje arrin 919 persona, prej të cilit numër 665 janë gra, 140 burra dhe 104 fëmijë.

Со еден клик до сите услуги
Uslugi.gov.mk
Кликни тука
-->
Овој веб сајт користи колачиња "Cookies", за да го подобри корисничкото искуство.

Доколку ги прифаќате условите притиснете “Се согласувам”. Повеќе инфо.

var prevDropDown = null; function dropDown(src) { if (prevDropDown != null) { prevDropDown.className = "mnuHidden"; } var id = src.id; var subMenuTable; var childID = id + '_submenu'; subMenuTable = document.getElementById(childID); subMenuTable.className = "mnuVisible"; prevDropDown = subMenuTable; }